ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
8210 นายหัสรินทร์ ดอนดี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8211 นายสงัด ปลุกเศก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8212 นายศุภกิจ ศรีวรรณชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8213 นายวรการ ประพัฒน์สิริ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8214 นางอุทุมพร เกิดมงคล โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
8215 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8216 นายมธุรพจน์ วัฒนะนุกูล โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8217 น.ส.ชุติชมกานต์ บุญทา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8218 นายภาณุ จำปาทอง โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8219 นางสาวกาญจนา เนตรคำ โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8220 นางสาวลัดดาวัลย์ นิมสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8221 นายจุลพงค์ ใจวรรณะ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8222 นายวิทยา คุณารูป โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8223 นางรัตนา คำตาบุตร โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8224 นายมนตรี รุ่งฉัตร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้เข้าร่วมการประชุม
8225 นายธีรพงษ์ บุญสมปาน โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8226 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8227 นายรณกฤต ซอนเสน โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8228 ว่าที่ร้อยตรี กำจร แสงงาม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมการประชุม
8229 นายมติ ศิริพันธุ์ ทิพย์จักราธิวงศ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมการประชุม
8230 นางเกสร ศรีสวย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมการประชุม
8231 นางสาวพนิดา คำอ้าย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมการประชุม
8232 นางธัญสุตา คำภิโล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8233 นายพนัชกร ไชยานนท์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8234 นางสาวอำไพ รังน้อย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8235 นางสาวณัฐธิดา สายเครือมอย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8236 นางสุริฉาย มีเลข โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8237 นายณัฐกันต์ เป็งธรรม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8238 นางสาวศรีวิกา กังวาฬ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8239 นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8240 นางนิลาวรรณ์ วงศ์เรือน โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8241 นางสาวอารีรัตน์ ชมภู โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8242 นางสาวมณฑิรา ปัญญาราษฎร์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8243 นายนิพล ปลุกเสก โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุม
8244 นายชัยพิชิต พัฒนเวศน์ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้เข้าร่วมการประชุม
8245 นายประสิทธิ์ คำหล้า โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8246 นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้เข้าร่วมการประชุม
8247 นางอัมพร วรรณแก้ว โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8248 นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุข โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8249 นางสาวอุณากรรณ กันยะมี โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8250 ว่าที่ร้อยตรีกฤติภัทร จันทจักรสกุล โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
8251 นายศุภพันธุ์ สุพรม โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8252 นางสาวเจนจิรา น้ำใจดี โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
8253 นายมนตรี นันไชย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8254 นางสาวอริญา วงศ์ชัย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8255 นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8256 นายพีระพัชร์ มหาวรรณ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพป.ลำปาง เขต 2 ผู้เข้าร่วมการประชุม
8257 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8258 นางสาวสุธินี หล้าทา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8259 นางวรัญญา ศิริวัง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8260 นางสาวศิริพรรณ ผิวเรือง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
8261 นางสาวกนกวรรณ บุญสูง หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.ลำปาง ลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
<< 1 >>