ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
3010 นางสาวสราเนตร ยนทะวงศ์ แม่พริกวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3011 นางสาวปุณยนุช นนทสัย ประชาราชวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3012 นางสาววารุณี ตันอุตม์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3013 นางสาวเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ กิ่วลมวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3014 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ ไหล่หินวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3015 นางสาวพนิดา คำอ้าย แม่ทะประชาสามัคคี ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3016 นายอนันต์ เกตุบำรุง แม่ทะพัฒนศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3017 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ เวียงตาลพิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3018 นางบุญเครือ​ นามบุปผา ป่าซาง ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3019 นางอนัญญา ริดเดิล เกาะคาวิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3020 นายอนุชา น้ำปี้ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3021 นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม แม่สันวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3022 นายธนดล มาแดงสาย เวียงมอกวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3023 นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี เสริมงามวิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3024 นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์ เวียงเจดีย์วิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3025 นางมูรติ จัดของ แจ้ห่มวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3026 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3027 นางยุพิน กมลวิจิตร เวียงตาลพิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3028 นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3029 นางสาวชนกานต์ รุจิระปรีชากุล แม่ทาวิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3030 นางสุภาพ วงค์ษา แม่สันวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3031 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3032 นางสาวจันทนีย์​ กอง​อรินทร์​ จักรคำคณาทร​ จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3033 นางสาวสุวสิรินทร์ สุวรรณจักร์ โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3034 นางลลิตา ประชุมฉลาด ลำปางกัลยาณี ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3035 นายเอกอาทิตย์ ตาใจ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3036 นางรัตนาภรณ์ เอี่ยมแสง จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3037 นางนิภา ขันตรี บุญวาทย์วิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3038 นางสาวธัญกมล บุญยะสิงห์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3039 นายวิศิษฐ์ ชื่อหลาย แจ้ห่มวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3040 นางมงคลยา พานดง ทุ่งกว๋าววิทยาคม ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3041 นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ลำปางกัลยาณี ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3042 นายสมพร นวลปันยอง ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3043 นางสุภาพ วงค์ษา แม่สันวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3044 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว เมืองปานพัฒนวิทย์ ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3045 นายวีรวัฒน์ คำมะยอม ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3046 นายวีรชัย ยะธะนะ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3047 นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ แม่ตืนวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3048 นางสาวนงนภัส ตาบุรี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3049 นายศราวุธ หลุยจำวัน ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3050 นางสาวพรจรัส คำเทพ ป่าตาลบ้านธิพิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3051 นางจันทร์ตรี เฟื่องฟู ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3052 นางอารี แก้วน้อย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3053 นายพิเชษฐ ฟองศรี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3054 นางสุชาวดี ขันโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3055 นางมนทิกา แก้วในขุมภูทอง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3056 นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3057 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3058 นายภาสกร เต็มขันท์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3059 นายวิเศก บุญอุปละ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3060 นายปิติพงษ์ ปิ่นแก้ว แจ้ห่มวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3061 นายวรวิทย์ ใจบุญ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3062 นางสาวากนกพร เทือกถา เวียงมอกวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3063 นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ ห้างฉัตรวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3064 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ทุ่งอุดมวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3065 นางใกล้รุ่ง ยอดเงิน เมืองปานวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3066 นางสาวษมาภรณฺ์ สายวงศ์ปัญญา แม่สันวิทยา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3067 นายเกรียงไกร หลวงเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3068 นายทักษิณ ล้านโรจน์ ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3069 นางสาววีณา แก้งด้วง แม่ทะพัฒนศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3070 นายเกียงไกร หลวงเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3071 นางสุชาวดี ขันโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
3072 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว แม่ทะพัฒนศึกษา ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฯ
<< 1 >>