ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข โรงเรียน/ชื่อ-นามสกุล ประเภท พิมพ์
6416 นายนิพนธ์ ไชยเจริญ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6417 นายเจนภพ ยศบุญเรือง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6418 นายจักรพงษ์ ใจปัญญา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6419 ว่าที่ร้อยโทอุทัย กันทาแจ่ม ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6420 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6421 นายประนอม ไทยกรรณ์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6422 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6423 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6424 นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6425 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6426 นางสุพัตรา วรรณมะกอก ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6427 ว่าที่ร้อยตรีพัชรวัฒน์ วัฒนเจริญกูร ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6428 นายถิรวุฒ สุตาลังกา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6429 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6430 ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6431 นางสุวลี มีมานะ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6432 นายนิกร ใจไหว ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6433 นางสาวล้านนา มาปลูก ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6434 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6435 นางสาวชุติชมกานต์ บุญทา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6436 นางกัญกมล ศรีจันทร์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก
6437 นายเศกสรรค์ อิทธิผล ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก
6438 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีมาก
6439 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6440 นายดวงเด่น พิจอมบุตร ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6441 นางสุชาวดี ขันโท ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6442 นายกุศล ยอดดำเนิน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6443 นางเดือนเพ็ญ อภิวงค์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6444 นางสาวจิตรา สมพิงค์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6445 นางอารี แก้วน้อย ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6446 นางสาวสิรินยา บุญสืบ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6447 นายสากล มะหิธิ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6448 นางสาวอัญชลี ยอดศรี ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6449 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6450 นางจนัญญา เสมอใจ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6451 นางสาววารุณี ตันอุตม์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6452 นางสาวชนิสรา พันวัน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6453 นายชินภัทธ์ เดชผล ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6454 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6455 นางสาวทิพย์วรรณ กาอินต๊ะ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6456 นายอุเทน เครือแปง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6457 นายพินิจ ตาจีน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6458 นางสาวอนุธิดา กิติยะ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6459 นางสาวปานวาด วัชรชวาลา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6460 นางอำไพ หน่อเรือง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6461 นางสาวจิณณ์พัชฌาณ์ วงค์ตันกาศ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6462 นางสาวสายพิน วิริยะ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6463 นางสาวดานุมาศ ทิยาว ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6464 นางสาวทวีทรัพย์ ใจใหม่ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6465 นายสฐิรวิช ใจแก้ว ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6466 นางสาวอดิศา แซ่ลี่ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6467 นางรัตนา คำตาบุตร ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6468 นางชนิดา ธรรมลังกา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6469 นางสาวธนัชพร พาสุริยันต์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6470 นางสาวสุกัญญา เติงจันต๊ะ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6471 นางสาวนงลักษณ์ คำพรหม ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6472 นางสาวสุภาพร หลักคำ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6473 นายเจริญศักดิ์ กรมหลวง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6474 นางสาวศุภพร ใจปินตา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6475 นางสาวเกตุฤดี ราชไชยา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6476 นางรัตนา มั่นคง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6477 นางสุดเฉลียว ไทยกรรณ์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6478 นางนงนุช ชัยนันตา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6479 นางพรรณี ใจสาร ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6480 นางชรินรัตน์ สุวิเศษธำรง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6481 นางสาวจิรัฐติกาล ขวัญธนนภา ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6482 นางสาวเอมพิกา จันต๊ะเวียง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6483 นางวาสนา ศรีกิตตินนท์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6484 นายวิโรจน์ ชมภูศรี ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6485 นางสาวศิริพร สลีอ่อน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6486 นางนิลาวรรณ์ วงศ์เรือน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6487 นางสาวเจตสนีวรรณ ธรรมใจ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6488 นางสาวกรรณิการ์ สิงห์กาศ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6489 นางกนกพร อุสาหะพงษ์สิน ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6490 นางวันวิสา แสนปิง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6491 นางนันทชา จันทรธรรม ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6492 นางสาวณัฐชยา ทองจำรูญ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6493 นางสาววิจิตรา สารมูล ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6494 นางสาวมณีรัตนพรณ์ วงศ์ศรี ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6495 นางสุพัตรา ผูกพันธ์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6496 นางสาวสาวิตรี มูลย่อง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6497 นางจันจิรา กิติเวียง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีเยี่ยม
6498 นายภาคภูมิ มั่นประสงค์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก
6499 นายสุทธิพงษ์ มีสุข ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก
6500 นางอัมพวรรณ ใจอินทร์ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก
6501 นางสาวเบญจวรรณ จอมคำ ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก
6502 นางสาวกนกวรรณ เรืองแสง ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับดีมาก
6503 นายประนอม ไทยกรรณ์ ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6504 นางนิจนภา วัฒนาสกุลไทย ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6505 นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6506 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6507 นายอภิวัฒน์ ปุกคะ ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6508 นายเศกสรรค์ อิทธิผล ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6509 นายปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมด้านการบริหาร
6510 นางสุชาวดี ขันโท ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
6511 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
6512 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
6513 นางนันท์นภัส ไสยาทา ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
6514 นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
6515 นางวันวิสา แสนปิง ได้รับรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ประเภทนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
<< 1 2 >>