บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

1. ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน การมอบหมายงาน การตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในงานด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ ตรวจทาน พิจารณาและเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ห้องทำงาน ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3.งานประสานภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4. งานสถานีแก้หนี้สินครูทั้งระบบ
5.งานนโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนวยการ
6.งานรายงานผลการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)
7. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
8.งานพิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่ม นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแก้ไข หรือรับบำเหน็จความชอบ

คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กลุ่มอำนวยการ

คู่มือการรายงานการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

คู่มือรายงานระบบ KRS

นางสาววศินี วนรัตน์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

1.งานประชาสัมพันธ์

   1) งานสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์

   2) งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน

       2.1  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบ

       2.2  ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์  ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่าง ๆ อาทิ จดหมายข่าว ,application ช่องทาง Tiktok  Instagram และ  Youtube

       2.3 บันทึกภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญ

       2.4  เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัด ให้บุคคลภายในและภายนอกได้รับรู้ข่าวสาร เช่น การจัดทำแผ่นข่าวประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Facebook , ไลน์ ฯลฯ

2.งานนักจัดการงานทั่วไป

    1) งานพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

    2) งานโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อราชการ

    3) งานรายงานผลการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)
    4) งานรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    5) งานอาคารสถานที่

    6) ปฏิบัติหน้าที่รักษาการอันดับที่ 2 แทน นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงค์  กรณีที่มีอาจปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม

    7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์สำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์

คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์(E-MES)

 

นางสาวนลินา เลาสูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

1.งานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
2.งานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด, การประชุมทีมบริหาร และ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
3.งานประสานขอความร่วมมือการให้การช่วยเหลือครู นักเรียน บุคลากรเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ
4.งานประสานความร่วมมือจำหน่ายหนังสือ สิ่งของ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5. งานประสานความร่วมมือ กฐิน ผ้าป่า บัตรการกุศล กับหน่วยงานภายในและภายนอก
6.งานบริหารจัดการขยะ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน
7. งานจัดทำเอกสารรับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

8.ช่่วยงาน ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ

คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คู่มือธนาคารขนะรีไซเคิล สพม.ลำปาง ลำพูน

คู่มือการปฏิบัติงาน

งานรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ

นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

2.งานขออนุมัติเบิกจ่าย ควบคุม และรายงานการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

3.งานประสานงานภายใน และภายนอกสำนักงาน

4.งานประสานการเลือกตั้ง การคัดเลือก การสรรหา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการทุกประเภท และงานประสานการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ และงานการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.งานจัดเก็บรักษาสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

6.งานจัดทำบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ ตรวสอบการไปราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

7.งานสำเนาเอกสารแจ้งเพื่อทราบ ถือปฏิบัติ ให้กลุ่ม/หน่วย/โรงเรียนในสังกัด

8.กำกับ ดูแล ช่วยเหลือการปฏิบัติงานระบบสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

9.งานซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ ควบคุม จัดตารางรถราชการส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

10.งานสั่งจ่าย ควบคุม และขอเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถราชการส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

คู่มือการปฏิบัติงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.งานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

2.งานเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

3.งานการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

4.กิจกรรม/งานที่เกี่ยวข้องกับงานรัฐพิธี

คู่มือการใช้งาน myoffice สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่

นายประสิทธิ์ ธรรมใจ

ลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 

1.งานดูแล รักษาความสะอาดถนน และสถานที่โดยรอบอาคารสำนักงาน
2.งานดูแลสวน สนามหญ้า ต้นไม้ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายณรงค์ ศรีตาบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 5143 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลข นข 5143 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนและ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายพงษ์อมร ปันปวง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 4619 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนรถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 4619 ลำปาง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนและ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

 นายวสันต์ ขัดชุ่มแสง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก (4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท 2606 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูนรถยนต์บรรทุกเล็ก
(4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท 2606 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายนรินทร์ เขียวอินต๊ะ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 6795 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะ
ใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์ตู้ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 6795 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายอาดุล นาระกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บย 9344 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บย 9344 ลำปาง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.งานดูแล รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และเปิด – ปิดประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงาน
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูนและ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นางสาวจุฑามาศ วงค์ชัยบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

1.งานดูแล รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ และเก็บขยะ
2.งานจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกการใช้บริการห้องประชุม
3.งานทำความสะอาด และดูแล รักษา ภาชนะ แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ฯลฯ
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ

นายเมธี  คำปลิว

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

1.งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ และบริเวณริมรั้วด้านหน้าสำนักงานฯ
2.งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันถัดไป
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน และ ผู้มาติดต่อราชการ