กราฟแสดงรายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง จำแนกตามประเภท ของโรงเรียนใน สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปี พ.ศ.2564


โรงเรียน ถนน/รางระบายน้ำ ถังเก็บน้ำ บ่อ
น้ำตื้น
บ่อ
เลี้ยงปลา
บ้าน
พักครู
บ้านพัก
นักเรียน
บ้านพัก
ภารโรง
รั้ว เรือน
เพาะชำ
สนาม
กีฬา
ส้วม หอ
สมุด
อาคารเรียน อ.อเนกประสงค์
โรงอาหาร/ฝึกงาน/หอประชุม
บ้านแป้นพิทยาคม 4 2 1 1 4 3 1
จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 1 1 7 1 1 8 1 8 14
แม่ทาวิทยาคม 5 2 1 5 1 7 2 4 2 3 7
ป่าซาง 1 4 1 5 1 1 2 5 1 5 8
ป่าตาลบ้านธิพิทยา 1 2 1 2 5 1 2 3 4 1 3 8
ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 1 2 1 7 1 7 14
ทาขุมเงินวิทยาคาร 1 5 1 4 2 6
อุโมงค์วิทยาคม 3 6 1
น้ำดิบวิทยาคม 1 1 5 1 1 2 5 2 3
วชิรป่าซาง 1 10 1 3 4 3 6
ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 1 10 2 2 4 4 1
บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 2 5 3 3 3 1
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 10 6 1 3 3 4
แม่ตืนวิทยา 2 8 4 2 4 5 6 3
เวียงเจดีย์วิทยา 1 2 15 1 2 1 1 3 4 3
กิ่วลมวิทยา 1 3 4 1 3 1 3 3
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 3 1 3 1 2 1 3 1 2 4
เมืองมายวิทยา 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1
บุญวาทย์วิทยาลัย 1 1 5 6 15
แม่เมาะวิทยา 2 2 3 9 4 1 2 1 5 4 6 10
ลำปางกัลยาณี 1 3 1 6 1 1 4 5 1 7 13
สบจางวิทยา 1 3 1 1 3 1 1 2 1 3 3 1 5 1
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 1 21 7 10 2
เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 4 3 2 2 3 3 6 2
ประชาราชวิทยา 5 5 2 2 1 4 2
ประชารัฐธรรมคุณ 1 2 1 16 2 4 8 10 1
ห้างฉัตรวิทยา 3 9 1 4 7 3
แม่สันวิทยา 5 5 2 1 6 3 4
เวียงตาลพิทยาคม 3 5 1 1 1 4 7 2
แม่ทะวิทยา 1 1 8 1 6 2 7
สบปราบพิทยาคม 2 6 2 1 1 3 1 4 4
เกาะคาวิทยาคม 2 13 10 6 11
เสริมงามวิทยาคม 1 10 1 6 1 6 2
แม่พริกวิทยา 10 4 1 2 3 3 2
แม่ทะประชาสามัคคี 3 1 6 1 3 3 2
ไหล่หินวิทยา 2 1 2 4 3 4 1 3 2
เวียงมอกวิทยา 1 3 3 8 1 1 3 5 1 3 3
แม่ทะพัฒนศึกษา 1 7 3 2
เถินวิทยา 14 4 2 9 7 11
เมืองปานวิทยา 7 3 9 2 2 1 2 4 2 8
วังเหนือวิทยา 15 1 1 5 4 5
ทุ่งกว๋าววิทยาคม 1 1 5 1 1 1 4 4 1
เมืองปานพัฒนวิทย์ 1 2 6 1 1 1 3 1 5 5
ทุ่งอุดมวิทยา 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 4
แจ้ห่มวิทยา 2 9 1 5 1 3 11
รวม 28 82 2 23 315 38 39 31 6 64 197 17 202 223