เกียรติบัตร อิเลคทรอนิกส์ สพม.ลปลพ

URL

ชื่อเกียรติบัตร

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ

ให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning ให้ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2562

เครือข่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติดอื่นๆ ในโรงเรียน และชุมชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

.....

ประจำปี พ.ศ. 2563

URL

ชื่อเกียรติบัตร

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35 รุ่นที่ 1  ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35 รุ่นที่ 2  ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ให้ไว้ ณ วันที่ 25-26 ก.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

 

โครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประะมินวิทยฐานะแนวใหม่

(ว 21/2560)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปีการศึกษา 2563

.....

ประจำปี พ.ศ. 2564

URL

ชื่อเกียรติบัตร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประจำปี 2563

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายการการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ประจำปี 2563

รางวัล IQA AWARD ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมทางไกล

เรื่องการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2 "

ประจำปี 2564 รูปแบบ Online

วิทยากรโครงการ การบริหาร ITA ONLINE กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2564

สถานศึกษาที่ได้เผยแพร่การดำเนินงานเผยแพร่เผยแพร่การดำเนินการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ยูทูป (You Tube) ในปีงบประมาณ 2564

นักเรียนต้นแบบจิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

โครงการยกระดับสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตรฯ "โคง หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

วันที่ 30 ก.ย. 2564

 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสถานศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปี 2564

เข้าร่วมการอบรม "การป้องกันการทุจริต" รูปแบบออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการข้อมูล

(Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus - Data Science)

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

สำหรับครูกลุ่มสาระศิลปะ

.....

ประจำปี พ.ศ. 2565

URL

ชื่อเกียรติบัตร

เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประกวดโครงงานเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี (CANVA FOR EDUCATION)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค.2565

ณ จังหวัดเชียงใหม่

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามรูปแบบ Active Learning (จำนวน 12 ชั่วโมง)

ณ วันที่ 21 ก.ค.2565

รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)

โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 11

ประจำปีการศึกษา 2564

ณ วันที่ 25 ก.ค.2565

เกียรติบัตรโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อและเทคโนโลยี ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.ลำปาง ลำพูน

OBEC Content Center

ณ วันที่ 23 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประจำปี 2565 ระดับภาคเหนือ

ณ วันที่ 1 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมประชุมและผู้นำเสนอผลงานโครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ

ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ภาคสงฆ์ที่ 6

ณ วันที่ 16 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

ในหลวงรัชการที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ จำนวน 7 ชั่วโมง

ณ วันที่ 19 ก.ย. 2565 

เกียรติบัตรวิทยากรและผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

และการออกแบบเทคโนโลยี

เกียรติบัตรวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมและคณะทำงาน การอบรมพัฒนาครูแกนนำโดยใช้ชุดกิจกรรม

การป้องกันตนเองสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมและคณะทำงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต

และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ในสถานศึกษา

ณ วันที่ 27 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมและคณะทำงาน การอบรมค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน

ประจำปี 2565

ณ วันที่ 29 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรวิทยากร ผู้ผ่านการอบรมและคณะทำงาน การอบรมเพื่อขับเคลื่อนการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก

ของนักเรียนมัธยมศึกษา (ด้วยระบบออนไลน์)

ณ วันที่ 1 ต.ค. 2565

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประชุมปฏิบัติการและผู้มีผลงานการประเมินฯ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
(Assessment for learning) ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรคณะกรรมการตัดสินและสถานศึกษาเข้าร่วมการประกวดตามโครงการน้อมนำพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาในหลวง ร.10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

ณ วันที่ 15 ก.ย. 2565

เกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหารและข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม

รางวัลการยกระดับโรงเรียนคุณธรรม ระดับ 2 ดาว และรางวัลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ 3 ดาว

ณ วันที่ 21 ต.ค. 2565

เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีมีศีลธรรม

สพม.ลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 21 ต.ค. 2565

เกียรติบัตรสถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิธีพุทธต้นแบบ

และบุคคลต้นแบบผู้ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับภาคสงฆ์ที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ณ วันที่ 15 ก.ย. 2565

เกียรติบัตร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ในรูปแบบออนไลน์ จำนวน 6 ชั่วโมง

ณ วันที่ 5 พ.ย. 2565

เกียรติบัตร ผู้บริหาร ข้าราชการครู โรงเรียนที่ได้เผยแพร่สื่อ / นวัตกรรมทางการศึกษา ตามนโยบาย “1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม ” “1 ครู 1 นวัตกรรม”

ณ วันที่ 10 พ.ย. 2565

เกียรติบัตร คณะกรรมการและผู้เข้าผ่านการอบรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรณีตั้งครรภ์

ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 23 พ.ย. 2565

เกียรติบัตร วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมและนักเรียนจิตอาสา ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"สร้างแรงบันดาลใจ ปลูกพลังบวกต้นกล้าขะจาว" ณ วันที่ 18 พ.ย. 2565

เกียรติบัตรแกนนำการใช้ชุดกิจกรรมการป้องกันตนเองสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

ให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงในการถูกล่วงละเมิดทางเพศ สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

 

.....

ประจำปี พ.ศ. 2566

เกียรติบัตร รางวัลผู้สอนดีเด่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน  ณ วันที่ 16 ม.ค. 2566

เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัล IQA AWARD ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ณ วันที่ 18 ม.ค. 2566

         เกียรติบัตร ผู้บริหาร เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน และคณะกรรมการคัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง" ปีที่ 17 ปีการศึกษา 2565

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ณ วันที่ 16 ก.พ. 2566

สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง

มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมวินัยข้าราชการครูและจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 6 ชั่วโมง

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ณ วันที่ 4 มี.ค. 2566

สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง

มอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมการบริหารงบประมาณฯ จำนวน 12 ชั่วโมง

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างฯ

ณ วันที่ 11 มี.ค. 2566

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน

ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 24 มี.ค. 2566

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ประจำปี 2566 ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพ ณ วันที่ 28 มี.ค. 2566

ผู้ได้รับการคัดเลือกและประเมินผลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

การนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Assessment for Learning

ณ วันที่ 30 มี.ค. 2566

ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภค

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน SDGs

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2566

วิทยากรและผู้ผ่านการอบรมการใช้งานระบบนวัตกรรม สพม.ลำปาง ลำพูน

ด้านการติดตามช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน จำนวน 6 ชม.

ณ วันที่ 10 พ.ค. 2566

Certificate Of Paticipation attended the Workshop for Enchancing Enlish Teachers' Proficiencies Towards Innovation Production to Develop Learning Skills in 21st Century

On 20 May 2023

วิทยากรและผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์เก็บผลงานระบบ ว.PA

ด้วย Google Site สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ณ วันที่ 11 พ.ค. 2566

ผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

ณ วันที่ 26 พ.ค. 2566

ผู้เข้าร่วมการประชุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการจัดการ

เรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training

ณ วันที่ 19 พ.ค. 2566

วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรการอบรมพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

และธรรมาภิบาล สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการสร้างวัฒธรรมองค์กรฯ

ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2566

คณะทำงาน กรรมการตัดสิน ครูผู้ฝึกสอน และ นักเรียนที่ได้รับรางวัลแข่งขัน

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2566

ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2566

ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ณ วันที่ 23 มิ.ย. 2566

วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบใหม่ (PA)

ณ วันที่ 9 ก.ค. 2566

ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนทัศน์ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Active Learning และการวัดและประเมินผลวิถีใหม่ที่สอดคล้องกับผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21

ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566

สถานศึกษา และผู้ขับเคลื่อนสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก
BEST PRACTICE ประจำปี 2566
โครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10สู่การปฏิบัติ

ณ วันที่ 7 ก.ค. 2566

วิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินแบบใหม่ (PA)

ณ วันที่ 23 ก.ค. 2566

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลครูดีมีศีลธรรม

ตามโครงการครูดี มีศีลธรรม สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

ณ วันที่ 10 ส.ค. 2566

เกียรติบัตรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาและครูต้นแบบ

ณ วันที่ 8 มิ.ย. 2566

วุฒิบัตรผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูผู้ผ่านหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning สพม.ลำปาง ลำพูน

ณ วันที่ 10 ส.ค. 2566

เกียรติบัตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้ผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ประจำปี 2566

ณ วันที่ 29 ส.ค. 2566

วุฒิบัตร วิทยากร คณะกรรมการดำเนินงานและผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

"ครูนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้"

(Teacher as a Learning Designers : TLD) จำนวน 7 ชั่วโมง

ณ วันที่ 31 ส.ค. 2566

เกียรติบัตร วิทยากรและผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งงานแนะแนว

ในสถานศึกษาครอบคลุม 3 ขอบข่าย ประจำปี 2566

ณ วันที่ 7 ส.ค. 2566

เกียรติบัตร วิทยากรและผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อนที่ปรึกษา

(YOUTH COUNSELOR : YC) ประจำปี 2566

ณ วันที่ 8 ส.ค. 2566

วุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาทักษะการรู้คิด

สำหรับเด็กที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ (GRIs) ประจำปี 2566

ณ วันที่ 28 ส.ค. 2566

สถานศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการน้อมนำพระราโชบาย

ด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2566

ณ วันที่ 30 ส.ค. 2566

สถานศึกษา คุรุชน นวัตกรรม และคณะทำงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ระดับ สพม.ลำปาง ลำพูน
ณ วันที่ 1 ก.ย. 2566

สถานศึกษา ผู้ร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศและคณะกรรมการในการดำเนินงาน

ของโรงเรียนวิถีพุทธ พื้นที่ภาคสงฆ์ที่ 6 ปีการศึกษา 2566

ณ วันที่ 30 ส.ค. 2566

สถานศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียนและคณะกรรมการ การประกวดผลงาน

คลิปภาพยนต์สั้น ครอบครัวคุณธรรม โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ณ วันที่ 5 ก.ย. 2566

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมการใช้ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่ 28 ก.ค. 2566

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ประจำปี 2566 ณ วันที่ 28 ส.ค. 2566

เกียรติบัตรผู้มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) การนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)  

ประจำปี 2566

คณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดและผู้เข้ารับการอบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)

ณ วันที่ 9 ส.ค. และ 18 ส.ค. 2566

เกียรติบัตรการประกวดแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในกิจกรรมวันบูรณาการ 12 เดือน ประวัติศาสตร์ Webinar 

สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2566

ณ วันที่ 27 ก.ย. 2566

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุมถอดบทเรียนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (Assessment for Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 20 ก.ย. 2566

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรม วิทยากร และคณะดำเนินงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2023)

ณ วันที่ 26 และ 28 ก.ย. 2566

เกียรติบัตรผู้ผ่านการคัดเลือก สื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning และการนำเสนอการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566

เกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ด้านการศึกษาเรียนรวม ประจำปี 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ณ วันที่ 28 ก.ย. 2566

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสายสัญญาณและระบบ Network

ณ วันที่ 25 ต.ค. 2566

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

มืออาชีพสู่สมรรถนะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน PA ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ณ วันที่ 11 พ.ย. 2566

วุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) จำนวน 6 ชั่วโมง

ณ วันที่ 15 ธ.ค. 2566

เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัลคุรุชนคุณธรรมร่วมกับผู้วิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจรราชการที่ 15

ณ วันที่ 26 ธ.ค. 2566

.....

ประจำปี พ.ศ. 2567

URL

ชื่อเกียรติบัตร

เกียรติบัตร รางวัลผู้บริหารสถานศึกและครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 

สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน  ณ วันที่ 16 ม.ค. 2567

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมสมรรถนะข้าราชการครูฯที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่

สู่อาชีพฯ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

 วันที่ 19 ม.ค. 2567

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูฯ

ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่สู่มืออาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

 วันที่ 2 ก.พ. 2567

วุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์

เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปี 2567 

 วันที่ 16-17 ก.พ. 2567

เกียรติบัตรคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมปฏิบัติการยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ

"เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคต อย่างยั่งยืน"

 วันที่ 26 มี.ค. 2567

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

 วันที่ 27 มี.ค. 2567