กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางวัชรี สิทธิวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

Training สพม.35

อบรมเชิงปฏิบัติการครูธุรการโรงเรียน

 

 

 

 

   

การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2563

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน ชั้นที่ 5 โครงการเครือข่ายครูดีดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการเครือข่ายครูดีดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 2563

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน โครงการศึกษานิเทศก์ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2563

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.ประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานในพิธีการมอบเกียรติบัตร ผู้ออกแบบการเรียนรู้บทเรียนออนไลน์ ให้แก่ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จำนวน 8 คน ที่จัดทำบทเรียนออนไลน์ ได้แก่
         1. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         2. Teaching Technique Comprehension for English Teacher จัดทำโดย น.ส. ภัทรมาศ ปินใจ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         3. แบบทดสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาการคำนวณ (Computing Science) จัดทำโดย นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         4. เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2021 ด้วยระบบ PISA - Style Online Testing จัดทำโดย น.ส. พลอยไพลิน นิลกรรณ์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
         5. การขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำโดย นายรณชัย พิชิตสันต์ ตำแหน่ง พนักงานราชการ
         6. การดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโดย นางชญาดา โนตาปิง ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
         7. หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จัดทำโดย นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
         8. การประเมินความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 จัดทำโดย นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์  ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยี  ในการสร้างบทเรียนออนไลน์และเอื้อต่อการเรียนรู้ของครูและผู้ที่สนใจเข้าศึกษาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  โดยมี นางวัชรี สิทธิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะ เป็นผู้ดำเนินงาน ในกิจกรรมครั้งนี้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมหลักสูตร Enhancing Learning through Scientific Inquiry in a Technology Enhanced Environment

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูฯ สายงานการสอน สังกัด สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 1/2563

การรับทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

ผลการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอคีเท็ปด้านคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563

การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการสึกษาของชาติ พ.ศ.2563

ประกาศผลการคัดเลือกทุนฝึกอบรมของศูนย์ซีมีโอเรคแซม ประจำปี 2562 - 2563 รุ่นที่ 2

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 

รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3/2562 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่อง ยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ (Coding) ด้วยทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบแบบ GPAS 5 Steps ด้วยกระบวนการเรียนรู้ แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) เรื่อง การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิค วิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) และ STEM Education

รับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน (สำนักงาน ก.ค.ศ.)

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. 2563

การพัฒนาครู ประจำปี 2563 หลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติให้เปิดอบรมทั่วไป จากสถาบันคุรุพัฒนา ประจำปี 2563

โครงการสรรหาครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี พ.ศ.2563 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการคััดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2564 จังหวัดลำปาง

ผลการคััดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จังหวัดลำปาง

ผลการคััดเลือกครูผู้สอนเด่นดี ประจำปี 2564 จังหวัดลำปาง

ผลการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อเสนอขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2563

ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ. 2564

ผลการคััดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563

ประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติคครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผลงานดีเด่น

สพม.35 จัดทำโครงการ “คนดี ศรี สพม.35” ประจำปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 (จังหวัดลำพูน)

ประกาศผลการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 9  ประจำปีการศึกษา 2562 

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั่้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9)

ประกาศ สพฐ.เรื่องการประกาศเกียรติคุณหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

สพม.35 จัดทำโครงการ “คนดี ศรี สพม.35” ประจำปี 2561

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 

ประกาศ สพฐ. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ครูดีในดวง” ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เรื่องรายชื่อผู้ได้รับรางวัลคุณากรฯ ครั้งที่ 3 ปี 2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" 

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2562

ประกาศเกียรติคุณผู้รับรางวัล "ยอดครูดี" สพม.35 ประจำปี พ.ศ.2562

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในด่วงใจ" ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2563

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 2562 

ผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคคลดีเด่น "คนดีศรี สพม.35" ประจำปี 2562

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

1.พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2.ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานฯ พ.ศ.2552
3.กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2550
4.หนังสือ ก.ค.ศ. แนวปฏิบัติในการขออนุมัติและแนวทางการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษาฝึกอบรมฯ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลาฯ
5.หนังสือ ก.ค.ศ. การให้ข้าราชการครูฯ ไปศึกษา ฝึกอบรม ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรมฯ
6.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

1.คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ ด้วยระบบ TEPE Online
2.คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
3.คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.35
4.คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ
5.คู่มือปฎิบัติงานรายบุคคล <– Click Here

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ (1 ตุลาคม 2563 - 30 เมษายน 2564) 

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) 

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ (ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563)

รายงานผลข้าราชการครูและบุคลากรฯ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562  

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online สพม.35 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูฯ ด้วยระบบ TEPE Online สพม.35 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561

รายงานผลการพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2561