ID PLAN Sesa-lpg lpn

 

แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู

น.ส.เยาวภา  คำสม

รร.จักคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นางประกายคำ  พรมณะ

รร.จักคำคณาทร จังหวัดลำพูน

น.ส.นิตยา  มะโนคำ

รร.จักคำคณาทร จังหวัดลำพูน

นางวิลาวัณย์  สายหยุด

รร.แจ้ห่มวิทยา

น.ส.เกตประทุม  ชุมภูปิก

รร.แจ้ห่มวิทยา

น.ส.วินัฎฐา  นันตะสุข

รร.แจ้ห่มวิทยา

นายอนันต์  ดอกหอม

รร.บุญวาทย์วิทยาลัย

นางจรรยา  พุทธา

รร.ทุ่งกว๋าววิทยาคม

นางสมหวัง  หล้าหนัก

รร.เวียงเจดีย์วิทยา

น.ส.สุวนันท์  ติใหม่

รร.เวียงเจดีย์วิทยา

นายสัตยา  สนิทา

รร.เวียงเจดีย์วิทยา

ว่าที่ ร.ต.ชินวัตร  แสนหลวง

รร.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา