e-library-page-2

เอกสาร/คู่มือปฏิบัติงานออนไลน์

แผนการนิเทศโรงเรียนในสังกัด สพม.35 โดยใช้เครือข่ายการนิเทศ

คู่มือการปฏิบัตงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.35

รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสะท้อนผลการพัฒนา เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Stle"

ฉบับนักเรียน

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Style"

ฉบับศึกษานิเทศก์

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Style"

ฉบับครู

คู่มือการใช้งาน

ระบบ "PISA Style"

การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ด้วย "นวัตกรรม I-Profiler"

 

คู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

คู่มือการจัดการเรียนโรงเรียน รับมือโควิด - 19

 แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 ปีการศึกษา 2563

คู่มือประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ชั้น ป.6

คู่มือประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ชั้น ม.3

คู่มือประเมินสมรรถณะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ชั้น  ม.6

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561-2565)

พัฒนา

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.1-ป.3

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ป.4-ป.6

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.1-ม.3

กิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชั้น ม.4-ม.6

คู่มือธนาคารขยะรีไซเคิล สพม.35

 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในสถานศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา

ตัวอย่างแนวทางการจัดกิจกรรมกรเรียนรู้ เพศศึกษา

 คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา ม.1-ม.3