ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพม.ลปลพ

เอกสาร/คู่มือ/แบบประเมิน

Download

1.คู่มือการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

2.ใบนำส่งการเข้ารับคำปรึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลปลพ

3.แบบเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล

4.แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) สำหรับ ครู

5.แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) สำหรับ นักเรียน ประเมินตนเอง

6.แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) สำหรับ ผู้ปกครอง

7.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อายุ 12 - 17 ปี