ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
5087 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วิทยากร
5088 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วิทยากร
5089 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วิทยากร
5090 นางสาวสุธินี หล้าทา นักจิตวิทยาประจำสำนักงานเขตพื้นที่ฯ วิทยากร
5091 นางสาวปัทมา ฮูเซน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ วิทยากร
5092 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา วิทยากร
5093 นางศิลาพร บุญทาจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5094 นางแววดาว เมืองใจ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการอบรม
5095 นางอมรรัตน์ ตันไชย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5096 นางจิตฤณี พลแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5097 นายอุเทน ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5098 นางสาวอุบลรัตน์ สุภายอง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5099 นางสุภาพร เจริญผล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการอบรม
5100 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5101 นางสมหวัง หล้าหนัก โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5102 นายธนกฤต บุญทาจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5103 นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5104 นางสราทิพย์ สีมาขจร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5105 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5106 นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5107 นายณรงค์ศักดิ์ พลแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5108 นายกุลสุขพัชร พงศ์กิจรักษ์ โรงเรียนเเม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5109 นางพัชรี ชูกลิ่น โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมการอบรม
5110 นายวิชัย แซ่ซง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการอบรม
5111 นายสมชาย เกิดฤทธิ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้เข้าร่วมการอบรม
5112 นางนุชธิชา ทินวงษ์ โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5113 นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5114 ชุติมา คำแก้ว โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมการอบรม
5115 นางปลื้มจิตต์ ไชยกำจี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วมการอบรม
5116 นางเอมอร ผลสนอง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5117 นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการอบรม
5118 นางสาวศิริพร สลีอ่อน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5119 นางสาวลัดดาวัลย์ เตชะนา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5120 นางวรัญญา ถาวรวิสุทธิ์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการอบรม
5121 นางเอมอร ผลสนอง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5122 นางสาวณัฐชยา ทองจำรูญ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5123 นางสาวเอมพิกา จันต๊ะเวียง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5124 นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5125 นางสาวสุดที่รัก สัญพิบูลย์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรราช ผู้เข้าร่วมการอบรม
5126 นางจารวี บัวขม โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5127 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5128 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5129 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5130 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5131 นางสาวนิชชิมา ทนศิริ โรงเรียนนิคมวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5132 นางสาวสันธิยา สุธา โรงเรียนรร.เวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5133 นางอรุณลักษณ์ ดวงไชย โรงเรียนเถินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5134 นางสาวลภัสรดา กันทะวงศ์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมการอบรม
5135 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ โรงเรียนสปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการอบรม
5136 นางอักษร ถุงเงิน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5137 ชุลีกร รักชาติ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5138 นางอำไพ หิริโอ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5139 นางสาวเดือนเพ็ญ ใจบุญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5140 สุวรีย์ ศิริวรรณ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมการอบรม
5141 นางผกาพรรณ อินปั๋นแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5142 ณัฐกานต์ ดมประโคน โรงเรียนส่วบุญโญปถัมภ์ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5143 ภาณุมาศ หมื่นแสน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5144 นางสาวเภาวรินทร์ วรรณมณี โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5145 นางรัตนา คำตาบุตร โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5146 นิภาพิมพ์ ปิมปา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5147 นางสาวอนุธิดา กิติยะ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5148 จำรัส ปิมปา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5149 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5150 นายณัฐวัตร ชัยมณี โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5151 นางสาวภูษณิศา บริหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5152 นางสาวกัญญ์วรา มูลยะ โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5153 กฤติยาภรณ์ สิทธิตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5154 นายณรงค์ฤทธิ์ โชติกาญจนเรือง โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ผู้เข้าร่วมการอบรม
5155 นางปัณณิกา แก้วกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5156 นางสาวอายูซะห์ รอนิง โรงเรียนประทีปศาสน์ ผู้เข้าร่วมการอบรม
5157 นางสาวธัญชญาภรณ์ ธิมายอม โรงเรียน​จักร​คำ​คณา​ทร ​จังหวัด​ลำ​พูน​ ผู้เข้าร่วมการอบรม
5158 กัลยา จันทรา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5159 นางสาววราภรณ์ หน่อคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5160 นางสาวศุณิตา หัวเขา โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ผู้เข้าร่วมการอบรม
5161 นางสาวณัฐพร เครือแก้ว โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5162 นางสาวล้านนา มาปลูก โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5163 นางสาวกาญจณา ปันวารี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5164 รณยุทธิ์ งามเจริญ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5165 นางสาวโนรฮูดา ฮาแว โรงเรียนนราธิวาส ผู้เข้าร่วมการอบรม
5166 นางสราทิพย์ สีมาขจร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5167 นางสาวศิรินทร์ สุดเจริญ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมการอบรม
5168 นางสาวภัทร์สินี การะเกตุ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ผู้เข้าร่วมการอบรม
5169 นางสาวณัฐชยา ทองจำรูญ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมการอบรม
5170 ณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมการอบรม
5171 นายเสฐียรพงษ์ จีนมะนี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5172 นางสาวโปรยทอง แซ่แต้ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5173 นายพีรดนย์ พีระพัฒนสกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5174 นางสาวณัฐกานต์ กาบศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5175 นายยศศักดิ์ นุชหรั่ง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5176 นางสาวมณีชญา กัณทวีชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5177 นางสาวจัน​ทนีย์​ กอง​อรินทร์​ โรงเรียนจักรคำคณาทร​ จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5178 นางสาวอิสริยาภรณ์ สุวรรณ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5179 พรชัย สินธุปัน โรงเรียนจักรคำคณาทร ผู้เข้าร่วมการอบรม
5180 นายธนา กัณทวีชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5181 นางสาวณิชาภา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5182 นางสาวสาวิตรี ไชยเทพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5183 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5184 นางศิริวรรณ ประภัสสรกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร​ จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5185 จารุวรรณ ชมเดช โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
5186 นางสาวสาวิตรี ไชยเทพ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการอบรม
<< 1 2 3 >>