ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา ประเภท พิมพ์
2761 นางกชกร กันตีฟอง โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2762 นางกชพรรณ ยอดใจ โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2763 นางสาวกชมน ปะทะธง โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2764 นางกนกกร กอไธสง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2765 นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมประชุม
2766 นางสาวกนกพร เทือกถา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2767 นางกนกพร เรือนจันทร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2768 นางกนกพรรธน์ วัฒนนันทิพงศ์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2769 นางสาวกนกวรรณ ญาณปัญญา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2770 นางกนกวรรณ ฟุงฟู โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2771 นางสาวกนกวรรณ วงศ์ษายะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2772 นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2773 นางสาวกมลชนก แสนกันทา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2774 นางสาวกมลชนก อินต๊ะโมงค์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2775 นางสาวกมลนัยน์ ต้องจิตต์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2776 นางสาวกมลวรรณ นันตี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2777 นางสาวกมลวรรณ ปัญญาคำ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2778 นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2779 ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2780 นางสาวกรกฎ เกตุมณี โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2781 นายกรกฏ อุ่นเรือน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2782 นายกรณ์ อินเรือง โรงเรียนเถินวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2783 นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2784 นางสาวกรพินธุ์ นิลแพทย์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2785 นางสาวกรรณิการ์ กาจารี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2786 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2787 นางกรวรรณ ธิโปธิ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2788 นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุข โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมประชุม
2789 นางสาวกฤติกา ยาดี โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2790 นายกฤติน พันธุระ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2791 นางสาวกฤติยา วรศรี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2792 นางสาวกฤติยา ทรัพย์วงษ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2793 นางสาวกฤติยา หอมเพียร โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2794 นายกฤษชาพศ สองพิพรภา โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมประชุม
2795 นายกฤษฎา มณีเชษฐา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2796 นายกฤษฎิ์ชาญ รุ่นบาง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้เข้าร่วมประชุม
2797 นางสาวกฤษณภรณ์ อิ่นแก้วดวงดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2798 นายกฤษณะ พุ่มพวง โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมประชุม
2799 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2800 นายกฤษดา วงศ์หล้า โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้เข้าร่วมประชุม
2801 นายกฤษดาลักษณ์ มะโนวงศ์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2802 นางสาวกวินนาฎ เชียงโญ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2803 นางสาวกวิลัยพร พันธ์ศิริ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2804 นางกัญกมล ศรีจันทร์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2805 นางกัญจน์กนก ปัญญาหลวงรัตน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2806 นางสาวกัญญ์พิดา กันธิมา โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2807 นางสาวกัญญ์วรา มูลยะ โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2808 นางกัญญา ศรีสะอาดรักษ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2809 นางกัญญานิษฐ์ ปวนกาศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2810 นางสาวกัญญารัตน์ หรดี โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2811 นางสาวกัญญารัตน์ ปัญญาอุดมรัตน์ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2812 นางกัญญารัตน์ นาคอ่อน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2813 นางกัญญารัตน์ มูลวิชา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2814 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญณภัทร ชัยกานต์กุล โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2815 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2816 นางสาวกันตพร กันต๊ะมา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2817 นางสาวกันต์ฤทัย กุลศรีวรินทร์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม
2818 นางสาวกันยาวีร์ โสลา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2819 นายกัมพล คำเวียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2820 นายกัมพล ธิติกร โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2821 นางสาวกัลยรัตน์ ดีนุ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้เข้าร่วมประชุม
2822 นางกัลยา สุขหอม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2823 นางสาวกาญจนา โนหลักหมื่น โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2824 นางสาวกาญจนา ศิริวงค์ โรงเรียนเถินวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2825 นางกาญจนา ขอน้อย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2826 นางกาญจนา เหลืองทา โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้เข้าร่วมประชุม
2827 นางกาญจนา ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2828 นางสาวกาญจนา กามาด โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2829 นางกาญจนา อินวิจิตต์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2830 นางกานดา เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้เข้าร่วมประชุม
2831 นางกานต์ธิดา องคุณา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2832 นางสาวกานต์สิริ เทพมาลัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2833 นางสาวกายทิพย์ แจ่มจันทร์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2834 นางกิ่งกาน กองแสง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2835 นางกิ่งเพชร อินทร์แฝง โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2836 นางกิ่งลดา หมื่นสันธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2837 ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ตั้งตรง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2838 นายกิตติชัย รักดี โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2839 นายกิตติบุญ ลังการ์พินธุ์ โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมประชุม
2840 นายกิตติพงษ์ อินมาใหม่ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2841 นายกิตติพงษ์ เรืองชัยศิวเวท โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมประชุม
2842 นายกิตติภัทร หมีดำ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2843 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมประชุม
2844 นางสาวกิตติวรา เมืองมูล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้เข้าร่วมประชุม
2845 นายกิติชัย สุนะเสน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมประชุม
2846 นางสาวกิติยา บุญพระคุ้มครอง โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2847 นายกิติศักดิ์ พรมคำ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2848 นายกิติศักดิ์ ภูมิภักดี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2849 นางสาวกีรติกา อินทร์ชัย โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2850 นางกีรติรัชต์ บุญธรรม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2851 นางสาวกุลธิดา หล้ามะณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมประชุม
2852 นางสาวกุลธิดา สาใจ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2853 นางสาวกุลนันท์ จันทร์ปาน โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2854 นายกุลภัทร์ กรินรักษ์ โรงเรียนเถินวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2855 นายกุศล ไชยศรี โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2856 นายกุศล ยอดดำเนิน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2857 นางสาวกุศล มหาไม้ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้เข้าร่วมประชุม
2858 นางสาวเกตประทุม ชุมภูปิก โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้เข้าร่วมประชุม
2859 นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมประชุม
2860 นายเกรียงไกร หลวงเขียว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมประชุม
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >>