ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
2487 นางสุธีรัตน์ นนท์ตา โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2488 นางสาวนพรดา มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2489 นางสาวินี อ่วมทร โรงเรียนวัดโรงวัว ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2490 นางพรทิพย์ ธรรมยศ โรงเรียนบ้านโพซอ ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2491 นางปุณยาพร พีรวัศศรุต โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2492 นางสาวกมลทิพย์ สุคำ โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2493 นางสาววฐิตา ก๋าวงศ์วิน โรงเรียนวัดบ้านน้อย ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2494 นางอังคสุดา บำรุงสุข โรงเรียนวัดคูยาง ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2495 นางสายรุ้ง ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2496 นางสักการะ ค้อทอง โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2497 นายนาวิน จีนะ โรงเรียนบ้านพระนั่งดิน ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2498 นางสาวสรารัตน์ เดชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2499 นางสาวนภางค์ อ้วนอ่อน โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2500 นางสิริกัญญา ธรรมชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2501 นางสาววัฒนา กิติวงษ์ โรงเรียนวัดพญาชมภู ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2502 นางสาวอำพร ไชยบุญเรือง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2503 นางสาวจินต์ศุจี พงษ์ประไพ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครูต้นแบบ ระดับปฐมวัย
2504 นางสาวกชกร เอี่ยมละออ โรงเรียนวัดแหลมหว้า ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2505 นางปิติพร ธรรมราช โรงเรียนบ้านม่วงใหม่ ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2506 นางสาวบัวรดา ต๊ะยามัน โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2507 นางสาววิไลวรรณ เตจ๊ะสุ โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2508 นายนฐากร จำรัส โรงเรียนปอวิทยา ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2509 นางสาวจงรักษ์ แสงแก้ว โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2510 นางสาวศิริลักษณ์ ผ่องพันธ์ โรงเรียนวัดพญาชมภู ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2511 นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2512 นางสาวสมรักษ์ วงศ์ศรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2513 นางสาวรัตนากร พาไทยสงค์ โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัย ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2514 นางสาวฟารีดา ยุมาดีน โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว) ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2515 นางสาวศศิกาล ทานา โรงเรียนบ้านห้วยสะแก ครูต้นแบบ ป.1-ป.3
2516 นางสาวกัลยา แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2517 นายบัญญัติ ยะวัน โรงเรียนแม่มอกวิทยา ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2518 นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2519 นางสาวนันท์นภัส เยี๊ยะสูงเนิน โรงเรียนบ้านโพซอ ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2520 นางศิราณี บุญเกิด โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2521 นางสาวชนัญญา ทะนันชัย โรงเรียนวัดพญาชมภู ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2522 นางสาวอระนัต สมโพธิ์ โรงเรียนบ้านปิน (ปินประชาราษฎร์) ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2523 นางสาวราตรี เนตรแสงสี โรงเรียนบ้านหนองขาว ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2524 นางสาวกนกวรรณ ฤทธิ์เต็ม โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งสงบ ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2525 นางธัญญารัตน์ สมภาร โรงเรียนท่าแฝกอนุสรณ์ 2 ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2526 นายนิรันดร จันทร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านขอนซุง ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2527 นางวิลาวรรณ ภู่ระย้า โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2528 ว่าที่ร้อยตรีปภาษิต อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2529 นางสาวสุพัตรา จันต๊ะพรมมา โรงเรียนบ้านน้ำตวง ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2530 นางสาวอรวรรณ บดีรัฐ โรงเรียนวัดคูยาง ครูต้นแบบ ป.4-ป.6
2531 นางสาวกนกวรรณ อายุยืน โรงเรียนบ้านปางเป๋ย ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2532 นายนพดล สมใจ โรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2533 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2534 นางสีนวล ฝามงคล โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2535 นายปัฏฐวัจน์ เฟื่องเพ็ชร โรงเรียนบ้านแม่คะ ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2536 นางนิตยา วงศ์กาไสย โรงเรียนปล้องวิทยาคม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2537 นางอริยา เปรมปรี โรงเรียนบ้านหนองขาว ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2538 นางสาวสุรินทร วงค์คำแดง โรงเรียนสันกำแพง ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2539 นายจำลอง เกตุชาติ โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2540 นางเบญจวรรณ อารีสุก โรงเรียนบ้านวังร่อง ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2541 นายสุริยา ยศธิวงค์ โรงเรียนสันโป่งวิทยา ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2542 นางสาวอัครจรรยา มังคลาด โรงเรียนบ้านปางถ้ำ ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2543 นางเกษกนก มีแดนไผ่ โรงเรียนวัดโรงวัว ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2544 นางรุ้งลาวัลย์ ทะนีวงค์ ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2545 นางวิไลรัตน์ มาลีพัตร โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2546 นางสาวสุพัตรา ไชยเสน โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2547 นางกฤษฎาภรณ์ แบ่งทิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2548 นางเกศรินทร์ พยอม โรงเรียนหนองตูมวิทยา ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2549 นางคัทลียา บัวแย้ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2550 นางสาวจตุพร กันทากาศ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าไผ่ ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2551 นายจณะศักดิ์ คำแสน โรงเรียนบ้านดงคู่ ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2552 นางนงคราญ ยอดเกตุ โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2553 นางสาวปรารถนา จอมศักดิ์ โรงเรียนวัดยั้งเมิน ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2554 นางสาวพูนทรัพย์ คนสูง โรงเรียนสารทิศพิทยาคม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2555 นางสาวรัชยา สอนแก้ว โรงเรียนเด่นไม้ซุงวิทยาคม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2556 นางสายใจ ใฝ่จิต โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2557 นางสาวสุรารักษ์ วงศ์ราช โรงเรียนสักสันเชียงใหม่วิทยาคม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2558 นายนวพล สุวรรณวัฒนสิริ โรงเรียนบ้านนาอิซาง ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2559 นางสาววรรณพร พรรณศุภมิตร โรงเรียนสาครพิทยาคม ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2560 นางวรรณวิมล วันชัย โรงเรียนบ้านยาวี – ห้วยโป่ง ครูต้นแบบ ม.1-ม.3
2561 นางสาวน้ำเพชร ชัยชมภู โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2562 นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ โรงเรียนแม่สันวิทยา ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2563 นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2564 นายอนุวัฒน์ อนวัช โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2565 นางสาวนิศานาถ นามหน่อ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2566 นางโสภิญญา ดารา โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2567 นางจันทนีย์ เฮิมนาง โรงเรียนปายวิทยาคาร ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2568 นายสิรวิชญ์ แก้วปินะ โรงเรียนสารทิศพิทยาคม ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2569 นายธานินท์ บุญพุทธ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2570 ว่าที่ร้อยตรีสุภวัฒน์ กันธิยะ โรงเรียนบ้านสันต้นหมื้อ ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2571 นายองอาจ สารคำ โรงเรียนบ้านโพซอ ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2572 นายอิสริยะ สติใหม่ โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2573 นางสาวธัญยธรณ์ ทองศิริธนารัตน์ โรงเรียนหนองตูมวิทยา ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2574 นางอุทุมพร เลิศปรีชา โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ครูต้นแบบ ม.4-ม.6
2575 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2576 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2577 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2578 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2579 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2580 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2581 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2582 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2583 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2584 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2585 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2586 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
<< 1 2 3 >>