E-Service

แบบทดสอบออนไลน์ สพม.ลำปาง ลำพูน

Web Mail @sesalpglpn.go.th

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ AMSS++ สพม.ลำปาง ลำพูน

ระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน (Mobile Application Install Only)

ระบบนิเทศออนไลน์

ระบบนิเทศ กลุ่มสาระภาษาไทย

ระบบฐานข้อมูลย้ายครู สพม.ลำปาง ลำพูน (พ.ศ. 2567 รอบที่ 1)

 

ระบบรับ-จ่าย ข้าราชการบำนาญ

 

เผยแพร่เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

ระบบจัดการเงินเดือนอิเลคทรอนิกส์ (e-Money)

ระบบเกียรติบัตรอิเลคทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน

ระบบแจ้งข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

 คลังสื่อ กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

คู่มือจักซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์เครือข่าย และโปรแกรมลิขสิทธิ์ของโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน