e-library-page-2

เอกสาร/คู่มือปฏิบัติงานออนไลน์

แผนการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

คู่มือการปฏิบัตงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนา เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วย "นวัตกรรม I-Profiler"

 

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

คู่มือการจัดการเรียนโรงเรียน รับมือโควิด - 19

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ปีการศึกษา 2563

คู่มือประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ชั้น ป.6

คู่มือประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ชั้น ม.3

คู่มือประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ชั้น  ม.6

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561-2565)

พัฒนา

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.1-ป.3

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.4-ป.6

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.1-ม.3

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.4-ม.6

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล สพม.35

 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา 

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมกรเรียนรู้ เพศศึกษา 

 คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ม.1-ม.3

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ม.4-ม.6

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา สำหรับ ม.1

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา สำหรับ ม.2

คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพศศึกษา สำหรับ ม.3