Professional Learning Community

Best Practice

สื่อนวัตกรรมสถานศึกษา

1. ชื่อผลงานรายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

เอกสารประกอบคู่มือการจัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปี

เอกสารประกอบรายงานผลการัดตั้งและเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. ชื่อผลงานแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

3. ชื่อผลงานการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. ชื่อผลงานการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษา