E-Service

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ My Office

ระบบบันทึกภาพกล้องวงจรปิด ภายในสำนักงาน

ระบบนิเทศออนไลน์

ระบบนิเทศ กลุ่มสาระภาษาไทย

ระบบฐานข้อมูลย้ายครู สพม.ลำปาง ลำพูน

ระบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง

ระบบจัดการเงินเดือนอิเลคทรอนิกส์ (e-Money)

ระบบเกียรติบัตรอิเลคทรอนิกส์ สพม.ลำปาง ลำพูน

ระบบแผนงานงบประมาณออนไลน์

ระบบแจ้งข่าวสารโรงเรียนในสังกัด