บุคลากร กลุ่มอำนวยการ

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

1. ควบคุม กำกับ ดูแล วางแผน การมอบหมายงาน การตรวจสอบให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผล ปรับปรุงแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในงานด้านต่าง ๆ ตรวจสอบ ตรวจทาน พิจารณาและเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการ ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ ก่อนนำเสนอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ
2. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยมีหน้าที่ดูแล พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาอาคาร
สถานที่ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม ห้องทำงาน ห้องประชุม สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ และบริเวณโดยรอบให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม ปลอดภัย และพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. งานการจัดงานวันครู
4. งานจัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
5. งานจัดทำเอกสารรับ-ส่ง งานในหน้าที่ราชการของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

6.งานซ่อมแซม บำรุงรักษายานพาหนะ ควบคุม จัดตารางรถราชการส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

7.งานสั่งจ่าย ควบคุม และขอเบิกจ่ายเงินค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รถราชการส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

8.งานแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

งานรับ-ส่งในหน้าที่ราชการ

การมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ

งานการปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงานงานรักษาความปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงานงานยานพาหนะ

นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

1.งานรายงานผลการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี (KRS)
2.งานรายงานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3.งานประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และการสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ จากสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.งานกำกับ ติดตามการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
5.งานการจัดตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน

คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์สำหรับเครือข่ายประชาสัมพันธ์

คู่มือขั้นตอนการใช้ระบบติดตามและประเมินผลอิเล็กทรอนิกส์(E-MES)

 

นางสาวนลินา เลาสูง

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

1.งานการจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจ ในสถานศึกษา และในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2.งานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด, การประชุมทีมบริหาร และ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
3.งานขออนุมัติเบิกจ่าย ควบคุม และรายงานการใช้สาธารณูปโภคของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4.งานประสานงานภายใน และภายนอกสำนักงาน
5.งานประสานการเลือกตั้ง การคัดเลือก การสรรหา คณะกรรมการ, คณะอนุกรรมการทุกประเภท และงานประสานการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด ระดับชาติ และงานการเลือกตั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.งานจัดเก็บรักษาสมุดตรวจราชการ สมุดเยี่ยม สมุดนิเทศ และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
7.งานประสานขอความร่วมมือการให้การช่วยเหลือครู นักเรียน บุคลากรเจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ
8.งานประสานความร่วมมือจำหน่ายหนังสือ สิ่งของ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
9.งานบริหารจัดการขยะ ภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

10.งานประสานงานการจัดงานรัฐพิธี และกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางการการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

คู่มือธนาคารขนะรีไซเคิล สพม.ลำปาง ลำพูน

นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1.งานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2.งานสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารกรุงไทย)
3.งานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35

คู่มือการปฏิบัติงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

นายประสิทธิ์ ธรรมใจ

ลูกจ้างประจำตำแหน่ง ช่างไม้ ระดับ 4 

1.งานดูแล รักษาความสะอาดถนน และสถานที่โดยรอบอาคารสำนักงาน
2.งานดูแลสวน สนามหญ้า ต้นไม้ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายณรงค์ ศรีตาบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 5143 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลข นข 5143 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายพงษ์อมร ปันปวง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 4619 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะ
ใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 4619 ลำปาง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

 นายวสันต์  ขัดชุ่มแสง

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์บรรทุกเล็ก (4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท 2606 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์บรรทุกเล็ก
(4 ประตู) ยี่ห้อมาสด้า หมายเลขทะเบียน กท 2606 ลำปาง
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายนรินทร์ เขียวอินต๊ะ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 6795 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะ
ใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์ตู้
ยี่ห้อโตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข 6795 ลำปาง
3.งานช่วยดูแล รักษาความสะอาดอาคารสถานที่
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

 

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นายอาดุล นาระกิจ

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ

1.งานดูแล บำรุง รักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อนิสสัน หมายเลขทะเบียน บย 9344 ลำปาง ให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานประจำวัน และมีความปลอดภัย รายงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ชำรุด เสียหาย ใช้การไม่ได้
2.งานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รถยนต์บรรทุกเล็ก ยี่ห้อ
นิสสัน หมายเลขทะเบียน บย 9344 ลำปาง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
3.งานดูแล รักษาความสะอาดอาคารสถานที่ และเปิด – ปิดประตู หน้าต่าง อาคารสำนักงาน
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

คู่มือการปฏิบัติงาน งานซ่อม บำรุง ดูแล จัดเก็บยานพาหนะ

นางสาวจุฑามาศ วงค์ชัยบุตร

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

1.งานดูแล รักษาความสะอาด อาคารสถานที่ ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ และเก็บขยะ
2.งานจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกการใช้บริการห้องประชุม
3.งานทำความสะอาด และดูแล รักษา ภาชนะ แก้วน้ำ ถ้วยกาแฟ ฯลฯ
4.งานบริการ อำนวยความสะดวก และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

นายเมธี  คำปลิว

ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยาม

1.งานดูแลรักษาความสะอาดบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานฯ และบริเวณริมรั้วด้านหน้าสำนักงานฯ
2.งานดูแลรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 06.00 น. ของวันถัดไป
3.งานบริการ อำนวยความสะดวก งานช่วยดูแลรักษาความสะอาด และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และ ผู้มาติดต่อราชการ

นางสาวนราภรณ์ นันทสุวรรณ

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

1.การจัดทำเอกสาร การเก็บ รักษา การยืม และการทำลาย

2.การรับ–ส่ง ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office, e-filing และ my-office แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมทั้งนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่งหนังสือราชการ ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
3.รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ
4.งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่ม