student

ประจำปีการศึกษา 2564

ม.3 ม.6

สถิติคะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา

ม.3 ม.6
แยกรายสหวิทยาเขต ▷ แยกรายสหวิทยาเขต ▷
         📔บุญวาทย์

         📕กัลยา

         📗เถินบุรินทร์

         📘พญาวัง

         📙หริภุญชัย

         📔จามเทวี

         📕ศรีวิชัย         📔บุญวาทย์

         📕กัลยา

         📗เถินบุรินทร์

         📘พญาวัง

         📙หริภุญชัย

         📔จามเทวี

         📕ศรีวิชัย