บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

บุคลากร

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นางวัชรี สิทธิวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1.กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกำหนดเวลา
2.มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย
3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อให้งานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

4.พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

7.วิเคราะห์และดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

8.ศึกษา วิเคราะห์ และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

9.จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการ และส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

10.งานดำเนินการพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพิเศษหรือโครงการเฉพาะกิจ และตามโครงการที่หน่วยงานอื่นจัดขึ้น

11.งานสนับสนุนการดำเนินการพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12.งานพัฒนา ฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน

13.งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยทุนรัฐบาล ทุนส่วนตัว

14.งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลา

15.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16.การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ Tepe Online

17.งานจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำและดำเนินงานตามขั้นตอน ตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

18.งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร. PMQA และการบริหารการควบคุมความเสี่ยง) ในกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนาระบบพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะฯ ด้วยระบบ TEPE Online

คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.35

คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

นางสาวบุษยา ฟองสม

ลูกจ้างชั่วคราว

1.การรับ – ส่ง จัดทำ จัดเก็บ ให้ยืม และทำลายหนังสือราชการ
2.ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง ตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน
3.งานประกวด แข่งขัน สรรหา คัดเลือก เพื่อขอรับรางวัล/ขอรับทุน ทุกประเภท ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว พนักงานราชการ
4.งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
5.งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
6.งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนการแต่งตั้ง ทุกตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

7.งานประสาน ส่งเสริม การจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

8.งานจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำและดำเนินงานตามขั้นตอน ตัวชี้วัด รายงานผลการดำเนินงาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.35