ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเภทผู้รับรางวัล พิมพ์
1651 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1652 นายสรวง ศรีแก้วทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1653 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1654 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1655 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1656 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1657 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1658 นางสาวปัทมา ฮูเซน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1659 นายมนตรี นันไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1660 นางสาวอริญา วงศ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1661 นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1662 นางสาวศิริพรรณ ผิวเรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1663 นางสาวิตตรี ยุชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1664 นางสาวสุธินี หล้าทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1665 นายวสันต์ ขัดชุ่มแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1666 นางสาวกรรณิการ์ กาจารี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1667 นางสาววิไลลักษณ์ ลีลาศีลธรรม โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1668 นายพีรดนย์ พีระพัฒนสกุล โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1669 นางสาวสุมาลี มูลคำ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1670 นางสาวปานวาด วัชรชวาลา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ่านการอบรม
1671 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1672 นางสาวศิรินพร ด้วงเขียว โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1673 นายอธิษฐ์ กวินวิศิษฐ์ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ผ่านการอบรม
1674 นางสาวเจนจิรา ทิเก่ง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1675 นางสาวสาวิตรี มูลย่อง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1676 นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1677 นางสาวสุทธิพร ก้อนสิน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ผ่านการอบรม
1678 นางสาวพัชรี วิรัตน์พฤกษ์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ผ่านการอบรม
1679 นางสาวเบญจวรรณ ไชยองการ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1680 นายบรรเจิด คุรุกิจ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1681 นางวัลภา อินทร์แปลง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1682 นายปิยะวัติ วังซ้าย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ผ่านการอบรม
1683 นางอรพิน ควรสุวรรณ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ่านการอบรม
1684 นางรัตติกาล เงินมูล โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1685 นางพัชรมณฑ์ ใจมา โรงเรียนป่าซาง จ.ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1686 นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอก โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1687 นายอภิสิทธิ์ กลิ่นเกษร โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1688 นางดอกรัก ทานิล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ่านการอบรม
1689 นางสาวลภัสรดา กันทะวงศ์ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้ผ่านการอบรม
1690 นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1691 นางสาวปิยะณัฐ นันทการณ์ โรงเรียนเมือง​มายวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1692 นางสาวตวงรัตน์ ยะจอม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1693 นางเกสร ศรีสวย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ่านการอบรม
1694 นางแสงนภา ใจเย็น โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
1695 นางสาวกฤติกา ยาดี โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1696 นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1697 นางสาวธนัชชา แสนปัญญา โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1698 นางสาวจันทรัสม์ สัตตรัตนขจร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1699 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1700 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ผ่านการอบรม
1701 นางรุจิรา ชัยวัง โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1702 นายธงชัย สระแก้ว โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1703 นางกีรติรัตน์ บุญธรรม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1704 นางยุพิน กมลวิจิตร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1705 นางสาวศศิยา หมายมั่น โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1706 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา เทพอาวุธ โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1707 นางสาวอภัสรา คำน้อย โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1708 นางสาวกมลชนก อินต๊ะโมงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1709 นางสาวพิมพ์มาดา ภูธร โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1710 นางรุ่งทิพย์ รินพล โรงเรียนเสริมงานวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1711 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1712 นางดวงดาว เรือนอินทร์ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1713 นายทศปธน พุทธิมา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
<< 1 >>