บุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล

 

บุคลากร

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว  

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.งานพิจารณาวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.งานควบคุม กำกับ ดูแลงาน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อทราบความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร. PMQA และการบริหารการควบคุมความเสี่ยง) ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.งานให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
5.งานตรวจประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และตรวจคัดกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
6.งานพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
7.งานประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ลำปาง ลำพูน

นางบุปผา อริยะสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
2. งานกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
4. งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริหาร (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ
6. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอบที่ได้รับจัดสรร/ได้รับอนุมัติจาก สพฐ.
7. งานการปรับระดับชั้นลูกจ้างประจำ
8. งานตัดโอนอัตรากำลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจำ
9. งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ
10. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประเมิน
11. งานดำเนินการจ้างลูกจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา
12. งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
13. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ
14. งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS)

คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง

นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1. งานสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
2. งานสอบแข่งขันเพื่อนบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
3. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
4. งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
5. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
6. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
7. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
8. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี
9. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี
10. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
11. งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ.
12. งานย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
13. การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
14. งานโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2)
15. งานเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา


คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)


คู่มืองานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ


คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว


คู่มืองานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่งคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1. งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
2. งานการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
3. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
4. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นมีเหตุพิเศษ
5. งานคัดเลือกนักเรียนทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย
6. งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
7. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครู
8. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
9. งานขอช่วยราชการภายใยเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10. งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค๋กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. งานขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูฯ

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่

คู่มืองานลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ

นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

1. งานเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. งานเลื่อนเงินเดือนลูกจ้างประจำ
3. งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี
4. งานดำเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
5. งานดำเนินการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
6. งานดำเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน
7. งานเสนอขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)
8. งานการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค(2) ในสายงานนิติการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
9. งานการจัดการทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ
10. งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี
11. งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ/อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำข้ามหน่วยเบิก
12. งานจัดทำข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-payroll) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง
13. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
14. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือวิจัย ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา


คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ข้าราชการครู


แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)


เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (Zip File)

ร.ท.หญิง ณิศาชล ประธานราษฎร์

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

1. งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

2. งานการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

3. งานตัดโอนอัตรากำลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจำ

4. งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

5. งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC : Human Resource Management System)

6. งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

7. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

8. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

9. งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา

10. ปฏิบัติแทน นางบุปผา  อริยะสม  กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
2. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
3. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน


คู่มืองานธุรการ งานสารบรรณ

นายสุทัศชัย จันโท

พนักงานราชการ

1. การจัดทำระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
2. งานจัดทำรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
3. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
4. งานสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ
5. งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
6. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน
7. งานขอหนังสือรับรอง
8. งานขอยกเว้นการเข้ารับราชการทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่การสอน
9. นายทะเบียนประกันสังคมของผู้ประกันตนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
10. นายทะเบียนกำกับ ควบคุม วันลา บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด


คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ


คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


คู่มือการปฏิบัติงานงานนายทะเบียนประกันสังคม


คู่มือแนวปฏิบัติการขอมีหนังสือรับรอง

นายรณชัย พิชิตสันต์

พนักงานราชการ

1. การจัดทำข้อมูลระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาทของข่าราชการและลูกจ้างประจำ
2. งานจัดทำแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ.16 / ก.พ.7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่
3. งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
4. งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้างประจำส่วนราชการ
5. งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล ในทะเบียนประวัติ
6. งานขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16) / ก.พ.7
7. งานบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ.16 / ก.พ.7) ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ
8. งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม
9. งานสำรวจข้อมูลราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ
10. การจัดทำข้อมูลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC : Human Resource Management System) ระบบย่อยงานทะเบียนประวัติ
11. งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์


คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)


คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์(CMSS)


คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน(CMSS)


คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์

พนักงานราชการตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

 

 1. การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 2. การจัดระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 3. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 4. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 5. งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 6. การขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ

 7. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ

 8. จัดทำรายงานประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 9. ปฏิบัติหน้าที่แทน นายสุทัศชัย  จันโท  กรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ