ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
2909 นายเกรียงไกร หลวงเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2910 นางวลัญชนม์ วัฒนะ บ้านยู้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2911 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2912 นางสาวจิรญา นันตาวงค์ โป่งน้ำร้อนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2913 นางนิตยา นันศิริ ไลออนส์บ้านหนองปลา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2914 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ ไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2915 นางสาวปีย์อาภา จันสี บ้านไร่หลวง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2916 นางสุชาวดี ขันโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2917 นางประพิมพ์ จินตกสิกรรม แม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2918 นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2919 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัฑ์ ทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2920 นายธงชาติ ปวรเมธีกุล สรอยเสรีวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2921 นางสาวถิรพร ขวัญเมือง อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2922 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2923 นายกิตติกรณ์ แปงเครื่อง บ้านนํ้าช้างพัฒนา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2924 นางศิริพร สันคม วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2925 นายชัยวัฒน์ กันธิยะ บ้านนาแช่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2926 นายพิชิต แก้วก๋อง ป่าแดงวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2927 นายสุรชาติ จิตแจ้ง ถิ่นโอภาสวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2928 นายวงศกร วงษ์สง่า อนุบาลวังเหนือ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2929 นางสาวจิราวรรณ ม่วงจันทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2930 นายวิสันต์ เนตรวีระ บ้านบ่อหยวก ผู้เข้าร่วมการประชุม
2931 นางสาวธัญญารักษ์ เกยงค์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2932 นางรัตติกา สมันจิตร์ อนุบาลวังเหนือ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2933 นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ พญาเม็งราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2934 นายวัชรพงศ์ วงศ์วีระพันธุ์ ประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2935 นางสาว​ณัฐฐา​พร​ ทองลิ้ม ไตรมิตรวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2936 นางวราภรณ์ โลนันท์ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2937 นางวิธิดา ตาวงค์ ป่าแดงวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2938 นายคุณากร แก้วเทพ แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2939 นายภานุพงศ์ โปร่งคำ วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2940 นางจำเนียร จินดากาศ ถิ่นโอภาสวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2941 นางศุภลักษณ์. กะมะโน ชุมชนเจดีย์เชียงโคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2942 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว แม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2943 นางสาวปุณยนุช นนทสัย ประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2944 นายโรมเพ็ชร เสาร์แดน บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2945 นางศรีภา สายซอ เมืองแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2946 นายภาณุเดช สมฤทธิ์ บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล ผู้เข้าร่วมการประชุม
2947 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล วังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2948 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2949 ว่าที่ ร.ต.เชาวน์วัศ ร่วมชาติ ประชารัฐธรรมคุณ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2950 นางสาวมานิตา ใจตรง บ้านน้ำรีพัฒนา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2951 นาวสาวเยาวธิดา จันต๊ะวงค์ บ้านเชียงแล นาทราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2952 นางสาวจิรารัตน์ ปาโน ไตรคามวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2953 นางนิตยา นันศิริ ไลออนส์บ้านหนองปลา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2954 นายทวี ธิขวัญ ชุมชนบ้านทุ่งช้าง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2955 นายสาคร สุวรรณโภค ธาราบรรพต ผู้เข้าร่วมการประชุม
2956 นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊ก บ้านนาวงศ์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2957 นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้ว บ้านสองแคว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2958 นายราชานนท์ ต๊ะวิไชย วรนคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2959 นางวลัญชนม์ วัฒนะ บ้านยู้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2960 นางนงเยาว์ ทองทิพย์ บ้านทุ่งกวาง พาน ดอนมูล ผู้เข้าร่วมการประชุม
2961 นางสาวนวธิดา พรมคำ บ้านวังว้า ผู้เข้าร่วมการประชุม
2962 นางสาวณัฐฐา​พร​ ทอง​ลิ้ม​ ไตรมิตรวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2963 นางสาวณัฐกมล เนตรวีระ ชุมชนบ้านดอนตัน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2964 นางสาวสุพิชชา ขัตติจิตร ชุมชนศิลาเพชร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2965 นายสิบแสน นาคทั่ง บ้านแพะกลาง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2966 นายอิทธิกร นิลคง ภูคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2967 นางอุบล แปงเครื่อง จตุราษฎร์ศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2968 นายพีระพล บุญเกิด บ้านพร้าวกลาง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2969 นางศุภลักษณ์ กะมะโน ชุมชนเจดีย์เชียงโคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2970 นางสาวเยาวธิดา จันต๊ะวงค์ บ้านเชียงแล นาทราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2971 นางอุไรวรรณ จุมพลศรี บ้านปง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2972 นายภูเมธ ช่างเหล็ก ปางแก ผู้เข้าร่วมการประชุม
2973 นายณัฎฐกิตต์ โคนโท บ้านห้วยฟอง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2974 นายธวัช เผ่าต๊ะไชย บ้านนาบง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2975 นางบุษบา พรหมรักษ์ บ้านดอนมูล (ศิลาเพชร) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2976 นายบุญธรรม บุญลาภังค์ บ้านน้ำสอด ผู้เข้าร่วมการประชุม
2977 นายธนกฤต ลำน้อย บ้านผักเฮือก ผู้เข้าร่วมการประชุม
2978 นายทวิน มั่นเหมาะ ตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2979 นายมงคล ตุ่นใจ บ้านไร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2980 นางสุกัลยา ใจมูลมั่ง บ้านนาฝ่า ผู้เข้าร่วมการประชุม
2981 นางสุกัญญา จันต๊ะยอด ไตรราษฎร์สามัคคี ผู้เข้าร่วมการประชุม
2982 นายเกียรติศักดิ์ ศิริรัตน์ ไตรประชาวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2983 นายศักดิ์ณรินทร์ อินทำ ชุมชนบ้านทุ่งช้าง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2984 นายปิยะสันต์ วรรณภพ บ้านผาเวียง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2985 นางสาวมนทิชา หลวงแป้น แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2986 นายลิขิต พรมสวณา บ้านวังโป่ง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2987 นางสาวคนึงนิตย์ วงค์ธิมา บ้านดอนแก้ว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2988 นางกัลทิมาภรณ์ อนันตสิทธิโชติ บ้านป่าเหว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2989 นางสันศนีย์ อ้วนล่ำ บ้านดอนแก้ว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2990 นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2991 นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2992 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้นำเสนอผลงาน
2993 นายสมรตน วิริจินดา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้นำเสนอผลงาน
2994 นายไพชยนต์ ออนตะไคร้ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้นำเสนอผลงาน
2995 นางสาว สุรางค์ อุสาหะ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้นำเสนอผลงาน
2996 นายธรรมรัตน์ นามศิริ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้นำเสนอผลงาน
2997 นางสาวทอรุ้ง บุตรปัญญา โป่งน้ำร้อนวิทยา ผู้นำเสนอผลงาน
2998 นายรณชัย ปินใจ แจ้คอนวิทยา ผู้นำเสนอผลงาน
2999 นายนัธทวัฒน์ สมภาร บ้านไร่หลวง ผู้นำเสนอผลงาน
3000 นายชาญณรงค์ เงือกน้ำ ถิ่นโอภาสวิทยา ผู้นำเสนอผลงาน
3001 นางสาวฐิติพร มีเหลือ เมืองแพร่ ผู้นำเสนอผลงาน
3002 นายปฐมทัศน์ อวดห้าว บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ผู้นำเสนอผลงาน
3003 นายสงกรานต์ พรหมมะ บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ผู้นำเสนอผลงาน
3004 นายชัยวัฒน์ กันธิยะ บ้านนาแช่ ผู้นำเสนอผลงาน
3005 นายภัทรพล ปัญญาจารนุกูล บ้านนาแช่ ผู้นำเสนอผลงาน
3006 นางชวนพิศ กอวิเชียร บ้านนาแช่ ผู้นำเสนอผลงาน
3007 นางสาวฐิติพร มีเหลือ เมืองแพร่ ผู้นำเสนอผลงาน
3008 นางนารี หลายกิจพานิช เมืองแพร่ ผู้นำเสนอผลงาน
<< 1 2 3 4 >>