e-library-page-3

เอกสาร/คู่มือปฏิบัติงานออนไลน์

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา สำหรับ ม.4

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา สำหรับ ม.5

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา สำหรับ ม.6

รายงานผลการดำเนินโครงการ ประชุมรอง ผอ.สถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรีย

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนปฐมวัย

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนในวัยเรียน

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยแรงงาน

แนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ในยุคดิจิทัลที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยสูงอายุ

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานนิเทศการศึกษา

Unplugged Coding         (ประถมต้น)

คู่มือครู รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.1

คู่มือครู รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.2

คู่มือครู รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.3

คู่มือครู รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.4

คู่มือครู รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.5

คู่มือครู รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ม.6

 

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.3

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้น ม.6

แนวทางการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก

คู่มือการนิเทศการจัดการเรียนรู้

เชิงรุก

แบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
(อายุ 13-18 ปี)

10 กรณีศึกษาการจัดการของสถานศึกษาต่อกรณีนักเรียนตั้งครรภ์ โดย มูลนิธิแพธทูเฮลท์

แนวทางการนิเทศการดำเนินงาน เพศวิถีศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน สพฐ

หลักสูตรความปลอดภัยและการเป็นพลเมืองในโลกดิจิทัล (ปรับปรุง มิถุนายน 2019)