ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา ประเภทผู้รับรางวัล พิมพ์
1038 นายจรัส คำอ้าย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้บริหารที่ปรึกษา
1055 นายไชยวสันต์ ใหม่ทรายเปียง โรงเรียนเถินวิทยา ผู้บริหารที่ปรึกษา
1068 นายธีระศักดิ์ แก้วสุข โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้บริหารที่ปรึกษา
1084 นายศานติกรศิ์ วงค์เขียว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้บริหารที่ปรึกษา
1097 นางธีรดา แก้วบุญปัน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้บริหารที่ปรึกษา
1110 นายเธวิญ เย็นใจ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้บริหารที่ปรึกษา
1123 นายสุมล สัญญเดช โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้บริหารที่ปรึกษา
1136 นายนิรันดร หมื่นสุข โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้บริหารที่ปรึกษา
1149 นายสุวัฒน์ ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้บริหารที่ปรึกษา
1157 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้บริหารที่ปรึกษา
1170 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้บริหารที่ปรึกษา
1183 นายกัมพล ธิติกร โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้บริหารที่ปรึกษา
1196 นายเสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้บริหารที่ปรึกษา
1207 นายนิพนธ์ ไชยเจริญ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้บริหารที่ปรึกษา
1039 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูที่ปรึกษา
1040 นางสาวศุภลักษณ์ คำลือ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูที่ปรึกษา
1056 นายอุเทน เครือแปง โรงเรียนเถินวิทยา ครูที่ปรึกษา
1057 นางสาวดลยา มะโนบาง โรงเรียนเถินวิทยา ครูที่ปรึกษา
1069 นายธนวรรธน์ ชัยยา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครูที่ปรึกษา
1070 นางสาวสุริยาพร ญาณตาล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครูที่ปรึกษา
1085 นางสาวปาณิสรา ใจเรือน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครูที่ปรึกษา
1086 นางสาวดารุณี คำนวล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ครูที่ปรึกษา
1098 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูที่ปรึกษา
1099 นางกาญจนา ขอน้อย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ครูที่ปรึกษา
1111 นายสากล มะหิธิ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ครูที่ปรึกษา
1112 ว่าที่ร้อยตรีสาธิต บุญเมืองขวา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ครูที่ปรึกษา
1124 นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ครูที่ปรึกษา
1125 นางสาวประภัสสร ปงผาบ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ครูที่ปรึกษา
1137 นายพิภพภัทร์ มัดฉิมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูที่ปรึกษา
1138 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ครูที่ปรึกษา
1150 นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูที่ปรึกษา
1151 นายธนากร คันใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ครูที่ปรึกษา
1158 นายอนันต์ เกตุบำรุง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ครูที่ปรึกษา
1159 นางสาวทรงลักษณ์ ขาวผ้าขาว โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ครูที่ปรึกษา
1171 นางศุภิสรา ไวสิทธิ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ครูที่ปรึกษา
1172 นางสาวศิรินาถ สิทธิการ โรงเรียนแม่สันวิทยา ครูที่ปรึกษา
1184 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ครูที่ปรึกษา
1185 นางสาวธัญญารัตน์ เลาเงิน โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ครูที่ปรึกษา
1197 นางชุติมน เป็งแก้ว โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ครูที่ปรึกษา
1198 นางสาวพนิดา คำอ้าย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ครูที่ปรึกษา
1208 นางสาวนพมาศ ศิลาพงษ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูที่ปรึกษา
1209 นางสาววารุณี ตันอุตม์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูที่ปรึกษา
1041 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ณ เชียงใหม่ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1042 นางสาวณหทัย จินะกาศ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1043 นางสาวธิติมา ชมภุงาม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1044 นางสาวแพรวา วงศ์สุวรรณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1045 นางสาวปิยอร ดวงไทย โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1046 นายสาริน จันเทมา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1047 นายพรนับพัน ปินคำ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1048 นางสาวภิชญาภา นันทะเสน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1049 นางสาวจิรประภาภรณ์ พานเหล็ก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1050 นางสาวปวริศา โยธา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1051 นางสาวนัทธมน ปินตา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1052 นางสาวพิมพ์ชนก ตันตรา โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1053 นางสาวเมธาวดี จินะธรรม โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1054 นายศิวะวงศ์ เจริญลาภ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1058 นายกิตตินันท์ นันทพิศาล โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1059 นางสาวทิพปภา ชัยวิลยศ โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1060 นางสาวณัฏฐณิชา เครือวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1061 นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์ทอน โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1062 นางสาวฐิติพร ใจมา โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1063 นางสาวณภัทร สุขเจริญ โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1064 นายวรปรัชญ์ สุยะคำ โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1065 นายธีรพัฒน์ บุญปั๋น โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1066 นายรฐนนท์ ศรีธิพันธ์ โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1067 นายพีรชัย พรมปัญญา โรงเรียนเถินวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1071 นายชาญณรงค์ สมบัติใหม่ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1072 นางสาวอำไพ สิทธิกาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1073 นางสาวอำภา เขียวดี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1074 นางสาวจิรัชญา อาภรณ์บำรุง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1075 เด็กหญิงเอิ้นขวัญ ปาสุนันท์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1076 เด็กหญิงรินรดา เตจ๊ะศรี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1077 นางสาวดวงใจ เก่งแก้วนิล โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1078 เด็กหญิงวรกมล จารุเฉลิม โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1079 เด็กหญิงเบญญาภา วงค์จันทร์ติ๊บ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1080 นางสาววรรณรัตน์ ดำรงค์มิตรไมตรี โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1081 นางสาวสุภาพร คล่องพาที โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1082 เด็กหญิงสิริธัญญ์ หวันฮ้อ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1083 นางสาวกานต์ธิดา เปาะแปะ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1087 นายอิศรา ยะฟู โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1088 นางสาวกนกวรรณ เตจ๊ะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1089 นายธีรนันทร์ หม่องลำปาง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1090 นางสาวอ้อมฟ้า เป็งปราบคำ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1091 นางสาวกิตติมา นันตา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1092 นางสาวรินรดา คำแก้ว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1093 นางสาวณัฐชา คำผง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1094 นางสาวนารีรักษ์ ชะระ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1095 นางสาวจาราวี วงศา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1096 นางสาวณัฐชยา แสนประเสริฐ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1100 เด็กหญิงภัทรธิดา ใหม่พรม โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1101 เด็กหญิงพฤกษาชล มโนชัย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1102 เด็กหญิงรุ่งรวี จะมัง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1103 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรีสุนาครัว โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1104 เด็กหญิงสิริญากร แดงประเสริฐ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1105 นายอชิระ ตาแก้ว โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1106 นางสาวกมลลักษณ์ อะพรรัมย์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1107 นางสาวญรัชดา อินคำนุ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1108 นางสาวน้ำฝน สอนราช โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1109 นางสาวศรุตยา ยาวุฒิ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
1113 เด็กหญิงนภัสสร พันตาคม โรงเรียนวังเหนือวิทยา เยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน
<< 1 2 >>