บุคลากร กลุ่มบริหารบุคคล

 

บุคลากร

ตำแหน่ง

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นายบัญฑูรย์ ธิแก้ว  

ผู้อำนวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

1.งานพิจารณาวางแผนมอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุง แก้ไขติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
2.งานควบคุม กำกับ ดูแลงาน ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน เพื่อทราบความต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.งานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร. PMQA และการบริหารการควบคุมความเสี่ยง) ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
4.งานให้คำปรึกษา แนะนำ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามขั้นตอน แก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน และผลักดันให้งานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
5.งานตรวจประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และตรวจคัดกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคล
6.งานพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าตอบแทน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)
7.งานประชุม คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด/คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.35

นางบุปผา อริยะสม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

1.งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

2.งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.งานบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

4.งานควบคุมตำแหน่งและอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.งานเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.งานจัดสรรอัตราตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

8.งานดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (1) (2) เพื่อแต่งตั้งหรือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด

คู่มืองานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลัง

นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่ง คัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา

2.งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค (2)

3.งานเปลี่ยนตำแหน่งสายงานและปรับระดับชั้นงาน ของลูกจ้างประจำ

4.งานสรรหา จัดทำสัญญาจ้างของพนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ผู้บริหารสถานศึกษา


คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค.(2)


คู่มืองานสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ


คู่มือการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว


คู่มืองานดำเนินการจ้างลูกจ้างชั่งคราวในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

1.งานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เปลี่ยนตำแหน่ง คัดเลือก ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน และศึกษานิเทศก์

2.งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้รักษาราชการแทนและการรักษาการในตำแหน่ง

3.งานขอกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง

4.งานเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.งานออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง

6.งานขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการขอช่วยราชการของข้าราชการครูฯ

คู่มืองานแต่งตั้ง(ย้าย)ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูภายในเขตพื้นที่และต่างเขตพื้นที่

คู่มืองานลาออกจากราชการของข้าราชการครูฯ

นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญ

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

1.การดำเนินการเกี่ยวกับเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ในระบบจ่ายตรงเงินเดือนของ
กรมบัญชีกลาง

3.การดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ของ สพฐ.

4.การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการได้รับค่าครองชีพชั่วคราว


คู่มือการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง ข้าราชการครู


แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)


เอกสารประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน (Zip File)

นางสาวระพีพันธ์ กันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

2.งานขอมีและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา สายงานผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

3.งานแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์

4.งานขอเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และค่าตอบแทนรายเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

5.งานธุรการ งานสารบรรณ รับ – ส่ง หนังสือราชการ หนังสือเวียน จัดเก็บเอกสาร หลักฐานทะเบียนหนังสือราชการ


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารการศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหารสถานศึกษา


คู่มือการประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน


คู่มืองานธุรการ งานสารบรรณ

นายสุทัศชัย จันโท

พนักงานราชการ

1.งานนายทะเบียนประกันสังคมเขตพื้นที่การศึกษา ของพนักงานราชการ และอัตราจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

2.งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ

3.งานขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ทุกประเภท

4.งานการขอยกเว้นการขอเข้ารับราชการทหาร

5.งานรายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ถึงแก่กรรม และ การขอพระราชทานเพลิงศพ การทำหนังสือแสดงความเสียใจ


คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ


คู่มือการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


คู่มือการปฏิบัติงานงานนายทะเบียนประกันสังคม


คู่มือแนวปฏิบัติการขอมีหนังสือรับรอง

นายรณชัย พิชิตสันต์

พนักงานราชการ

1.งานจัดทำฐานข้อมูล (P – OBEC และ HRMS) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและอัตราจ้างชั่วคราว

2.งานบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระบบสารสนเทศ

3.งานบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามระบบสารสนเทศ

4.งานขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ และข้าราชการบำนาญ

5.งานการขออนุญาตไปต่างประเทศ โดยใช้วันลาและหรือระหว่างวันหยุดราชการ

6.งานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปราชการ


คู่มือการใช้งานโปรแกรมบริหารงานบุคคล (P-OBEC)


คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเลคทรอนิกส์(CMSS)


คู่มือการใช้งานระบบเลื่อนเงินเดือน(CMSS)


คู่มือแนวทางการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการ


คู่มือการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

นางสาวอัญชลีพร เชียงพันธ์

พนักงานราชการตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

 

1.งานจัดทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ (กพ.7) การเก็บรักษาทะเบียนประวัติ การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ 7 การจัดส่ง/รับทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ

2.งานควบคุมและการรายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึษาทุกตำแหน่ง และลูกจ้างประจำ

3.งานแก้ไข วัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ

4.งานการดำเนินการเกี่ยวกับแฟ้มประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ที่ลาออกและถึงแก่กรรม

5.งานขอเพิ่มวุฒิและปรับวุฒิข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

6.งานทะเบียนประวัติ โครงการจ่ายตรงเงินเดือนกับกรมบัญชีกลาง ผู้ถือสิทธิ์ใช้ ToKen Key

7.งานทะเบียนผู้ทำหน้าที่จัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐในการจ่ายตรงรักษาพยาบาล

 

คู่มือการขอเพิ่มวุฒิการศึกษาในทะเบียนประวัติ

คู่มือการเพิ่มข้อมูลบุคลากรภาครัฐในการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

คู่มือการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูฯ

คู่มือการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุลในทะเบียนประวัติ

คู่มือการขอสำเนาทะเบียนประวัติและก.พ.7

คู่มือการจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติของข้าราชการครูฯ