สพม.ลำปาง ลำพูน สรุปผล ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล (OIT) สพม.ลำปาง ลำพูน

สำหรับการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ข้อ

ข้อมูล

Link1

Link2

Link3

Link4

O1

โครงสร้าง

http://www.sesalpglpn.go.th/โครงสร้างหน่วยงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

http://www.sesalpglpn.go.th/ข้อมูลผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

http://www.sesalpglpn.go.th/อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนพัฒนาหน่วยงาน (5ปี)

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/02/spmlpglpn-plan-66-70.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกา

O5

ข้อมูลการติดต่อ

http://www.sesalpglpn.go.th/ข้อมูลพื้นฐาน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

http://www.sesalpglpn.go.th/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

http://www.sesalpglpn.go.th/category/ข่าวสาร-สพท

http://www.sesalpglpn.go.th/category/ข่าวสาร-โรงเรียน

http://www.sesalpglpn.go.th/category/ประกาศ-เอกสาร

O8

Q&A

http://www.sesalpglpn.go.th/สอบถามปัญหา

O9

Social Network

https://www.facebook.com/sesalpglpn

O10

นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/นโยบายpdpa-66-2.pdf

O11

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (1ปี)

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/02/spmlpglpn-action-plan-66-1.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกา

O12

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ

ประจำปี รอบ 6 เดือน

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/สรุปรายงานความก้าวหน้าไตรมาส-2-66.pdf

O13

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ปี65)

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/รายงานผลปี-2565-3.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/ทิศทางการพัฒนาคุณภาพกา

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

http://www.sesalpglpn.go.th/คู่มือหรือมาตรฐานการปฏ

http://www.sesalpglpn.go.th/คู่มือรายบุคคล-กลุ่มบริ

O15

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

http://www.sesalpglpn.go.th/การให้บริการ

O16

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

http://www.sesalpglpn.go.th/การให้บริการ

O17

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริหาร

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O17-รายงานความพอใจในบริการ-65.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/การให้บริการ

O18

E-Service

http://www.sesalpglpn.go.th/e-service

O19

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-66-010566-v2.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/การจัดซื้อจัดจ้างหรือก

O20

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-วิธี-e-bidding.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/การจัดซื้อจัดจ้างหรือก

O21

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/buy-may-66.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/การจัดซื้อจัดจ้างหรือก

O22

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (2565)

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/รายงานการวิเคราะห์-65-1.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/การจัดซื้อจัดจ้างหรือก

O23

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/023ประกาศสพม.ลปลพ-1.pdf

O24

การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล (ปี66)

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O24-การดำเนินการตามนโยบายบุคคล-66-4.pdf

O25

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

http://www.sesalpglpn.go.th/หลักเกณฑ์การบริหารและพ

http://www.sesalpglpn.go.th/บริหารงานบุคคล

O26

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ปี65)

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O26-รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล65.pdf

O27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O27-แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf

O28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O28-ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเ-2

O29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O29-ข้อมูลเชิงสถิติร้องเรียนการทุจริต-66-2.pdf

O30

การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/o30-รายงานการเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม-2566.pdf

O31

ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/o31-ประกาศ-No-gift-policy.pdf

O32

การสร้างนวัฒนธรรม No Gift Policy

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/o32การสร้างวัฒนธรรม-No-gift-Policy-66.pdf

O33

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/รายงานผลตามนโยบายNoGiftPolicy-66.pdf

O34

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O34ประเมินความเสี่ยง2566.pdf

O35

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O35-การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง-66-2.pdf

O36

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/เล่มแผนป้องกันฯ-ปีงบฯ2566.pdf

O37

รายงานการกำกับการติดตามการดำเนิน

การป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6 เดือน

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O37-รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-66.pdf

O38

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O38-รายงานผลการป้องกันทุจริต-2565-2.pdf

O39

ประมวลผลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/ประมวลจริยธรรมครู-66.pdf

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/แนวทางประพฤติปฏิบัติตน-66.pdf

O40

การขับเคลื่อนจริยธรรม

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O40การขับเคลื่อนจริยธรรม-66.pdf

O41

การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O41-การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ-66-3.pdf

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส-66.pdf

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน

http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2023/06/การดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม-66.pdf