การบริหารงาน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 429/2566 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.ลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 272/2566 เรื่องแก้ไขคำสั่งการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 208/2565 เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 110/2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 86/2565 เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 309/2564 เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

1.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

 

2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2561

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2560

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2559

📝 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2558

 

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

👤

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร