ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
3628 นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3629 นางสาววิไลวรรณ์ ยะสินธ์ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3630 นายมนตรี นันไชย สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3631 นายปุณยกร เหล่าวัฒนพงศ์ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3632 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3633 นายสรวง ศรีแก้วทุม สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3634 นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3635 นางสาวิตตรี ยุชมภู สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3636 นางสาวจรวยพร สารเร็ว สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3637 นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3638 นางสาววศินี วนรัตน์ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3639 นางสาวอริญา วงศ์ชัย สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3640  นายกฤตติภูมิ เขียวคำสุข สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3641 นางสาวกนกวรรณ บุญสูง สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3642 นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3643 นายวสันต์ ขัดชุ่มแสง สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3644 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3645 นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3646 นางศศิธร บุญชุม สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3647 นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3648 นางพัชรินทร์ แต้มคม สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3649 นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3650 นางสาวสุธินี หล้าทา สพม.ลำปาง ลำพูน คณะกรรมการดำเนินงาน
3651 นายชวพล แก้วศิริพันธ์ สพม.ลำปาง ลำพูน วิทยากรการอบรม
3652 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ สพม.ลำปาง ลำพูน วิทยากรการอบรม
3653 นายลัญจกร ผลวัฒนะ สพม.ลำปาง ลำพูน วิทยากรการอบรม
3654 นายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน สพม.ลำปาง ลำพูน วิทยากรการอบรม
3655 นายสุทัศชัย จันโท สพม.ลำปาง ลำพูน วิทยากรการอบรม
3656 นายณัฐพงศ์ วงศ์ทองจันทร์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา วิทยากรการอบรม
3657 นางแสงนภา ใจเย็น โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา วิทยากรการอบรม
3658 นายบุรินทร์ ทิพย์ชะ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมอบรม
3659 นางณัฏฐภัทร ศรีเครือแก้ว โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้เข้าร่วมอบรม
3660 นางกาญจนา ขอน้อย โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3661 นายณรงค์ศักดิ์ จะชาญ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3662 นางสาวสุวสิรินทร์ สุวรรณจักร์ โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้เข้าร่วมอบรม
3663 นางสาวทวีทรัพย์ ใจใหม่ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3664 นางสาวเยาวมาลย์ เชี่ยวชาญ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3665 นางกชพรรณ ยอดใจ โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3666 นางสาวปุณยนุช นนทสัย โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3667 ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย วงค์คม โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3668 นายไพศาล ก้อนใจ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3669 นายบุญทวี ตะยะพงค์ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3670 นายภูมิพัฒณ์ เล็กกันทา โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3671 นางสาวสุภาณี วงค์ปวน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้เข้าร่วมอบรม
3672 นางสาวพิมพ์ชนก กันทะวัง โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้เข้าร่วมอบรม
3673 นางสาวณัฐพร รอดปิ่นดี โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3674 นางสาวชนัตชญานันทน์ ใจมามูล โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3675 นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3676 นางพิศสุดา วรรณโสภา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3677 นายปฐพี ธิงาเครือ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3678 นางสาวพรจรัส คำเทพ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3679 นายณัฐพล เหม็งทะเหล็ก โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3680 นางใกล้รุ่ง ยอดเงิน โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3681 นายคงฤทธิ์ กสิชีวิน โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3682 นายรุ่งโรจน์ วรรณาการ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3683 นางสาวรุจิธร ศรีวิชัย โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3684 นายธรรมรัตน์ พิพัฒน์คุณาพร โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3685 นางกัญกมล ศรีจันทร์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3686 นางสาววรวรรณ ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3687 นางวรากร น่วมถนอม โรงเรียนเถินวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3688 นางสาวเกษสุดา วังวงศ์ โรงเรียนเถินวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3689 นายรณชัย แก้วในชุมภูทอง โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3690 นางสาวกฤติกา ยาดี โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3691 นางสาวภูษณิศา บริหาร โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมอบรม
3692 ว่าที่ร้อยตรีกิตติชัย ตั้งตรง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมอบรม
3693 นางพิรญาณ์ ทีโม โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมอบรม
3694 นางสาวพนิดา คำอ้าย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมอบรม
3695 นายอดิศร โยธา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้เข้าร่วมอบรม
3696 ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้เข้าร่วมอบรม
3697 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3698 นางสาวชุติชมกานต์ บุญทา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3699 นายภาณุ จำปาทอง โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3700 นางสาวชนกานต์ รุจิระปรีชากุล โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3701 นางสาวสุภัทรา หงษาวัน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3702 นางรัตนา คำตาบุตร โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3703 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3704 นางปัณณรัศม์ ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมอบรม
3705 นางศิริพร วงศ์หล้า โรงเรียนป่าซาง ผู้เข้าร่วมอบรม
3706 นางวาสนา เถาปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรม
3707 นายพสิษฐ์ สุปัญญา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้เข้าร่วมอบรม
3708 นางพรสวรรค์ จันทร์สว่าง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม
3709 นางแสงนภา ใจเย็น โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรม
3710 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3711 นายจิรโรจน์ จันต๊ะ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3712 นายเศกสรรค์ อิทธิผล โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3713 นางมงคลยา พานดง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้เข้าร่วมอบรม
3714 นายกฤษณะ สมุททารินทร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3715 นางสาวอัจฉรา ตุ่นสิงห์คำ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3716 นายกฤษดา วงศ์หล้า โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้เข้าร่วมอบรม
3717 นางสาวกนกวรรณ ธัมมากาศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้เข้าร่วมอบรม
3718 นางสาวเรณู โนเเก้ว โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3719 นางสาวณฐิพัทธ์ อูปทอง โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้เข้าร่วมอบรม
3720 ว่าที่ร.ต.ชัยญานุวัฒน์ แหลมมาก โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3721 นางรัชนี อุปนันท์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3722 ว่าที่ร้อยตรีหญิงสชญา หล้าอินเชื้อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมอบรม
3723 นางวัชรียา กฤติสิริทิพย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้เข้าร่วมอบรม
3724 นายกฤษฎา มณีเชษฐา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3725 นายธนพงศ์ อภิวงค์งาม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3726 นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ โรงเรียนห้างฉตรวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
3727 นางสาวฉัตรชนก ตื้อยศ โรงเรียนห้างฉตรวิทยา ผู้เข้าร่วมอบรม
<< 1 2 >>