ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
1905 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ด้านวิชาการ
1906 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1907 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ ด้านวิชาการ
1908 นางพนิดา สุประการ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1909 นายนาวิน พูลสวัสดิ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านวิชาการ
1910 นางศุทธินี ไชยรินทร์ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1911 นางสาวณัฐชญา ยศข่าย บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านวิชาการ
1912 นางอำไพ หน่อเรือง เวียงเจดีย์วิทยา ด้านวิชาการ
1913 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา ด้านวิชาการ
1914 นางสาวสิริญา ศรีชัย ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1915 นางจงกลณี ภักดีเจริญ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1916 นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1917 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1918 นางฆัสรากร วงค์ไชย บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านวิชาการ
1919 นางสาวสุพรรณี กาทอง ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1920 นายกิติศักดิ์ พรมคำ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1921 นางสาวจิราวรรณ ใจเรือน บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านวิชาการ
1922 นางสาวนันทวัน โชติวนาวรรณ บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านวิชาการ
1923 นางลลิตา ประชุมฉลาด ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1924 นายปฐวี มณีวงศ์ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1925 นางเบญญาภา เครือสบจาง ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1926 นางสาวอัจฉรา ชื่นใจ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1927 นางสาววีนา ศรีสมพันธ์ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านวิชาการ
1928 นางสาวกนกพร นิลแพทย์ ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1929 นางศรีนวย สำอางค์ศรี ลำปางกัลยาณี ด้านวิชาการ
1930 นางสาวพิมพ์พรรณ ยศเมา เวียงเจดีย์วิทยา ด้านวิชาการ
1931 โรงเรียนแม่พริกวิทยา ด้านบริหารจัดการ
1932 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ด้านบริหารจัดการ
1933 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ด้านบริหารจัดการ
1934 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา แม่สันวิทยา ด้านบริหารจัดการ
1935 นางศิริญญา เขื่อนแก้ว ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1936 นางนงนุช ชัยนันตา สบปราบพิทยาคม ด้านบริหารจัดการ
1937 นางสาวแววดาว รู้เพียร บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1938 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านบริหารจัดการ
1939 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ประชารัฐธรรมคุณ ด้านบริหารจัดการ
1940 นายเริง ชัดทะเสมา บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1941 นางสุปราณี เป็งบังวัน บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1942 นางสาวศรัญญา ธรรมจี๋ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านบริหารจัดการ
1943 นางสาวนันทนาพร วงศ์ยศ ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1944 นายพัฒนกรณ์ เพียงขวัญหทัย บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1945 นางสาวเบญจวรรณ เตจ๊ะวงศ์ แม่ตืนวิทยา ด้านบริหารจัดการ
1946 นายอดิศร ใจบ้านเอื้อม ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1947 นางญาณสิรีค์ วงค์เขียว บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1948 นางวรัฐทยา ฝั้นสืบ ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1949 นางสาวฟองสิริ ธรรมธิกูล บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1950 นางโสภิณ ศิริคำน้อย ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1951 นางสบันนา มหาวรรณ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
1952 นางศิริธร จะวรรณา ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1953 นางจันทกานต์ ดวงมาลา แม่สันวิทยา ด้านบริหารจัดการ
1954 นายศุภกิจ ไชยรินทร์ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ด้านบริหารจัดการ
1955 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข แจ้ห่มวิทยา ด้านบริหารจัดการ
1956 นางสาววิจิตรา สารมูล เวียงเจดีย์วิทยา ด้านบริหารจัดการ
1957 นางสาวศศลักษณ์ เครือนันตา ลำปางกัลยาณี ด้านบริหารจัดการ
1958 นางนภาพร แสงนิล ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1959 โรงเรียนแม่ทะวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1960 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1961 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1962 นางสาวเสาวลักษณ์ อินต๊ะสม ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1963 นางจิรารัตน์ วงศ์วิไล ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1964 นางสาวพัชราภรณ์ จันทร์ตาธรรม ธีรการท์บ้านโฮ่ง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1965 นางสาวณฐาวิกา ดอนอุบล ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1966 นางสาวสกุลรัตน์ หอมแก่นจันทร์ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1967 นางอ้อยฤทัย ศรีวิราช เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1968 นางณัฐวรา ดอนดี บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1969 นางสาวปนัดดา ยะติน ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1970 นางสาวอดิศา แซ่ลี่ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1971 นางธมนพัชร์ พงศ์สุพัฒน์ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1972 นายพิสิฐ คำภิโร ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1973 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1974 นางสาวเมธาพร สงกานต์ทิพ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1975 นางพรพรรณ์ ไชยเมือง ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1976 นางสาวพัชริดา ริยะป่า เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1977 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ทุ่งอุดมวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1978 นางสาวกฤติยา หอมเพียร ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1979 นางสาวพัณนิดา ใจยา เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1980 นางสาวจิตรา สมพิงค์ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1981 นางจุฑาทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1982 นายทศวัฒน์ หอมแก่นจันทร์ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1983 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น แจ้ห่มวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1984 นายธรัช พุทธรักษ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1985 นายวรกมล ตั๋นมาเชื้อ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1986 นายภัทรพงศ์ จำปาวัน แม่ทะวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1987 นางสาววรรณกมล ศุภิวมุติ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1988 นางสาวอรพินทุ์ อวฤทธิ์ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1989 นางธีรดา แก้วบุญปัน ทุ่งอุดมวิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1990 นางสาวมีนณา ธนันไชย ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1991 ว่าที่ ร.ต.วรัญญู เรือนคำ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1992 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1993 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1994 นางสาวชนกนันท์ ขามะวัน เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1995 นางสาวประภารัตน์ หล้ากาศ เวียงเจดีย์วิทยา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1996 นางพรนภัส เอื้อแท้ ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1997 นายบรรเจิด สระปัญญา ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
1998 นางสาวดวงฤทัย ธนามี ลำปางกัลยาณี
2446 นางสาวนราพร ณ จันตา บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านวิชาการ
2447 นางสาวชุติมา เจริญผล วชิรป่าซาง ด้านวิชาการ
2448 นายอุเทน วงษ์ชีวะสกุล บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านการจัดการศึกษา
2449 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ประชารัฐธรรมคุณ ด้านบริหารจัดการ
2450 นายฐิติกร หล้าวงศ์ษา ลำปางกัลยาณี ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
2451 นางนิภา ขันตรี บุญวาทย์วิทยาลัย ด้านบริหารจัดการ
<< 1 2 >>