บุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล

 

บุคลากร

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว  

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานพิจารณาวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2. งานควบคุม กำกับ ดูแลงาน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อทราบความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร. PMQA และการบริหารการควบคุมความเสี่ยง) ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
4. งานให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
5. งานตรวจประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และตรวจคัดกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
6. การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา
7. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิธีการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง (PA)

8. ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA)

9. ปฏิบัติงานแทนเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.ลำปาง ลำพูน

นางบุปผา อริยะสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1. งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
2. งานกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
4. งานการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

5. งานเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ

6. งานบริหารพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวตามกรอกที่ได้รับจัดสรร/ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7. งานเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8. งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC : Human Resource Management System)

คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง

นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1. งานสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค (2)
2. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันในบัญชีอื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

3. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา

4. งานคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

5. งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

6. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

7. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

8. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

9. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

10. งานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของศึกษานิเทศก์ ในระยะเวลา 1 ปี

11. งานย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12. การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

13. งานโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

14. งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) (2) เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในกรอกอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา


คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)


คู่มืองานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ


คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว


คู่มืองานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่งคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1. งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่ง คัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา สายงานการสอน และศึกษานิเทศก์

2. งานการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นตำแหน่งครูผู้ช่วยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

3. งานรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

4. งานคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

5. งานคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

6. งานเตรียมความพร้อมพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

7. งานย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
8. งานย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1)

9. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

10. งานรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ศึกษาธิการ

11. งานขอช่วยราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

12. งานตัดโอนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำในสถานศึกษาที่ถ่ายโอนไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13. งานลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

14. งานขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูฯ

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่

คู่มืองานลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ

นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

1. งานเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษางานเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
2. งานเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการประจำปี
3. งานดำเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
4. งานดำเนินการให้พนักงานราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

5. งานดำเนินการให้ข้าราชการได้รับเงินค่าตอบแทนรายเดือน

6. งานเสนอขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)

7. งานการคัดเลือกบุคคลทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)

8. งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำปีงบประมาณ

9. งานการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี

10. งานตัดโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการ / อัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำข้ามหน่วยเบิก

11. งานจัดทำข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (e-payroll) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง

12. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

13. งานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีลาศึกษาต่อฝึกอบรมหรือวิจัย ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนในระหว่างลา

14. งานทะเบียนประวัติ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง ผู้ถือสิทธิ์ใช้ ToKen Key


คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ข้าราชการครู


แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)


เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (Zip File)

ร.ท.หญิง ณิศาชล ประธานราษฎร์

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติการ

1. งานเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มิใช่ลักษณะงานจ้างเหมาบริการ (ว่าง) เป็นตำแหน่งพนักงานราชการ

2. งานการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

3. งานตัดโอนอัตรากำลังและการสับเปลี่ยนตัวบุคคลของลูกจ้างประจำ

4. งานเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

5. งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC : Human Resource Management System)

6. งานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

7. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ

8. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ

9. งานดำเนินการจ้างครูชาวต่างชาติสอนในสถานศึกษา

 

นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
2. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
3. การประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งศึกษานิเทศก์

4. ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA)

5. งานธุรการ งานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือราชการ หนังสือเวียน จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนหนังสือราชการ

6. งานจัดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (กพ.7) การเก็บรักษาทะเบียนประวัติ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ 7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

7. ปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน


คู่มืองานธุรการ งานสารบรรณ

นายสุทัศชัย จันโท

พนักงานราชการ

1. งานนายทะเบียนประกันสังคมเขตพื้นที่การศึกษา ของพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราว
ที่จ้างจากเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

2. งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

3. งานจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

4. งานขอแก้ไขคำผิดในราชกิจจานุเบกษาและประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. งานเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนาและประชาชน

6. งานขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ทุกประเภท

7. งานขออนุญาตลา และเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างระหว่างลา ในส่วนที่ลาเกิน 60 วันทำการ
8. การขอยกเว้นการขอเข้ารับราชการทหารของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หน้าที่การสอน

9. การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

10. การจัดระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

11. งานรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม และการขอพระราชทานเพลิงศพ การทำหนังสือแสดงความเสียใจ

12. ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA)


คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ


คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


คู่มือการปฏิบัติงานงานนายทะเบียนประกันสังคม


คู่มือแนวปฏิบัติการขอมีหนังสือรับรอง

นายรณชัย พิชิตสันต์

พนักงานราชการ

1. งานจัดทำแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ.16 / ก.พ.7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุแต่งตั้งใหม่
2. งานจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติ บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงและการจัดเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ก.พ.7 / ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ
3. งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในทะเบียนประวัติ

4. งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

5. งานเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุลในทะเบียนประวัติ

6. งานขอเพิ่มวุฒิและปรับวุฒิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทะเบียนประวัติ (ก.ค.ศ.16/ก.พ.7)

7. งานบันทึกวันลาประจำปีในแฟ้มประวัติ (ก.ค.ศ.16 / ก.พ. 7) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

8. งานดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ลาออกจากราชการและถึงแก่กรรม

9. งานสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ

10. งานข้อมูลอัตรากำลังในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS.OBEC : Human Resource Management System) ระบบย่อยงานทะเบียนประวัติ

11. งานระบบทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

12. ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนประวัติ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง

13. ผู้ปฏิบัติการจัดทำข้อมูลระบบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

14. ระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (ระบบ DPA)


คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)


คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์(CMSS)


คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน(CMSS)


คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์

พนักงานราชการตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

 

 1. การบริหารงานบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 2. การจัดระเบียบวาระการประชุม และรายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

 3. งานแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 4. งานแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

 5. งานขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 6. การขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ

 7. งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ

 8. จัดทำรายงานประจำปี ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 


คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ