ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
5512 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
5513 นายประนอม ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา
5514 นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้บริหารสถานศึกษา
5515 นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้บริหารสถานศึกษา
5516 นางกัญกมล ศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา
5517 นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา
5518 นายเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้บริหารสถานศึกษา
5519 นายหัสรินทร์ ดอนดี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา
5520 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา
5521 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา
5522 นายอภิวัฒน์ ปุกคะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา
5523 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้บริหารสถานศึกษา
5524 นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี ครู โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ครูผู้สอน
5525 นางอรพิน ควรสุวรรณ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5526 นางนันทชา จันทรธรรม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5527 นางรัตนา มั่นคง ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5528 นางตรียาพร พิบูลย์ ครู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูผู้สอน
5529 นางสาวณัฐกาญจน์ เทียมเย็น ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา ครูผู้สอน
5530 ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5531 นางสรัญญา เรือนคำ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5532 นางมงคลยา พานดง ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5533 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5534 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5535 นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5536 นางสาวพัชริดา ริยะป่า ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5537 นางสาวอดิศา แซ่ลี่ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5538 นายสากล มะหิธิ ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา ครูผู้สอน
5539 ว่าที่ร้อยตรีสาธิต บุญเมืองขวา ครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา ครูผู้สอน
5540 นางสาวเอมพิกา จันต๊ะเวียง ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5541 นายวสันต์ แสนตา ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา ครูผู้สอน
5542 นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5543 นางจนัญญา เสมอใจ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5544 นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา ครูผู้สอน
5545 นางสาววัลยา แก้วน้อย ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา ครูผู้สอน
5546 นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5547 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5548 นางสาวพัชราภรณ์ ทองสมนึก ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5549 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5550 นายยุทธนา เรือนสุภาธง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5551 นางสาวนภัสวรรณ อิกำเหนิด ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5552 นางสาววารุณี สารบุญมา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5553 นางจันทนา วงษ์คำ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ครูผู้สอน
5554 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5555 นางสาวสุกัญญา เชื้อหลุบโพธิ์ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5556 นางสาวสุวสิรินทร์ สุวรรณจักร์ ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ครูผู้สอน
5557 นางสุชาวดี ขันโท ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5558 นายธนกฤษ มากบุญ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5559 นางพรรณี ใจสาร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5560 นายสายัณห์ จันทร์ตาลบ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5561 ว่าที่ร้อยตรีเชาวน์วัศ ร่วมชาติ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5562 นางสาวชนกนันท์ ขามะวัน ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5563 นางสาววีนา ศรีสมพันธ์ ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5564 นายวิโรจน์ สุนันตา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5565 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ ครู โรงเรียนแม่สันวิทยา ครูผู้สอน
5566 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา ครูผู้สอน
5567 นางอารี แก้วน้อย ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5568 นางสาวธนัชชา แสนปัญญา ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา ครูผู้สอน
5569 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5570 นางสาวณพชร พัฒนเมคิน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5571 นางสาวเจนจิรา น้ำใจดี พนักงานราชการครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5572 นายสุพจน์ บุญมาเทพ ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้สอน
5573 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร ครู โรงเรียนแม่พริกวิทยา ครูผู้สอน
5574 นางยุพิน กมลวิจิตร ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ครูผู้สอน
5575 นางสาวญาณี เนียมสกุล ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5576 นางสุภาพร เจริญผล ครู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครูผู้สอน
5577 นายภัทรพล ควรสุวรรณ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5578 นางสาวนาฎหทัย สิทธิบุญ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5579 นายธนากร คันใจ ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5580 นางวัชรียา กฤตสิริทิพย์ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครูผู้สอน
5581 นายพินิจ ตาจีน ครู โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้สอน
5582 นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ ครู โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ครูผู้สอน
5583 นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้สอน
5584 นายกมลภพ วสิษฐวุฒิ ครู โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ครูผู้สอน
5585 นางสาวปรียาภรณ์ จันตาเวียง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5586 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ครู โรงเรียนลำปางกัลยาณี ครูผู้สอน
5587 นายกฤษฎางค์ สุขเกษม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5588 นางสาวจิรกานต์ วงค์ลังกา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5589 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5590 นายบุรฐิกรณ์ จันอินตา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5591 นางวลัยพรรณ พัฒนเจริญกร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5592 นายศิริวัฒน์ ละคำปา ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5593 นางสาวสิรินัน ดวงเงิน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5594 นางสาวสุกัญญา เติงจันต๊ะ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5595 นางสาวสุภาพร หลักคำ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5596 นางเอมอร ยกยอ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5597 นางจุฬารัตน์ วิทยาพูน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5598 นางปาณิสรา ครองตาเนิน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5599 นางสาวมณีรัตนพรณ์ วงศ์ศรี ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้สอน
5600 นายวีรพล โตนะโพ ครู(อัตราจ้าง) โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ครูผู้สอน
5601 นางสาววราภรณ์ ใจสม ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5602 นางสาวอธิษฐาน บุญเป็ง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5603 นางสาวณัฐธยาภรณ์ บุญญผลานันท์ พนัักงานราชการครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5604 นางสาวลลิตา วงค์ษา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5605 นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดี ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5606 นางสาวณัฐพร เทีอกเถาสาร ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5607 นางรัตนา กันทาดง ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5608 นางวิภาวรรณ ปาละก้อน ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5609 นางสาวพรศิลป์ มโนเพ็ญ ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5610 นางสาววารุุณี สารบุุญมา ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
5611 นางสาวโสภา แสนใจบาล ครู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้สอน
<< 1 2 >>