ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ตำแหน่ง/สาระวิชา พิมพ์
699 นายสมโชค เมืองเมฆ อุโมงค์วิทยาคม ครูผู้รับผิดชอบ
700 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ศึกษานิเทศก์
701 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ศึกษานิเทศก์
702 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ศึกษานิเทศก์
703 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ศึกษานิเทศก์
704 นางสาวิตตรี ยุชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
705 นางสาวสุธินี หล้าทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่
706 นายมนตรี นันไชย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
707 นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
708 นางสาวอริญา วงศ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
<< 1 2 >>