ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ.2565 (10 มิ.ย.65)

ข้อมูลสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2565 (10 มิ.ย.65)

รายละเอียด

ที่อยู่ URL

สภาพทั่วไป

1. จำนวนโรงเรียนในสังกัด

2. จำนวนบุคลากรของ สพม.ลำปาง ลำพูน 

ข้อมูลโรงเรียน

1.1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด

1.2 คำสั่งสหวิทยาเขต

2.จำนวนโรงเรียน และขนาดโรงเรียน จำแนกรายจังหวัด

3. ประเภทโรงเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ

4.1 สรุปข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถานศึกษาในสังกัด สพม.ลปลพ ภาคเรียนที่ 1/2565 (10 มิ.ย.65)

5.ข้อมูลอินเตอร์เน็ต โรงเรียนในสังกัด

6.สรุปข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ของโรงเรียนในสังกัด

ข้อมูลนักเรียน

1. จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเพศ แยกอำเภอ จังหวัดลำปาง

2.จำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเพศ แยกอำเภอ จังหวัดลำพูน

3.ภาพรวมจำนวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แยกเพศ แยกอำเภอ จังหวัดลำปาง และ จังหวัดลำพูน

4.1 จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามจังหวัด ชั้น (10 มิ.ย.65)

4.2 จำนวนนักเรียนทั้งหมดจำแนกตามจังหวัด ชั้น (10 พ.ย.65)

5.จำนวนและร้อยละของนักเรียนรายชั้น เพศ ห้องเรียน และจำนวนนักเรียนต่อห้องเรียน

6.จำนวนโรงเรียน จำนวนนักเรียน จำนวนครู จำนวนห้องเรียน
อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง อัตราส่วนนักเรียนต่อครู ตามขนาดโรงเรียน

7.จำนวนนักเรียนต่อประชากรวัยเรียน จำแนกรายชั้น

8.จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสของโรงเรียน

9.จำนวนนักเรียนพิการเรียนร่วม

10.จำนวนนักเรียนออกกลางคัน จำแนกตามชั้น เพศ และสาเหตุ แยกรายโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

11.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ

12.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ จำแนกตามเพศ

13.จำนวนร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 และ ปวช. ตามระยะเวลาจบการศึกษา จำแนวตามเพศ

14.จำนวนนักเรียนแยกตามอายุ โรงเรียนในสังกัด

15.จำนวนนักเรียนจำแนกตามภาวะโภชนาการ รายจังหวัด

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.1 จำนวน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน

1.2 ข้อมูลสารสนเทศ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียน

2.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำพูน

3.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำปาง

4.สรุปจำนวนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่

5.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำพูน

6.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 จังหวัดลำปาง

7.สรุปจำนวนทดแทนครูที่จะเกษียณตามมาตรฐานวิชาเอก ระหว่างปี 2561-2569 ภาพรวมระดับเขตพื้นที่

ข้อมูลวิชาการ

1.1 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นทีกับระดับประเทศ

1.2 ข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบ O-NET

 

ข้อมูลบริหารงบประมาณ

1.รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

2.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อมูลบริหารจัดการ

1. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ ข้อมูลสถิติการให้บริการ และรายงานความพึงพอใจการให้บริการ

2. สรุปรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2564