ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล/สถานศึกษา รางวัล/ประเภท พิมพ์
3739 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3740 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3741 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3742 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3743 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3744 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3745 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3746 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์
3747 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3748 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3749 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3750 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3751 โรงเรียนประชาราชวิทยา รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3752 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3753 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3754 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3755 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3756 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3757 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
3758 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3759 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3760 โรงเรียนประชาราชวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3761 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3762 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3763 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3764 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3765 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3766 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3767 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
3768 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3769 โรงเรียนแม่สันวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3770 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3771 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3772 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3773 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3774 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3775 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3776 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
3777 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
3778 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน
3779 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3780 โรงเรียนวังเหนือวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3781 โรงเรียนแม่ทะวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3782 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3783 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3784 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3785 โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3786 โรงเรียนเมืองมายวิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3787 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3788 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3789 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3790 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3791 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3792 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3793 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3794 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3795 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3796 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3797 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3798 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3799 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3800 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3801 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ
3802 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3803 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3804 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3805 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3806 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3807 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3808 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3809 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3810 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ
3811 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3812 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3813 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3814 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3815 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3816 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3817 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3818 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3819 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง
3820 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3821 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3822 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3823 โรงเรียนไหล่หินวิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3824 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3825 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3826 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3827 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รางวัลชมเชย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
3828 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
3829 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รางวัลชนะเลิศ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10
3830 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3831 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3832 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3833 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3834 นางสาวปัทมา ฮูเซน คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3835 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3836 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3837 นางสาวสุธินี หล้าทา คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
3838 นายสรวง ศรีแก้วทุม คณะกรรมการตัดสิน ตามโครงการน้อมนำนโยบายพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 ฯ
<< 1 2 >>