บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1.งานวางแผน กำกับ ติดตาม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มและนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อขอคำปรึกษาต่อรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ แก้ไขปัญหาให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม สถานศึกษา ข้าราชการบำนาญ ตลอดจนผู้มาติดต่อขอรับบริการทางราชการ
3.งานรับผิดชอบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สินของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4.งานเบิกเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนอื่น พร้อมทั้งรวบรวมใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา
5. งานเบิกเงินทุนการศึกษาต่าง ๆ นักเรียนในสังกัด
6.งานเบิกเงินนอกงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน (รวมถึงลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ)
7.งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษาสมุดเช็คไว้อย่างเป็นระบบ และมีความปลอดภัย (ลูกหนี้เงินทดรองราชการ)
8.งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รหัสในการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย (ฎีกา) และอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ GFMIS Web Online คนที่ 1 (อม.1) และอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ GFMIS Web Online (อม.2) กรณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
9.เผยแพร่ข่าวสาร ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานในหน้าที่
10. ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (Company User Authorizer)
11. เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน และเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12. จัดทำรายงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานการยืมเงิน

นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

1งานตรวจสอบ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวดที่ได้รับให้สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
2. งานควบคุมการรับเงิน และจ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น (อนุมัติเงินประจำงวด)ที่ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น (อนุมัติเงินประจำงวด)
3. งานบันทึกทะเบียนควบคุมเงินประจำงวด และควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับในระบบ GFMIS พร้อมทั้งบันทึกตัดจ่ายเงินในระบบโปรแกรมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
4. รายงานผลการเบิก – จ่ายเงินงบประมาณ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ
5. งานบันทึกเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี ในระบบ GFMIS และเงินเหลือจ่าย
6. งานตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือจ่ายทุกงบรายจ่าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7. งานเบิกเงินงบดำเนินงาน การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน และใช้สอยทุกแผนงบประมาณ/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (กรณีที่ไม่จัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
8. งานเบิกเงินยืมเงินงบประมาณ การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และ ตรวจเอกสารหลักฐาน ส่งชดใช้ลูกหนี้เงินยืมราชการ งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
9. งานบันทึกทะเบียนควบคุมการรับ – จ่ายเงินนอกงบประมาณทุกโครงการ
10. งานเบิกเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (เบิกแทนหน่วยงานอื่น) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมและตรวจเอกสาร หลักฐานส่งชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (กรณีที่ไม่จัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

คู่มือปฏิบัติงานควบคุมงบประมาณ

นางพัชรินทร์ แต้มคม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1. งานดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ทุกแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการเร่งรัด ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และการรายงาน
2. งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป พร้อมจัดทำใบ PO
3. งานจัดทำข้อมูลหลักผู้ขายและขออนุมัติไปยังสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง
4. งานควบคุมพัสดุสำนักงาน ได้แก่
4.1 การลงบัญชีรับ – จ่ายพัสดุของสำนักงานอย่างเป็นระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดจนการเก็บรักษาพัสดุไว้ที่ปลอดภัย
4.2 การยืมพัสดุ และการจัดทำเอง
4.3 การลงทะเบียนสินทรัพย์ ควบคุมครุภัณฑ์ ของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักการจำแนกงบรายจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
4.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และ การจำหน่ายพัสดุ ตลอดจนการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี
5. งานจัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญา
6. งานขอถอนหลักประกันสัญญา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
7. งานควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของราชการ และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ตลอดจนการควบคุม การเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

นางณัฐรดา กิติศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

1. งานตรวจสอบหลักฐาน ดำเนินการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญในสังกัด (พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุมการศึกษาบุตร)
2. งานจัดรวบรวมใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อบันทึกทะเบียนที่เกี่ยวข้องและบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS
3. งานขออนุญาตจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษา บำรุงการศึกษาของสถานศึกษาและรายงานแจ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกำหนด
4. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสาร หลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินกองทุน กบข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ
5. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสาร หลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่ม
6. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสาร หลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน เสียชีวิต
7. งานบันทึกการเบิกเงินในระบบ GFMIS ทุกแผนงบประมาณ/โครงการ และจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกเงินพร้อมทั้งจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นระบบ

คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

นางสาวชมพูนุท ใจคำปัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทดรอง-ราชการให้เป็นไปตามระเบียบฯ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรวบรวมไว้ในที่ปลอดภัย เป็นระบบเพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. งานจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
3. งานจัดทำรายงานการเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน ส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
4. งานจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ
5. งานรายงานการเบิกเงินจากคลัง ทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขาย และกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ ส่งคลังจังหวัด
6. งานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่ง สพฐ. ผ่านระบบ KRS
7. งานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่ง คลังจังหวัด
8. งานดำเนินการตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐสะสมเป็นรายไตรมาส ส่ง สพฐ
9. งานดำเนินการยืนยันยอดบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS
10. งานดำเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานพิสูจน์แสดงความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ของบัญชีแยกประเภทที่สำคัญ ให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ได้แก่
10.1 บัญชีเงินสดในมือ
10.2 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ
10.3 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ
10.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ
10.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย
10.6 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก
11. งานจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันสิ้นงวดและวันสิ้นปีงบประมาณ
12. งานจัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันสิ้นงวดและวันสิ้นปีงบประมาณ
13. งานจัดทำรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้และใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นงวดและวันสิ้นปีงบประมาณ
14. งานบันทึกบัญชีบนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS )
14.1 งานบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ.05) ตามเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน
14.2 งานบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (G1)
14.3 งานบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ (BD , R6 , BE) ประเภทคืนเงินภายในปีงบประมาณ
14.4 งานบันทึกรายการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (RA และ R1) ประเภทเงินได้จากการจำหน่ายพัสดุ เงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน เงินคืนข้ามปีงบประมาณ เงินค่ารักษาพยาบาล
14.5 งานบันทึกรายการรับและนำเงินฝากคลัง (RB และ R2) ประเภทเงินประกันสัญญา และ
เงินรายได้สถานศึกษา
14.6 งานบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (สท.01 และ สท.13) ประเภทพักครุภัณฑ์การศึกษา พักครุภัณฑ์สำนักงาน พักงานระหว่างก่อสร้าง
14.7 งานบันทึกรายการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (RE และ PP)
14.8 งานปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และจัดทำรายงานบัญชีประจำปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ
14.9 งานปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีบนระบบ GFMIS
15. งานตรวจสอบรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS กับทะเบียนคุมเงินฝากคลัง
16. งานตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบเสร็จรับเงิน และลงชื่อกำกับใบเสร็จรับเงินทุกประเภท
17. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกกรณี และจัดทำทะเบียนคุมรายบุคคล

 

คู่มือปฏิบัติงาน

งานบัญชี

นางสาวกาญจนา อุ่นจันตา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1.งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน เลื่อนระดับ บรรจุใหม่ รับโอน ฯลฯ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำในสังกัด
2. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน
3. งานเบิกจ่ายเงินประกันสังคม และนำส่งเงินประกันสังคม ของพนักงานราชการ
4. งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น
5. งานเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษรายเดือนของข้าราชการ
6. งานดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอใช้เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือน
7. งานดำเนินการจัดทำรายละเอียดและเบิกจ่ายเงินเดือนและเงินรางวัลของข้าราชการ
8. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการทุกประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษที่เบิกควบกับเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู
9. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 8 (เดิม) ที่ไม่มีเงินวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา
10. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินรางวัลลูกจ้างประจำ
11. งานดำเนินการเบิกเงินและจัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับส่วนราชการ(กสจ.) ของลูกจ้างประจำ
12. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ่างประจำเต็มขั้น
13. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ
14. งานจัดทำแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.ของลูกจ้างประจำ จัดทำรายละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของสมาชิก กสจ. เข้ากองทุน กสจ. ของลูกจ้างประจำในสังกัด
15. งานจัดทำรายละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของสมาชิก กบข. ของข้าราชการในสังกัด
16. งานจัดทำรายละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบของสมาชิก กสจ. ของลูกจ้างประจำในสังกัด
17. งานจัดทำรายละเอียดการขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. กรณีข้าราชการเสียชีวิต และกรณีที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบและชดเชยล่วงล้ำไป
18. งานจัดทำรายละเอียดการขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำส่วนราชการ กสจ. กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต/ลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ และกรณีที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบล่วงล้ำไป
19. งานจัดทำรายละเอียดการรับ-การจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ประจำเดือนทุกประเภททุกงบรายจ่ายเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง) ส่งให้ สพฐ. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการลูกจ้างประจำในสังกัด
20. งานจัดทำรายละเอียดการการจ่ายหนี้บุคคลที่สาม ประจำเดือนทุกประเภท เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำในสังกัด (รวมถึงหนี้บุคคลที่ 3 สำหรับข้าราชการบำนาญในสังกัด)
21. งานบันทึกบัตรเงินเดือนข้าราชการ และบัตรค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ และควบคุมจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
22. งานจัดทำรายละเอียดแบบ ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด พร้อมกับส่งรายละเอียด แบบ ภ.ง.ด.1 ก.พิเศษ แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง

คู่มือปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เอกสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กบข.

นางศศิธร บุญชุม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

พิเศษ

1. งานดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง เบิกเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง) งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน ของ สพม.ลปลพ ทุกแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการเร่งรัด ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และการรายงาน
2. งานตรวจสอบหลักฐานขอเบิกเงิน งบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน ของสถานศึกษาในสังกัด (กรณี การจัดซื้อ/จัดจ้างการเบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ของสถานศึกษาในสังกัด
3. งานโปรแกรมรายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง และ สพฐ.
4. งานจัดทำใบ PO บันทึกในระบบ e – GP กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
5. งานตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือจ่ายงบลงทุน งบดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัด
6. ตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือจ่าย งบลงทุน งบดำเนินงาน ของ สถานศึกษาในสังกัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
7. งานจัดทำทะเบียนคุมการสั่งซื้อสั่งจ้าง สัญญา และหลักประกันสัญญา
8. งานจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย
9. งานขอถอนคืนหลักประกันสัญญา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
10. งานดำเนินงานที่ราชพัสดุ
10.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแล ครอบครองของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
10.2 การขอขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
10.3 การขอรื้นถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ
10.4 การจัดหาที่ราชพัสดุของสถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543

นางสาวอำพิกา เชื้อคำลือ

ลูกจ้างชั่วคราว

1.งานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
1.1 สารบรรณรับ – หนังสือราชการ และ ส่งหนังสือราชการทางระบบ My office
1.2 งานจัดทำทะเบียนควบคุมไว้เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ
2. งานตรวจสอบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตลำปาง ลำพูน และดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่
2.1 ธุรการโรงเรียน
2.2 พี่เลี้ยงเด็กพิการ
2.3 บุคลากรในสำนักงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, พนักงานขับรถยนต์, ยาม,พนักงานพิมพ์ดีด, พนักงานบริการ, พนักงานทำความสะอาด และ เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
2.4 ครูวิทย์ – คณิต
2.5 ครู Lab - Boy
2.6 ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤติ
2.7 นักการภารโรง
3. งานเบิกเงินประกันสังคม และนำส่งเงินประกันสังคม ประกันตนของลูกจ้างชั่วคราว
4. งานจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสังกัดและรายละเอียด แบบ ภงด. 1 ก พิเศษ แจ้งสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง
5. งานเบิกเงินค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานและสถานศึกษา ได้แก่
5.1 ค่าไฟฟ้า
5.2 ค่าโทรศัพท์
5.3 ค่าน้ำประปา
5.4 ค่าไปรษณีย์โทรเลข
5.5 ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
6. งานเบิกเงินค่าปรับการจัดซื้อ/จ้าง สถานศึกษา เพื่อจ่ายเป็นเงินรายได้สถานศึกษา
7. งานบันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงานระบบเบิกจ่ายเงินผ่าน GFMIS

นางสาวมุขระวี ฆบูชา

ลูกจ้างชั่วคราว

1. งานรับเงินประจำวัน –จ่ายเงินและบันทึกรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
2. งานนำส่งเงิน และนำฝากเงินคลังจังหวัดและธนาคาร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลากำหนด เช่น เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนคลัง เงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
3. งานรับเงินสด และบันทึกใบเสร็จรับเงิน แล้วนำเงินส่ง/นำฝากเงินตามระเบียบทางการเงิน พร้อมทั้ง นำใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีตรวจสอบและลงชื่อใบเสร็จรับเงินใน
4. งานบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ
5. งานจัดทำทะเบียนคุมการรับเงินจ่ายเงินประกันสัญญา เงินรายได้ของสถานศึกษา
6. งานเบิกเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา
7. งานจ่ายเช็คงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ
8. งานทะเบียนควบคุมสมุดเช็คและต้นขั้วเช็คที่จ่ายแล้วให้ครบถ้วน ถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน และเป็นปัจจุบัน อย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนการเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัย
9. งานตรวจเช็คยอดเงินฝากธนาคารทุกบัญชี ของสำนักงาน จากเว็บไซด์ธนาคารกรุงไทย (มหาชน)
10. งานรวบรวมเอกสาร หลักฐาน การรับ และจ่ายเงินทุกรายการในแต่ละวัน เพื่อรวบรวมให้เจ้าหน้าที่บัญชีบันทึกทะเบียนที่เกี่ยวข้องและบันทึกจ่ายในระบบ GFMIS
11. งานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ ในกรณีจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้างพร้อมทั้งส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ขาย/รับจ้าง และรวบรวมใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกงบรายจ่าย/ทุกฎีกา ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ เก็บรักษาไว้ ที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

คู่มือการปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินและนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online