บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

1. ศึกษาวิเคราะห์ ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน การมอบหมายงาน การตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในงานด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ ตรวจทาน พิจารณาและเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ
2. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข
3. งานนโยบายและวางแผนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนวยการ
4. งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5. งาน “สถานีแก้หนี้สินครู”
6. งาน อาคารสถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
7. งานโครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อราชการ
8. งานประสาน ความร่วมมือช่วยเหลือ ครู นักเรียน จากเขตพื้นที่การศึกษา
9. งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิใช่งานของกลุ่มใดโดยเฉพาะ
10. งานประสาน จำหน่ายบัตรกาชาดจังหวัด ,หนังสือ สพฐ, สิ่งของจากหน่วยงานอื่น อาทิ กฐิน, ผ้าป่า, บัตรการกุศลต่าง ๆ วันเด็ก ,ดอกไม้วัน แม่ , ดอกไม้วันทหารผ่านศึก และงานจังหวัด
11. งานจิตอาสา ภายนอก และภายใน สำนักงาน

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

คู่มือรายงานระบบ KRS

นางสาววศินี วนรัตน์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1.งานประชาสัมพันธ์
1.1 งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภายนอก และภายใน
1.2 งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
2.งานนักจัดการงานทั่วไป
2.1 งานประชุมบุคลากร ทีมบริหาร และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์สำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์

คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์(E-MES)

 

นางสาวอริญา วงศ์ชัย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ งานนักจัดการงานทั่วไป

 

1.งานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
2.งานระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(KPI) Report System : KRS
3.งานบริหารจัดการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และสถานศึกษาในสังกัด
4.บริหารจัดการระบบ Smart OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.บริหารจัดการระบบบันทึกสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (D-OBEC) ในส่วนของผู้ดูแลระบบ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.จัดทำคำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
7.ปฏิบัติหน้าที่ แทน นางสาววศินี วนรัตน์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรณีที่ไม่อาจปฏิบัติ หน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
8.ปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

 

นางสาวนลินา เลาสูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

1.งานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
2.งานรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.งานส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
4.งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ บุคลากรในสำนักงาน
5.งานบริหารจัดการขยะ
6.รายงานภัยพิบัติ ธรรมชาติ
7.งานจัดทำเอกสารรับ- ส่ง งานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
8.งานโครงการวันครู
9.กิจกรรมคนดีมีคุณธรรมสำนักงาน ใส่บาตรทุกวันพระ

คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คู่มือธนาคารขนะรีไซเคิล สพม.ลำปาง ลำพูน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.งานประสาน ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ดังนี้
1.1 งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา การออกหนังสือรับรองสิทธิ์และรับรองเงินเดือน (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย)
1.2 งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ บุคลากรในสำนักงาน
1.3 เงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
1.4 งานเบิกจ่าย ควบคุม และรายงานการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
1.5 งานสำเนาเอกสารแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ ให้กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนในสังกัด
2.งานประสานการเลือกตั้ง การคัดเลือก การสรรหา คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการทุกประเภทและงานประสานการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ และงานการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.กำกับ ดูแล ช่วยเหลือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4.งานยานพาหนะ ควบคุม และจัดตารางการใช้รถราชการส่วนกลาง บำรุงรักษา ทำประกันภัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ตลอดรวมถึงเป็นผู้ควบคุมดูแลพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
5.งานสั่งจ่าย ควบคุม และขอเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถราชการส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
6.วางมาตรการประหยัดพลังงานและรายงานมาตรการประหยัดไฟฟ้า

คู่มือการปฏิบัติงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.งานที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารบรรณ/งานธุรการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาลำปาง ลำพูน
2.งานการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน
3.กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี หนังสือเชิญร่วมงานจิตอาสา
4.งานจัดเก็บรักษาสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.งานจัดทำบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ ตรวจสอบการไปราชการ (ระบบ my office) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษาลำปาง ลำพูน

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่

นายประสิทธิ์ ธรรมใจ

ลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 

1.งานดูแล รักษาความสะอาดถนน และสถานที่โดยรอบอาคารสำนักงาน
2.งานดูแลสวน สนามหญ้า ต้นไม้ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายณรงค์ ศรีตาบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 5143 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลข นข 5143 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนและ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายพงษ์อมร ปันปวง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 4619 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 4619 ลำปาง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนและ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

 นายวสันต์ ขัดชุ่มแสง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก (4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท 2606 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนรถยนต์บรรทุกเล็ก
(4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท 2606 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายนรินทร์ เขียวอินต๊ะ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 6795 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 6795 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายอาดุล นาระกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บย 9344 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บย 9344 ลำปาง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.งานดูแล รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และเปิด – ปิดประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงาน
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนและ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นางสาวจุฑามาศ วงค์ชัยบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

1.งานดูแล รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ และเก็บขยะ
2.งานจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกการใช้บริการห้องประชุม
3.งานทำความสะอาด และดูแล รักษา ภาชนะ แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ฯลฯ
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

นายเมธี  คำปลิว

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

1.งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ และบริเวณริมรั้วด้านหน้าสำนักงานฯ
2.งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันถัดไป
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ