คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

กลุ่มงาน

ชื่อคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ

รูปเล่มคู่มือ

คู่มือการปฎิบัติงานประชาสัมพันธ์

คู่มือการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมทรัพยากร

คู่มือการปฏิบัติงานการออกหนังสือรับรองครูต่างชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานการขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส

คู่มือการปฏิบัติงานการยืมเงินราชการสำหรับบุคลากรในสังกัด

คู่มือการออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน สพม.ลำปาง ลำพูน

คู่มือการปฏิบัติงานการยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา

 

สอบถาม👉