การบริหารงาน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 208/2565 เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 110/2565 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 86/2565 เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

📜  คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 309/2564 เรื่องการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

1.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

.....

2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

👤

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร