ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา ประเภทผู้รับเกียรติบัตร พิมพ์
1317 นางระพี ไกรภพ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1318 นายหัสรินทร์ ดอนดี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1319 นางศิรประภา ตันติวานิช โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ่านการอบรม
1320 นางอารีย์ มหาพรหม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ่านการอบรม
1321 นางกิติชัย สุนะเสน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ่านการอบรม
1322 นางนงนุช ชัยนันตา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1323 นางสาวสิทธิณี เหลาพล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1324 นางนงนุช ห้องพ่วง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1325 นางสายพิน วิจิตรจรัสแสง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1326 นางมินตรา ปอกเครือ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1327 นายนวพล วงศ์นันตา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1328 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1329 นายจักรพันธ์ วงศ์เขียวศิริ โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1330 นางจรรยา แจ้งมงคล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ผ่านการอบรม
1331 นางอุบล พิทักษ์ทา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ผ่านการอบรม
1332 นางจุฬารัตน์ วิทยาพูน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ่านการอบรม
1333 นางสาวมณีรัฒนพรณ์ วงศ์ศรี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ่านการอบรม
1334 นางวลัยพรรณ พัฒนเจริญกร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ่านการอบรม
1335 นางสิลิลลัคน์ เย็นใจ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1336 นางสาวเบญญาภา เพียขันธ์ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1337 นางพิทยาภรณ์ ทารัตน์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1338 นายวิทยา ต๊ะนางอย โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1339 นางสาวล้านนา มาปลูก โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1340 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1341 นางสาวศุภพร ใจปินตา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1342 นายภาณุ จำปาทอง โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1343 นางวาทิณี ท้าวใจยา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ่านการอบรม
1344 นางอมรภัค ธรรมสุภา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ่านการอบรม
1345 นางสาวกันต์ฤทัย กุญศรีวรินทร์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
1346 นายพัลดนัย ชัยยา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
1347 นางดอกรัก ทานิล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ่านการอบรม
1348 นายกมลภพ วสิษฐวุฒิ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ่านการอบรม
1349 นางสาวปัทมา มณีเพชร โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1350 นางสมหมาย กันธิดา โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1351 นางสุวินตา ดีแท้ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1352 นางสาวสโรชินี สิทัน โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1353 นางสุวลี มีมานะ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1354 นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1355 นางเกษณี เครือกลางรงค์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1356 นางสุพรรษา ติ๊บปาละวงศ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1357 นายสุทธิพงษ์ มีสุข โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1358 นางสุภาพ วงค์ษา โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1359 นางสาวอำไพ รังน้อย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1360 นางสาวสุนิสา วางมือ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1361 นางสาวนงค์ลักษณ์ คำพรหม โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1362 นางสาวสุพัตรา ประสิทธิกานนท์ โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1363 นายวิญญู รุจิระปรีชากุล โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1364 นางสาวแสงเดือน ท่าดี โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1365 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1366 นายธิปไตย รุ่งเลิศ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1367 นายสถิตย์ ขาวปอน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1368 นางสาวนฤมล จำอินทร์ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1369 นางทิตยา อินแสง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1370 นางสาวสุภาวดี ใจดี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1371 นางพิสมัย ศรีสุขา โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1372 นางสาวติณณ์ณัชชา โจ้นทรา โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1373 นายรณชัย แก้วในชุมภูทอง โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1374 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1375 นางดุจดาว ต๊ะเขื่อนแก้ว โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้ผ่านการอบรม
1376 นางสาวสายฝน ปาเมืองมูล โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้ผ่านการอบรม
1377 นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ผ่านการอบรม
1378 นางสาวรุจิรัตน์ เป็งสา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ผ่านการอบรม
1379 นางสาวสุทธาสินี มากสุข โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1380 นายถิรวุฒ สุตาลังกา โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1381 นางสาวปัทมาวรรณ ปัญญาเครือ โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1382 ว่าที่ร้อยตรียุทธนา เทพอาวุธ โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1383 นางสาวนิภา ฤทธิไตรภพ โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1384 นางสาวรัศมีนภัส กิตติวัฒนานุกุล โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1385 นายสิริพันธุ์ จันทราศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1386 นายณัชนนท์ แสนศรี โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1387 นางสาวกัลยรัตน์ ดีนุ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ผ่านการอบรม
1388 นายสุทธินันท์ ญาณะตัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ผ่านการอบรม
1389 นางแจ่มจรัส คำวงษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ผ่านการอบรม
1390 นางสาวสุภาพร เป็งปิง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ผ่านการอบรม
1391 นางสาวอำไพ สิทธิกาน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ผ่านการอบรม
1392 นางยาใจ ทาแป้น โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1393 นางสาวเจนจิรา แก้วมามือ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1394 นางสาววรัชนก มะกอกคำ โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1395 นางรุจิรา ชัยวัง โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1396 นางเกษณี เครือกลางรงค์ โรงเรียนป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1397 นางชนกนันท์ ทะนานแก้ว โรงเรียนป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1398 นายชินภัทธ์ เดชผล โรงเรียนป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1399 นางสาวลีลาวดี ปละอุด โรงเรียนป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1400 นางสาวพัชรารัตน์ ขัดแสน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1401 นางสาวบุญเรือน อุดสม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1402 นางกิ่งกาน กองแสง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1403 นายอุรุพงษ์ วิทยาพูน โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1404 นางสาวสิริรักษ์ เกิดดี โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1405 นางสาวอาทิตยา แสนแก้วกาศ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1406 นางสาวธิดาพร เซอร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1407 นางสาวสาวิตรี มูลย่อง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1408 นางสาวทัศนียา ตาแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1409 นายจักรพงษ์ นาสมปอง โรงเรียนส่วนบุญโปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1410 นางสาวอัมพิกา ติ๊บกวาง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1411 นางสาวปัญญ์ชลี บ้านเรือน โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1412 นางพัชรินทร์ พรทรานนท์ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1413 นางพัชราภรณ์ ทองมาก โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1414 นางสาวนัฏฐิยา เมืองอินทร์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1415 นางสาวเจนจิรา อินกองงาม โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1416 นางภูสิตา จินดาหลวง โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
<< 1 2 >>