ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา ประเภทเกียรติบัตร พิมพ์
220 นางยุพิน กมลวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร.เวียงตาลพิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
216 นายประนอม ไทยกรรณ์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
5 นายนิพนธ์ ไชยเจริญ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
3 นายประดิษฐ์ วังพฤกษ์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
4 นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
211 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
213 นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
1 นายนิรันดร ปาละมา โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
212 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
219 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
2 นางสุพัตรา วรรณมะกอก โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
218 นายเจนภพ ยศบุญเรือง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
215 นายบรรจง สอนสมบูรณ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
217 นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
214 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
607 นายหัสรินทร์ ดอนดี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
6 นายกฤษดา วงศ์หล้า โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
12 ว่าที่ ร.ต.กมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
603 นายทรงพล เฟื่องฟู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
606 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
7 นายทรงยศ เอี่ยมสุกใส โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
10 นางกวีพันธุ์ ฟองคำ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
609 นายสมชาย ใจไหว โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
9 นายธีรภัทร์ เทพคำ โรงเรียนวชิรป่าซาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
614 นายปรัชญ์ มาวิเลิศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
616 นางสิริประทุม โตนะโพ โรงเรียนวังเหนือวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
610 นายธเนศร์ กามาด โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
613 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
8 นายธนากร อาทะเดช โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
608 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
612 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ โรงเรียนเถินวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
11 ว่าที่ ร.ท.อุทัย กันทาแจ่ม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
604 นายนิกร ใจไหว โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
611 นายวิชิต อินนันไชย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
615 นายพิทักษ์ สร้อยศิริกุล โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
605 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น
281 นางนฤมล สกุลไทย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
282 นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
283 นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
284 นางสาวบวรภัค เขียวคำอ้าย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
285 นางสาวทวีทรัพย์ ใจใหม่ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
286 นางระพี ไกรภพ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
287 นายโสตถิพงศ์ รัตนา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
288 นายบดินทร์ ใยสำลี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
289 นางสาวบัณฑิตา เรือนมา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
129 นางนฤชล พิมพ์สว่าง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
130 นางสาวสมัชญา ด้วงรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
131 นางสาวรัชนีกร คำบุญมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
132 นางสาวเชิญขวัญ ปิงใจ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
133 นางสาวศิริปราณ จรรย์สืบศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
134 นายปพนสรรค์ ปวนเปี้ย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
135 นางสาวธันยพร ศรีวิชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
136 นางสาวนิภาพร ภูมิภู โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
137 นางรุ้งเบญจา สุปินราษฎร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
138 นางณัชชา เตจะโสด โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
139 นางสาวสายฝน ส่องศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
140 นายณัชนนท์ แสนศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
141 นางประภัสสร พรมคำตัน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
142 นายนิวัฒน์ ไววุฒิ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
143 นางสุภารัตน์ วังพฤกษ์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
144 นายเสมือน สายศร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
145 นางสาวรัตนาภรณ์ ก๋าวิโยค โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
146 นางสาวแพรว บุญพร้อมอาษา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
147 นางสาวภูษณิศา บริหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
148 นายสาคร โมลาดุก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
202 นายสุทัศน์ ยาทอง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
203 นางอ้อยใจ ประเสริฐสังข์ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
204 นายวัชรพงษ์ พิริแก้ว โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
205 นางสาวอรพรรณ คำกาศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
206 นางสาวกัลยรัตน์ ดีนุ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
207 นายชรินทร์ จีนดร โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
208 นายดนุพล วงศ์พนัสสัก โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
209 นางสาวจันทนา ชัยชนะ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
210 นายทินกร สุตินกาศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
454 นายสถิตย์ ขาวปอน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
455 นางสิริภางค์ ขาวปอน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
456 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
457 นายดวงเด่น พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
458 นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
459 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
460 นายสุพจน์ บุญมาเทพ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
461 นางจรรยา พุทธา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
462 นางสาวนฤมล จำอินทร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
57 นายสฐิรวิช ใจแก้ว โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
58 นางสาวธิดาพร เซอร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
59 นายประสิทธิ์ คำหล้า โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
60 นางสาววารุณี ตันอุตม์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
61 ว่าที่ ร.ต.พงศกร สุริยะ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
62 นางกชกร กันตีฟอง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
63 นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
64 นายอนุชิต ศาสนา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
65 นางจันจิรา กิติเวียง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
463 นายเจตน์ แสนชัย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
464 นางกาญจนา ขอน้อย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
465 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
466 นายชวภณ เปี้ยอุ๊ด โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
467 นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
468 นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
469 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
470 นางธนพรรณ แถลงการณ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>