เกียรติบัตร อิเลคทรอนิกส์ สพม.ลปลพ

URL

ชื่อเกียรติบัตร

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ

ให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning ให้ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2562

เครือข่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติดอื่นๆ ในโรงเรียน และชุมชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

…..

ประจำปี พ.ศ. 2563

URL

ชื่อเกียรติบัตร

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35 รุ่นที่ 1  ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35 รุ่นที่ 2  ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ให้ไว้ ณ วันที่ 25-26 ก.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

 

โครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประะมินวิทยฐานะแนวใหม่

(ว 21/2560)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปีการศึกษา 2563

…..

ประจำปี พ.ศ. 2564

URL

ชื่อเกียรติบัตร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประจำปี 2563

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายการการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ประจำปี 2563

รางวัล IQA AWARD ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมทางไกล

เรื่องการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2 ”

ประจำปี 2564 รูปแบบ Online

วิทยากรโครงการ การบริหาร ITA ONLINE กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย. 2564

สถานศึกษาที่ได้เผยแพร่การดำเนินงานเผยแพร่เผยแพร่การดำเนินการสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ยูทูป (You Tube) ในปีงบประมาณ 2564

นักเรียนต้นแบบจิตอาสาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

โครงการยกระดับสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตรฯ “โคง หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 30 ก.ย. 2564

 

โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสถานศึกษาและระดับสำนักงานเขตพื้นที่ ประจำปี 2564

เข้าร่วมการอบรม “การป้องกันการทุจริต” รูปแบบออนไลน์ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาการข้อมูล

(Coding Online for Teacher Plus : C4T Plus – Data Science)

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

สำหรับครูกลุ่มสาระศิลปะ

…..

ประจำปี พ.ศ. 2565

URL

ชื่อเกียรติบัตร

เกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

วันที่ 4 มีนาคม 2565

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประกวดโครงงานเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มีนาคม 2565

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565

เกียรติบัตรผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี (CANVA FOR EDUCATION)

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

เกียรติบัตรผู้ผ่านการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

การยกระดับคุณภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและวิชาชีพ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-27 พ.ค.2565

ณ จังหวัดเชียงใหม่