ID PLAN Sesa-lpg lpn

 

นางกชพรรณ ยอดใจ

โรงเรียนประชาราชวิทยา

นางกรวรรณ ธิโปธิ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นางจารวี บัวขม

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

นางฉฎาภา ศรีพฤกษ์

โรงเรียนป่าซาง

นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

นางนิลาวรรณ์ วงศ์เรือน

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

นางปารมี สุปินะ

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นางสาวกฤติกา ยาดี

โรงเรียนแม่ทะวิทยา

นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ

โรงเรียนไหล่หินวืทยา

นางสาวจุฑามาศ นารินคำ

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางสาวชนากานต์ ก้อนแหวน

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

นางสาวบุศริน เหมทานนท์

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

นางสาวปัทมา มณีเพชร

โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม

นางสาวเปมิกา วงค์ตันกาศ

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นางสาวพนิดา คำอ้าย

โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี

 

 

 

 

 

นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

นางสาวสุภาวดี  ใจดี

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

นายประนอม  ไทยกรรณ์

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ว่าที่ ร.ต.วรัญญู เรือนคำ

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

นางสรัญญา  เรือนคำ

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

นายกฤตติภูมิ  เขียวคำสุข

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

นายศักดิ์รินทร์  รักอ่อน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นางนงค์นุช  นันทพานิช

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นางกรวรรณ  ธิโปธิ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

นางสาวนิติพร  พรมกรณ์

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

นางสาวกาญจนา  โนหลักหมื่น

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

นางสาวชนากานต์  ก้อนแหวน

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

นางสาวณัฏฐิกานต์  ปุ๊ดปง

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นางสาวจิตพิสุทธิ์  อินต๊ะสืบ

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นายประสิทธิ์  คำหล้า

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

นางธนพรรณ  แถลงการณ์

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

นางสาวอรทัย  สมจันทร์ตา

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

นางทับทิม  พิทักษ์เขตขัณฑ์

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

นางศิราพร  พุฒิเศรษฐ์

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นางสาวเอื้อมเดือน  ปินตาวะนา

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นางสาวสุประวีณ์  สังสถิตย์

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นางฉายกุศล  แสนสิงห์

โรงเรียนป่าซาง

นายนพดล  บุญภา

โรงเรียนป่าซาง

นางศิริพร  วงศ์หล้า

โรงเรียนป่าซาง

นายบัญญัติ  ปัญญาคำ

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

นางพวงทอง  อินท์ชัยศรี

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

นายจตุพล  อภิวงค์งาม

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

นางเกษิณี  กันน้อม

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นางอัญชลี  ธีระวุฒิ

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายกมลภพ  วสิษฐวุฒิ

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นางสาวสุวสิรินทร์  สุวรรณจักณ์

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นายชาญณรงค์  ธีระวุฒิ

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

นางอัมพร  วรรณแก้ว

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

 

นายอุรุพงษ์  วิทยาพูน

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

 

นายอภินันท์  สุขโสม

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

 

นางสาววราภรณ์  เหมยนรินทร์

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 

นางสาวชัชมาศ สุดจำ

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 

นางสาวอุบลรัตน์  จักร์แก้ว

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

 

นางสมหวัง  หล้าหนัก

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 

นายณิชพน  สนิทา

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 

นางสาวศรัญญา  คัมภีระมนต์

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

 

นางสาวรัตน์เชาวดี  ฟูธรรม

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

นายนพรัตน์  สวยฉลาด

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

นางรณยุทธิ์  งามเจริญ

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

 

นางสาวอนุธิดา  กิติยะ

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

 

นางสาวจิตธกานต์  แผ่นคำ

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

 

นางรัตนา  คำตาบุตร

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

 

นางกานดา  เขื่อนเพ็ชร

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางสาวชุติมา  เจริญผล

โรงเรียนวชิรป่าซาง

นางสาววิมลพรรณ  มหาวัน

โรงเรียนวชิรป่าซาง

 

 

 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู

น.ส.เยาวภา  คำสม

รร.จักคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นางประกายคำ  พรมณะ

รร.จักคำคณาทร จังหวัดลำพูน

น.ส.นิตยา  มะโนคำ

รร.จักคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นางวิลาวัณย์  สายหยุด

รร.แจ้ห่มวิทยา

น.ส.เกตประทุม  ชุมภูปิก

รร.แจ้ห่มวิทยา

น.ส.วินัฎฐา  นันตะสุข

รร.แจ้ห่มวิทยา

นายอนันต์  ดอกหอม

รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

นางจรรยา  พุทธา

รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม

นางสมหวัง  หล้าหนัก

รร.เวียงเจดีย์วิทยา

น.ส.สุวนันท์  ติใหม่

รร.เวียงเจดีย์วิทยา

นายสัตยา  สนิทา

รร.เวียงเจดีย์วิทยา

ว่าที่ ร.ต.ชินวัตร  แสนหลวง

รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา