ผลงานของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ การเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ/มาตรการ/แผนเผชิญเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลงานของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา “เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ

(The Best Safety Practice)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา

"เสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ(The Best Safety Practice)"ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1.แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัล การเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

2.การพัฒนาระบบสถานศึกษาปลอดภัยโดยใช้ PODCAT MODEL ของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม

3.

4.แบบรายงานผลการดำเนินงานเพื่อขอรับรางวัล การเสริมสร้างความปลอดภัย โรงเรียนเมืองมายวิทยา

 

 

มาตรการ/แผนเผชิญเหตุ ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

โรงเรียน

รูปเล่ม

โรงเรียน

รูปเล่ม

1.โรงเรียนกิ่วลมวิทยา

2.โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

3.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา

4.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

5.โรงเรียนเถินวิทยา

 

6.โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร

7.โรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคม

 

8.โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา

9.โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

 

10.โรงเรียนน้ำดิบวิทยา

11.โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

12.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

13.โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

14.โรงเรียนประชาราชวิทยา

15.โรงเรียนป่าซาง

16.โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา

17.โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

18.โรงเรียนเมืองมายวิทยา

19.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา

20.โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

21.โรงเรียนแม่พริกวิทยา

22.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

23.โรงเรียนวชิรป่าซาง

24.โรงเรียนวังเหนือ

25.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา

26.โรงเรียนสบจางวิทยา

27.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

28.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา

29.โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

30.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

31.โรงเรียนไหล่หินวิทยา

32.โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม