การบริหารงาน

1.คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจำปี 2564

2.คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 131/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.ลปลพ

3.คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 167/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.ลปลพ

4.คำสั่ง สพม.ลปลพ ที่ 222/2564 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ใน สพม.ลปลพ

1.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส

.....

2.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

1.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการและข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ