ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ตำแหน่ง/สาระวิชา พิมพ์
599 นายหัสรินทร์ ดอนดี กิ่วลมวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
600 นางสาวอันติกา เทพรักษาฤาชัย กิ่วลมวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
601 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เกาะคาวิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
602 นางวราภรณ์ สุภายะ เกาะคาวิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
603 นายศรีวัย โญกาศ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
604 นางสาวจันทร์ประภา เตจาคำ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ครูผู้รับผิดชอบ
605 นางกนกกร กอไธสง แจ้ห่มวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
606 นายวีรพล โตนะโพ แจ้ห่มวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
607 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
608 นางสาวดวงจันทร์ บานทรงกิจ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ครูผู้รับผิดชอบ
609 นางอัญชลี วงศ์ใหม่ เถินวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
610 นางสาวอัจฉรา ใจนันตา เถินวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
611 นางสาวพิสดา เมืองคำบุตร เถินวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
612 นายกฤษดา วงศ์หล้า ทาขุมเงินวิทยาคาร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
613 นางสาวณปภัช ไชยวงค์ษา ทาขุมเงินวิทยาคาร ครูผู้รับผิดชอบ
614 นายเศกสรรค์ อิทธิผล ทุ่งกว๋าววิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
615 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ทุ่งกว๋าววิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
616 นายประนอม ไทยกรรณ์ ทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
617 ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
618 นางสาวสาวิตรี มูลย่อง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
619 นายอนุชิต ศาสนา ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
620 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ทุ่งอุดมวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
621 นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์ ทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
622 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
623 นางศิริญญา หล้าเต็น ธีรกานท์บ้านโฮ่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
624 นางอรพินธ์ กันทะรัน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ครูผู้รับผิดชอบ
625 นางรัตนา อู่อรุณ น้ำดิบวิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
626 นางวรัญญา ถาวรวิสุทธิ์ น้ำดิบวิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
627 นายราชัน คำบุญเรือง บ้านแป้นพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
628 นางศิราพร พุฒิเศรษฐ์ บ้านแป้นพิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
629 นางสาวชนิสรา พันวัน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
630 นางวัลภา อินทร์แปลง บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
631 นายธนภพ กรุงวงศ์ บุญวาทย์วิทยาลัย ครูผู้รับผิดชอบ
632 นายกิตติพล อนุรักษ์สุวรรณ บุญวาทย์วิทยาลัย ครูผู้รับผิดชอบ
633 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร ประชารัฐธรรมคุณ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
634 นางอรพิน ควรสุวรรณ ประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้รับผิดชอบ
635 นายพินิจ ตาจีน ประชารัฐธรรมคุณ ครูผู้รับผิดชอบ
636 นางวันเพ็ญ กาจู ประชาราชวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
637 นางกชพรรณ ยอดใจ ประชาราชวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
638 นางนันท์นภัส ชลยศปกรณ์ ป่าซาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
639 นางอรัญญา วังกี ป่าซาง ครูผู้รับผิดชอบ
640 นายปฐพี ธิงาเครือ ป่าตาลบ้านธิพิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
641 นางถิรวรรณ์ ใจบุญนอก ป่าตาลบ้านธิพิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
642 นางดอกรัก ทานิล โป่งหลวงวิทยา รัขมังคลาภิเษก ครูผู้รับผิดชอบ
643 สิบเอกพงศ์กิติ แก้วกิติ โป่งหลวงวิทยา รัขมังคลาภิเษก ผู้อำนวยการสถานศึกษา
644 นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนแก้ว เมืองปานพัฒนวิทย์ ครูผู้รับผิดชอบ
645 นางอุทุมพร เกิดมงคล เมืองปานพัฒนวิทย์ ครูผู้รับผิดชอบ
646 นางสาวอัมพร ฝั้นอุด เมืองปานวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
647 นายสุรัตน์ ฟูเต็มวงค์ เมืองปานวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
648 นางสาวชุติชมกานต์ บุญทา เมืองมายวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
649 นายอภิวัฒน์ อภิวงค์งาม เมืองมายวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
650 นางอัมพร วรรณแก้ว แม่ตืนวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
651 นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ แม่ตืนวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
652 นางเกสร​ ศรีสวย แม่ทะประชาสามัคคี ครูผู้รับผิดชอบ
653 นางพิรญาณ์ ทีโม แม่ทะประชาสามัคคี ครูผู้รับผิดชอบ
654 นายอนันต์ เกตุบำรุง แม่ทะพัฒนศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
655 นางทิชากร สุขยืน แม่ทะพัฒนศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
656 นายณรงค์ฤทธิ์ อินทะ แม่ทะพัฒนศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
657 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา แม่ทะวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
658 นางคำสุข ด้วงประสิทธิ์ แม่ทะวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
659 นางสุจิลา คติศิริกุญชร แม่ทาวิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
660 นายศักดิ์นรินทร์ รักอ่อน แม่ทาวิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
661 นางสาวศรีวรรณ อุทธาเครือ แม่พริกวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
662 นางณิชพันธ์ อินทรีย์สังวร แม่พริกวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
663 นางสาวอำไพ รังน้อย แม่พริกวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
664 นายกฤษฎา มณีเชษฐา แม่เมาะวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
665 นางณิชกานต์ ทิพพระหา แม่เมาะวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
666 นายวีระยุทธ์ มณีวรรณ์ แม่สันวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
667 นางอิสริยาภรณ์ ปรังการ แม่สันวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
668 นางสาวดวงเดือน จิตอารีย์ ลำปางกัลยาณี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
669 นางนงนุช แสนเงิน ลำปางกัลยาณี ครูผู้รับผิดชอบ
670 นายธีรภัทร์ เทพคำ วชิรป่าซาง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
671 นางรุจิรา ชัยวัง วชิรป่าซาง ครูผู้รับผิดชอบ
672 นายสมชาย พันธุ์สันติกุล วังเหนือวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
673 นางสาววันเพ็ญ คิดอ่าน วังเหนือวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
674 นายธนพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์ วังเหนือวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
675 นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์ เวียงเจดีย์วิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
676 นางสาวศิริพร สลีอ่อน เวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
677 นางสมหวัง หล้าหนัก เวียงเจดีย์วิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
678 นางพิมลพร เดชะบุญ เวียงตาลพิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
679 นางยุพิน กมลวิจิตร เวียงตาลพิทยาคม ผู้อำนวยการสถานศึกษา
680 นางสวลี มีมานะ เวียงมอกวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
681 นางสาวสุพัตรา ชัยธีรธรรม เวียงมอกวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
682 นายถิรวุฒ สุตาลังกา สบจางวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
683 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา เทพอาวุธ สบจางวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
684 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน สบจางวิทยา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
685 นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ สบปราบพิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
686 นางสุภาพร เจริญผล สบปราบพิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
687 นายธนากร อาทะเดช ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
688 นางดาราวรรณ นนทวาสี ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ครูผู้รับผิดชอบ
689 นางมินตรา ปอกเครือ เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
690 นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ เสริมงามวิทยาคม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
691 นายพนัชกร ไชยานนท์ เสริมงามวิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
692 นายอภิวัฒน์ ปุกคะ ห้างฉัตรวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
693 นายรณยุทธิ์ งามเจริญ ห้างฉัตรวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
694 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ ห้างฉัตรวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
695 นางสาวล้านนา มาปลูก ไหล่หินวิทยา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
696 นางดวงดาว เรือนอินทร์ ไหล่หินวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
697 นางสาวอนุธิดา กิติยะ ไหล่หินวิทยา ครูผู้รับผิดชอบ
698 นายภัทรวิชญ์ กานันใจ อุโมงค์วิทยาคม รักษาการรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
<< 1 2 >>