แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบยระยะด่วน (QUICK WIN) สพม.ลำปาง ลำพูน

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นฯ และนโยบายระยะเร่งด่วน (QUICK WIN) สพฐ.

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ที่

หน่วยงาน/สถานศึกษา

แผนปฏิบัติการ

1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

  1.1 การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

 

 

  1.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น และนโยบายระยะเร่งด่วน

(Quick Win)

 

 

สหวิทยาเขตบุญวาทย์

แผนผังอาคาร

2

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

3

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

4

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

5

โรงเรียนเมืองมายวิทยา

6

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

7

โรงเรียนสบจางวิทยา

8

โรงเรียนประชาราชวิทยา

9

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

สหวิทยาเขตกัลยา

แผนผังอาคาร

10

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

11

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

12

โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก

13

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

14

โรงเรียนแม่สันวิทยา

สหวิทยาเขตเถินบุรินทร์

แผนผังอาคาร

15

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

16

โรงเรียนแม่ทะวิทยา

17

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

18

โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

19

โรงเรียนแม่พริกวิทยา

20

โรงเรียนไหล่หินวิทยา

21

โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

22

โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

23

โรงเรียนเถินวิทยา

สหวิทยาเขตพญาวัง

แผนผังอาคาร

24

โรงเรียนวังเหนือวิทยา

25

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

26

โรงเรียนเมืองปานวิทยา

27

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

28

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

29

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

สหวิทยาเขตหริภุญชัย

แผนผังอาคาร

30

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

31

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

32

โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

33

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

34

โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

สหวิทยาเขตจามเทวี

แผนผังอาคาร

35

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

36

โรงเรียนป่าซาง

37

โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

38

โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม

39

โรงเรียนวชิรป่าซาง

สหวิทยาเขตศรีวิชัย

แผนผังอาคาร

40

โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

41

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

42

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

43

โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

44

โรงเรียนแม่ตืนวิทยา