บุคลากร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือ

ปฏิบัติงาน

นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

1. งานวินิจฉัยวางแผน สั่งการ กำกับ ติดตาม ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษา การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม และนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อขอคำปรึกษาต่อรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

2. งานให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติงานการเงิน งานบัญชี งานบริหารพัสดุ และงานบริหารสินทรัพย์ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้แก่เจ้าหน้าที่ในกลุ่มฯ สถานศึกษา ผู้รับบำนาญ ตลอดจนผู้มาติดต่อขอรับบริการทางราชการ

3. งานรับผิดชอบการบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด

4. งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนอื่น พร้อมทั้งรวบรวมใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาในสังกัด

5. งานเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาต่าง ๆ ของนักเรียนในสังกัด

6. งานเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  (รวมถึงลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ)

7. งานเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินทดรองราชการ ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษาสมุดเช็คไว้อย่าง เป็นระบบ และมีความปลอดภัย (ลูกหนี้เงินทดรองราชการ)

8. งานตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน รหัสในการขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย (ฎีกา) และอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai คนที่ 1 (อม.1) และอนุมัติการจ่ายเงินในระบบ New GFMIS Thai (อม.2) กรณี นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

9. เผยแพร่ข่าวสาร กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับงานในหน้าที่

10. ปฏิบัติงานในระบบ KTB Corporate Online (Company User Authorizer)

11. เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อ ผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเงิน และเปลี่ยนแปลงคำสั่งต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

12. จัดทำรายงานควบคุมภายในของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือปฏิบัติงาน

การยืมเงิน

นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

1. งานตรวจสอบ แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด ให้สถานศึกษาในสังกัด และผู้เกี่ยวข้อง    

2. งานควบคุมการรับเงิน และจ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย/แผนงาน/โครงการ ที่ได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรเงินประจำงวดจาก สพฐ. และหน่วยงานอื่น (อนุมัติเงินประจำงวด)

3. งานบันทึกทะเบียนควบคุมเงินประจำงวด และควบคุมเงินงบประมาณที่ได้รับในระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งบันทึกตัดจ่ายเงินในระบบโปรแกรมเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน (สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง)

4. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกงบรายจ่าย และเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามลำดับ

5. งานบันทึกเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี ในระบบ New GFMIS Thai  และเงินเหลือจ่าย

6. งานตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือจ่ายทุกงบรายจ่าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

7. งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทงบดำเนินงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน และใช้สอยทุกแผนงาน/งบประมาณ/โครงการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกเงิน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

8. งานเบิกจ่ายเงินยืม เงินงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และตรวจเอกสารหลักฐานส่งชดใช้ลูกหนี้เงินยืมราชการ งบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด

9. งานบันทึกทะเบียนควบคุมการรับ – จ่าย เงินนอกงบประมาณทุกโครงการ

10. งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประเภทเบิกแทนกัน (เบิกแทนหน่วยงานอื่น) จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืม และตรวจเอกสารหลักฐานส่งชดใช้ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณเบิกแทนกัน (กรณีที่ไม่ใช่การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกเงิน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)

คู่มือปฏิบัติงานควบคุมงบประมาณ

นางพัชรินทร์ แต้มคม

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

1.งานบันทึกการเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai ทุกแผนงบประมาณ/โครงการ และจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกเงินพร้อมทั้งจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานอย่างเป็นระบบ

2.การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ ตลอดจนการรายงานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี

3.งานจัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญา

4.งานขอถอนคืนหลักประกันสัญญา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
5.งานควบคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินของราชการ และรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ตลอดจน การควบคุม การเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ

6.งานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ ในกรณีจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้างพร้อมทั้งส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้ผู้ขาย/รับจ้าง และรวบรวมใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกงบรายจ่าย/ทุกฎีกา ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ บันทึกขอจ่ายชำระเงินในระบบ New GFMIS Thai และเก็บรักษาไว้ที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน new gfmis thai

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

นางณัฐรดา กิติศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 

1. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล  และสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้รับบำนาญ ในสังกัด พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนคุม การศึกษาบุตร             

2. งานจัดเก็บ รวบรวมเอกสารหลักฐาน เบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาบุตรให้กับเจ้าหน้าที่บัญชี เพื่อบันทึกทะเบียนที่เกี่ยวข้องและบันทึกขอจ่ายในระบบ New GFMIS Thai

3. งานขออนุญาตจัดเก็บเงินระดมทรัพยากรของสถานศึกษาในสังกัด เงินบำรุงการศึกษา    ของสถานศึกษาในสังกัด และรายงานแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบกำหนด

4. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสารหลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินกองทุน กบข.     ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปลดออก จากราชการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Digital Pension และจัดส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังสำนักงานคลัง  เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

5. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสารหลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จรายเดือน และบำเหน็จลูกจ้าง  ของลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และปลดออกจากราชการ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Digital Pension และจัดส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

6. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสารหลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพส่วนเพิ่ม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Digital Pension และจัดส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังสำนักงานคลังเขต 5 จังหวัดเชียงใหม่

7. งานตรวจสอบ จัดทำเอกสารหลักฐาน การขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ผู้รับบำนาญ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน กรณีเสียชีวิต พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Digital Pension และจัดส่งข้อมูลออนไลน์ไปยังกรมบัญชีกลาง

คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร

คู่มือบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

นางสาวชมพูนุท ใจคำปัน

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ            และเงินทดรองราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และรวบรวมไว้ในที่ปลอดภัย อย่างเป็นระบบ เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. งานจัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร และรายงานการตรวจสอบการเบิกจ่าย      เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ประจำเดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

3. งานจัดทำรายงานการเงิน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบรายงาน ส่งสำนักงานการตรวจเงิน-แผ่นดิน

4. งานจัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และรายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือน เสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

5. งานรายงานการเบิกเงินจากคลัง ทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขาย และกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ    ส่งสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

6. งานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่ง สพฐ. ผ่านระบบ KRS

7. งานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ส่ง สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

8 งานดำเนินการตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ สะสมเป็นรายไตรมาส ส่ง สพฐ.

9. งานดำเนินการยืนยันยอดบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ New GFMIS Thai

10. งานดำเนินการตรวจสอบความเคลื่อนไหว และจัดทำรายงานพิสูจน์แสดงความถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน ของบัญชีแยกประเภทที่สำคัญ ให้ตรงกับเอกสารหลักฐาน ได้แก่

     10.1 บัญชีเงินสดในมือ

     10.2 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

     10.3 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

     10.4 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

     10.5 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

     10.6 บัญชีเจ้าหนี้การค้า – บุคคลภายนอก

11. งานจัดทำงบเทียบยอดเงินฝากคลังของหน่วยเบิกจ่าย ณ วันสิ้นงวด และวันสิ้นปีงบประมาณ

12. งานจัดทำรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันสิ้นงวด และวันสิ้นปีงบประมาณ

13.  งานจัดทำรายละเอียดรายการใบแจ้งหนี้และใบสำคัญที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน ณ วันสิ้นงวด และวันสิ้นปีงบประมาณ

14. งานบันทึกบัญชีบนระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ New GFMIS Thai           

     14.1 งานบันทึกรายการจ่ายชำระเงิน (ขจ.05) ตามเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน

     14.2 งานบันทึกรายการล้างลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (G1)

     14.3 งานบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนเงินในงบประมาณ (BD, R6, และ BE) ประเภทคืนเงินภายในปีงบประมาณ

     14.4 งานบันทึกรายการรับและนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (RA และ R1) ประเภทเงินได้จากการจำหน่ายพัสดุ เงินดอกเบี้ยเงินอุดหนุน เงินคืนข้ามปีงบประมาณ เงินค่ารักษาพยาบาล

     14.5 งานบันทึกรายการรับและนำเงินฝากคลัง (RB และ R2) ประเภทเงินประกันสัญญา  และเงินรายได้สถานศึกษา

     14.6 งานบันทึกรายการล้างบัญชีพักสินทรัพย์ (สท.01 และ สท.13) ประเภทพักครุภัณฑ์การศึกษา พักครุภัณฑ์สำนักงาน พักงานระหว่างก่อสร้าง

     14.7 งานบันทึกรายการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์ (RE และ PP)

     14.8 งานปรับปรุงบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และจัดทำรายงานบัญชีประจำปี ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

     14.9 งานปรับปรุงข้อผิดพลาดทางบัญชีบนระบบ New GFMIS Thai

15. งานตรวจสอบรายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลังตามระบบ New GFMIS Thai กับทะเบียนคุม เงินฝากคลัง

16. งานตรวจสอบความถูกต้องของการออกใบเสร็จรับเงิน และลงชื่อกำกับใบเสร็จรับเงิน ทุกประเภท

17. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการทุกกรณี และจัดทำทะเบียนคุมรายบุคคล

คู่มือปฏิบัติงาน

งานบัญชี

นางสาวกาญจนา อุ่นจันตา

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินเดือน ประจำเดือน เลื่อนระดับ บรรจุใหม่ รับโอน ฯลฯ ของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ในสังกัด

2. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือน

3. งานเบิกจ่ายเงินประกันสังคม และนำส่งเงินประกันสังคม ของพนักงานราชการ

4. งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีเงินเดือนเต็มขั้น

5. งานเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษรายเดือนของข้าราชการ

6. งานดำเนินการจัดทำรายละเอียดการขอใช้เงินเดือน เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทน นอกเหนือเงินเดือน

7. งานดำเนินการจัดทำรายละเอียด เบิกจ่ายเงินเดือน และเงินรางวัลของข้าราชการ

8. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะของข้าราชการทุกประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษ                        ที่เบิกควบกับเงินวิทยฐานะของข้าราชการครู

9. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งระดับ 8 (เดิม) ที่ไม่มีเงินวิทยฐานะของบุคลากรทางการศึกษา

10. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างประจำและเงินรางวัลลูกจ้างประจำ

11. งานดำเนินการเบิกเงิน และจัดทำรายละเอียดการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ ส่วนราชการ (กสจ.) ของลูกจ้างประจำ

12. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษกรณีค่าจ่างประจำเต็มขั้น

13. งานดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ

14. งานจัดทำแบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ.ของลูกจ้างประจำ จัดทำรายละเอียดหักเงินสะสม  เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของสมาชิก กสจ. เข้ากองทุน กสจ. ของลูกจ้างประจำในสังกัด

15. งานจัดทำรายละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบและเงินชดเชยของสมาชิก กบข.ของข้าราชการในสังกัด

16. งานจัดทำรายละเอียดหักเงินสะสม เบิกเงินสมทบของสมาชิก กสจ. ของลูกจ้างประจำในสังกัด

17. งานจัดทำรายละเอียดการขอรับเงินคืนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กบข. กรณีข้าราชการเสียชีวิต และกรณีที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบและชดเชยล่วงล้ำไป

18. งานจัดทำรายละเอียดการขอรับเงินคืนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ  ส่วนราชการ กสจ. กรณีลูกจ้างประจำเสียชีวิต/ลาออกจากราชการ/เกษียณอายุราชการ และกรณีที่ส่งเงินสะสมเงินสมทบล่วงล้ำไป

19. งานจัดทำรายละเอียดการรับ-การจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น ๆ ประจำเดือนทุกประเภททุกงบรายจ่ายเข้าระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ (กรมบัญชีกลาง) ส่งให้ สพฐ. เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการลูกจ้างประจำในสังกัด

20. งานจัดทำรายละเอียดการการจ่ายหนี้บุคคลที่สาม ประจำเดือนทุกประเภท เพื่อจ่ายชำระหนี้ให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจำในสังกัด (รวมถึงหนี้บุคคลที่ 3 สำหรับข้าราชการบำนาญในสังกัด)

21. งานบันทึกบัตรเงินเดือนข้าราชการ และบัตรค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ และควบคุมจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

22 งานจัดทำรายละเอียดแบบ ภ.ง.ด.๑ ก.พิเศษ และหนังสือรับรองการหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด พร้อมกับส่งรายละเอียด  แบบ ภ.ง.ด.1 ก.พิเศษ แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง

23 งานจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ๕๑๑๐) กรณีข้าราชการโอน/ย้ายต่างสังกัด

คู่มือปฏิบัติงานระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

เอกสารสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก กบข.

นางศศิธร บุญชุม

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

พิเศษ

1. งานดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐานในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่ายเงิน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน  ทุกแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการเร่งรัด ติดตาม ควบคุม  ตรวจสอบ และการรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. งานตรวจสอบหลักฐานขอเบิกจ่ายเงิน งบดำเนินงาน งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน ของสถานศึกษาในสังกัด (กรณีจัดซื้อ/จัดจ้าง/เบิกจ่ายเงินตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) ของสถานศึกษาในสังกัด

3. งานโปรแกรมรายงานการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง และ สพฐ.

4. งานจัดทำใบ PO และตรวจรับ ระบบ New GFMIS Thai กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

5. งานตรวจสอบงบประมาณเงินเหลือจ่ายงบลงทุน งบดำเนินงาน ของสถานศึกษาในสังกัด

6.งานจัดทำทะเบียนคุมการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา และหลักประกันสัญญา

7.งานจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ไปยังสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

7. งานจัดทำทะเบียนคุมการสั่งซื้อ/สั่งจ้าง/สัญญา และหลักประกันสัญญา

8. งานขอถอนคืนหลักประกันสัญญา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

9. งานดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

     9.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง    ส่วนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแล ครอบครองของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

     9.2 การขอขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

     9.3 การขอรื้นถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

     9.4 การจัดหาที่ราชพัสดุของสถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล

10. งานดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

11. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานงานจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน, พี่เลี้ยงเด็กพิการ และครูผู้ทรงคุณค่า กรณีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาในสังกัด

12. งานจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสังกัด    และรายละเอียด แบบ ภงด. 1 ก พิเศษ แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น

หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2543

นางสาวพิชามัญชุ์ บุญชิต

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

1. งานดำเนินการจัดทำเอกสาร หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น เงินนอกงบประมาณ และงบประมาณเบิกแทนกัน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ทุกแผนงาน/โครงการ ตลอดจนการเร่งรัด ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ และการรายงาน

2. งานตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเช่าใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน กรณีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ของสถานศึกษาในสังกัด

3. งานบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e–GP กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่  5,000 บาทขึ้นไป พร้อมจัดทำใบ PO และตรวจรับ ในระบบ New GFMIS Thai

4. งานจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ไปยังสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

5. งานตรวจสอบ ควบคุมพัสดุสำนักงาน ได้แก่

    5.1 การลงบัญชีรับ – จ่ายพัสดุ ของสำนักงานอย่างเป็นระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดจนการเก็บรักษาพัสดุไว้ที่ปลอดภัย

    5.2 การยืมพัสดุ และการจัดทำเอง

    5.3 การลงทะเบียนสินทรัพย์ ควบคุมครุภัณฑ์ ของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักการจำแนกงบรายจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

    5.4 งานจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย และขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย ไปยังสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

    5.5 งานดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

          5.5.1 การลงบัญชีรับ – จ่ายพัสดุ ของสำนักงานอย่างเป็นระบบให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตลอดจนการเก็บรักษาพัสดุไว้ที่ปลอดภัย

          5.5.2 การยืมพัสดุ และการจัดทำเอง

          5.5.3 การลงทะเบียนสินทรัพย์ ควบคุมครุภัณฑ์ ของสำนักงานให้เป็นไปตามหลักการจำแนกงบรายจ่ายให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

          5.5.4 การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ ตลอดจนการรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี

    5.6 งานจัดทำทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง สัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง และหลักประกันสัญญา

    5.7 งานดำเนินงานเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ

          5.7.1 การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุกระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้ที่ราชพัสดุในความดูแล ครอบครองของสถานศึกษาในสังกัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

          5.7.2 การขอขึ้นทะเบียนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

          5.7.3 การขอรื้นถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ

          5.7.4 การจัดหาที่ราชพัสดุของสถานศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล

    5.8 งานดำเนินงานเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

คู่มือระบบการเบิกจ่ายเงินผ่าน new gfmis thai

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง

นางสาวอำพิกา เชื้อคำลือ

ลูกจ้างชั่วคราว

1. งานธุรการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

    1.1 สารบรรณรับ – หนังสือราชการ และส่งหนังสือราชการทางระบบ AMSS++

    1.2 งานจัดทำทะเบียนควบคุมไว้เป็นหลักฐาน และเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ

2. งานตรวจสอบสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนรายเดือน ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน, พี่เลี้ยงเด็กพิการ,  บุคลากรในสำนักงานฯ, ครูวิทย์คณิตฯ, ครู Lab – Boy, ครูอัตราจ้างรายเดือนขั้นวิกฤติ และนักการภารโรง     กรณีการจ้างที่มีเงินสมทบประกันสังคม        

3. งานเบิกเงินประกันสังคม และนำส่งเงินประกันสังคม ประกันตนของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

4. งานจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสังกัด      และรายละเอียด แบบ ภงด. 1 ก พิเศษ แจ้งสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดลำปาง

5. งานเบิกจ่ายเงินค่าปรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ของสถานศึกษาในสังกัด เพื่อจ่ายเป็นเงินรายได้ ของสถานศึกษา

6 งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ค่าสาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด ได้แก่ ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าน้ำประปา, ค่าไปรษณีย์โทรเลข  และ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

7. งานบันทึกการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

คู่มือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด

นางสาวมุขระวี ฆบูชา

ลูกจ้างชั่วคราว

1. งานจัดทำทะเบียนคุมการรับเงินจ่ายเงินประกันสัญญา เงินรายได้ของสถานศึกษา

2. งานเบิกเงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา

3. งานแจ้งการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างทราบ ในกรณีจ่ายตรงผู้ขาย/ผู้รับจ้างพร้อมทั้งส่งหนังสือรับรองการหักภาษี  ณ  ที่จ่ายให้ผู้ขาย/รับจ้าง และรวบรวมใบเสร็จรับเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินทุกงบรายจ่าย/ทุกฎีกา ส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ เก็บรักษาไว้ ที่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อรอการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. งานนำส่งเงิน และนำฝากเงินคลังจังหวัดและธนาคาร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลากำหนด เช่น เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืนคลัง เงินประกันสัญญา เงินรายได้สถานศึกษา ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

5. งานรับเงินสด และบันทึกใบเสร็จรับเงิน  แล้วนำเงินส่ง/นำฝากเงินตามระเบียบทางการเงิน พร้อมทั้ง นำใบเสร็จรับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่บันทึกบัญชีตรวจสอบและลงชื่อใบเสร็จรับเงินใน

6. งานบันทึกรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และให้คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับ

7. การรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment Master Plan)

8. ระบบให้บริการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสำหรับใช้งานออนไลน์ (Services System : SVS)

    8.1 จัดทำแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน (ล.ย.01)

          -  บันทึกรายการรายรับ/รายจ่าย ประจำ

          -  ประมวลผลภาษีประจำเดือน

          -  ประมวลผล ภ.ง.ด.1 จากข้อมูลเงินเดือน

          -  รายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน

          -  รายงานสรุปเงินได้/ค่าลดหย่อน/ประจำเดือนทั้งปีภาษี

    8.2 จัดทำ ภ.ง.ด.1

          -  บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1

          -  พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.1

          -  พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

          -  จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย

    8.3 จัดทำ ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

          -  บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3

          -  บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.3ก

          -  พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.3    

          -  พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.3ก    

          -  พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3   

          -  พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.3ก   

          -  พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ภ.ง.ด.3    

          -  จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย    

          -  บันทึกข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.53  

          -  พิมพ์แบบฯ ภ.ง.ด.53   

          -  พิมพ์ใบแนบ ภ.ง.ด.53   

          -  พิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)   

          -  จัดการหนังสือรับรองภาษี ณ ที่จ่าย    

    8.4 การนำเข้าข้อมูล

         -  นำเข้าข้อมูลตั้งต้นจากโปรแกรมคำนวณ   

         -  นำเข้าข้อมูลตั้งต้นจากฐานข้อมูล ภ.ง.ด.1    

         -  นำเข้าข้อมูลตั้งต้นในรูปแบบ Text หรือ Excel    

         -  นำเข้าข้อมูล ภ.ง.ด.3 จากสื่อ version 2.3 pack2    

         -  นำเข้าข้อมูล ภ.ง.ด.53 จากสื่อ version 2.3 pack2   

    8.5 การยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ป.ป.01) ด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการปฏิบัติงานการรับ-จ่ายเงินและนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online