บุคลากร กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

บุคลากร

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นางวัชรี สิทธิวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. กำหนดแผนปฏิบัติงาน แผนพัฒนา ควบคุม กำกับ เร่งรัดงานของกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัว ผู้ปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ นำไปสู่การบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันกำหนดเวลา
2. มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ดูแล วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้งานที่รับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามเป้าหมาย
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มอื่น ๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา              เพื่อให้งานในกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ บันทึกของเจ้าหน้าที่ ตลอดจน  ให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานผลปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชา รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

5. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมและ                 พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

6. วิเคราะห์และดำเนินการจัดการแผนงาน/โครงการฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาข้าราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ ในขอบข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. ศึกษา วิเคราะห์ และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โครงการ และส่งเสริมการพัฒนาข้าราชกาครูและบุคลากรทางการศึกษา

9. งานดำเนินการพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             ตามโครงการพิเศษหรือโครงการเฉพาะกิจตามนโยบายการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC)

10. งานลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยทุนรัฐบาลทุนส่วนตัว

11. งานการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา ไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติงานวิจัย ภายในประเทศและต่างประเทศ ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระหว่างลา

12. งานจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำและดำเนินงานตามขั้นตอน ตัวชี้วัด รายงานผล การดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

13. งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร. PMQA และการบริหารการควบคุมความเสี่ยง) ในกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

14. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ

คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

คู่มือการปฏิบัติงาน การลาไปศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ภายในประเทศ

นางสาวบุษยา ฟองสม

ลูกจ้างชั่วคราว

1. การรับ – ส่ง จัดทำ จัดเก็บ ให้ยืม และทำลายหนังสือราชการ
2. งานสนับสนุนการดำเนินการพัฒนา อบรม ประชุม สัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3. งานประสาน ส่งเสริม การจัดส่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว นักงานราชการ ไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หรือคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ

4. งานรับนิสิตฝึกประสบการณ์

5. งานจัดทำข้อมูลการพัฒนา ฝึกอบรม ตามความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงาน

6. ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และการยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทุกตำแหน่ง ตามคู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน

7. งานประกวด แข่งขัน สรรหา คัดเลือก เพื่อขอรับรางวัล/ขอรับทุน ทุกประเภท ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว พนักงานราชการ

8. งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

9. งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ

10. งานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ทุกตำแหน่ง ตามเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กคศ. กำหนด

11.

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.ลปลพ