เกียรติบัตร อิเลคทรอนิกส์ สพม.ลปลพ

URL

ชื่อเกียรติบัตร

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้นิเทศ

ให้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ให้ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนสุขศึกษาและพลศึกษา

เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา และสุขภาวะในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบ Active Learning ให้ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม 2562

เครือข่ายรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ งดเหล้า บุหรี่ และสิ่งเสพติดอื่นๆ ในโรงเรียน และชุมชนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้ ณ วันที่ 3 กันยายน 2562

.....

ประจำปี พ.ศ. 2563

URL

ชื่อเกียรติบัตร

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35 รุ่นที่ 1  ให้ไว้ ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ยกระดับความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35 รุ่นที่ 2  ให้ไว้ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563

โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ให้ไว้ ณ วันที่ 25-26 ก.ค. 63

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ส.ค. 63

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.256

 

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563

 

โครงการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประะมินวิทยฐานะแนวใหม่

(ว 21/2560)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาตามแนวทางการประเมิน PISA สู่ชั้นเรียน
ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.35

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง
ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปีการศึกษา 2563

.....

ประจำปี พ.ศ. 2564

URL

ชื่อเกียรติบัตร

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง

ประจำปี 2563

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทำรายการการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

ประจำปี 2563

รางวัล IQA AWARD ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประจำปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบการประชุมทางไกล

เรื่องการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

การอบรมโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต "ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา 2 "

ประจำปี 2564 รูปแบบ Online

วิทยากรโครงการ การบริหาร ITA ONLINE กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา