ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
2709 นายฤทธิกร เกียรติกุลภักดี ประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2710 นายรณชัย ปินใจ เเจ้คอนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2711 นายรวิภาส จิณะไชย บ้านผาฮี้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2712 นายถาวร เกษณา แจ้คอนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2713 นายสุรพล วงศ์สรรคกร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2714 นางสาวรัชนีกร เกตุมาลา บ้านถ้ำ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2715 นายกฤษณะ จักรอินต๊ะ แม่เจดีย์วิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2716 นาย ธรรมรัตน์ พิพัฒน์คุณาพร แม่พริกวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2717 นายชัยวัฒน์ กันธิยะ บ้านนาแช่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2718 นางสาวมณฑารพ กาศเกษม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2719 นายจักรพงษ์ ติ๊บเหล็ก เวียงชัยวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2720 นางอารี แก้วน้อย เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2721 นางช่อเพชร วงศ์ชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2722 นายอนุชิต ลิ้วธนพนธ์ บ้านแม่สลองใน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2723 นางสาวทอรุ้ง บุตรปัญญา โป่งน้ำร้อนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2724 นางสาวสาเรศ กันทะสร บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2725 นางสาวเสาวลักษณ์ นาใจ บ้านห้วยไร่สามัคคี ผู้เข้าร่วมการประชุม
2726 นายชยุต วิจิตรสุนทร บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2727 นางจิตพรรณ ปัญญาแฝง ม่วงไข่พิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2728 นางสาวณิชา วัฒนวราห์ สันติคีรีวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2729 นางสาวลลิตา ปันดิ ม่วงไข่พิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2730 นางสาวธารารัตน์ อิ่นคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2731 นางสาวอานีนุช บุญบุตร โป่งน้ำร้อนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2732 นางสาวพนิดา คำอ้าย แม่ทะประชาสามัคคี ผู้เข้าร่วมการประชุม
2733 นายธรรมรัตน์ นามศิริ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2734 นายทวีชาติ พันธ์สกูล โป่งน้ำร้อนวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2735 นางสาวบูรณี ภักดีณรงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2736 นางสุชาวดี ขันโท เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2737 นางสาวกัลยารัตน์ อนุรุส บ้านห้วยไร่สามัคคี ผู้เข้าร่วมการประชุม
2738 นายธนวัฒน์ ยี่สิบแสน อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2739 นางเบญจวรรณ นันทะเสน แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2740 นางสาวอรพรรณ บ่อคำ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2741 นายอนันต์ เกตุบำรุง แม่ทะพัฒนศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2742 พระณรงค์ เครือคำ ม่วงไขพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2743 นางยุพินภรณ์ วงศ์ชัย เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2744 นางสาวรัตติยา มังคะละ ดอนศิลาผางามวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2745 นางสุวพร รัตนชมภู ม่วงไข่พิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2746 นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ พญาเม็งราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2747 นายจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง เวียงป่าเป้าวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2748 นายเกรียงไกร หลวงเขียว เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2749 นางสาวหนึ่งฤทัย เจริญสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2750 นางสาวสายพิน โปราหา บ้านแซววิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2751 นางสาวธัญญารักษ์ เกยงค์ วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2752 นางศิริพร สันคม วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2753 นางสาวกุลสตรี ดีติ๊บ บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2754 นางสาวสุดาพร ติ๊บปาละ ชุมชนบ้านใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2755 นางสาวจิตธกานต์ แผ่นคำ ไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2756 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2757 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนจิรา ตัวลือ ชุมชนบ้านใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2758 นางสาวกัณห์ญาวีพ์ ศิริน่าน สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2759 นายพลวัฒน์ สุวรรณรินทร์ บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2760 นางสุภาพ วงค์ษา แม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2761 นายโสภณ นาปรัง อนุบาลภูซาง(บ้านดอนตัน) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2762 นางวัชรีย์ เหมืองจา ถิ่นโอภาสวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2763 นางศิริพร เมืองมูล อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2764 นางสาวฐิติพร มีเหลือ เมืองแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2765 นางสาริณี เพชรใจศักดิ์ พญาเม็งราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2766 นายนนทพัทธ์ รัตนชาติภาคิน พระธาตุพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2767 นางจิรพร วงศ์ชัยพาณิชย์ ถิ่นโอภาสวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2768 นางสาวเบญจมาศ จงสัมฤทธิ์ดี แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2769 นายวัชรพงศ์ วงศ์วีระพันธุ์ ประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2770 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว แม่ทะพัฒนาศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2771 นายธงชาติ ปวรเมธีกุล สรอยเสรีวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2772 นายปฐมทัศน์ อวดห้าว บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2773 นางอนุสรา โลกคำลือ อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2774 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ เวียงตาลพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2775 นายชาญณรงค์ เงือกน้ำ ถิ่นโอภาสวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2776 นางสาวปุณยนุช นนทสัย ประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2777 นายเมทวินทร์ อินต๊ะจวง อนุบาลเทพสุนทรินทร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2778 นางสาวอนัญพร ขจรจิตร์ บ้านม่วง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2779 นางสุทธีรา นัยติ๊บ นารีรัตน์จังหวัดแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2780 นางสุภาพร จิตตรง พระธาตุพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2781 นายถิรวุฒ สุตาลังกา สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2782 นายสมบัติ จันทร์สุริยะ แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2783 นางประพิมพ์ จอนตกสิกรรม แม่สันวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2784 นางทับทิม พิทักษ์เขตขัณฑ์ ทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2785 นายสงกรานต์ พรหมมะ บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2786 นายสุเทพ กวาวสิบสาม พิริยาลัยจังหวัดแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2787 นางสาวจิราวรรณ. ม่วงจันทร์ จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2788 นางสาวพัชรินทร์ สว่างถาวรกุล วังเหนือวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2789 นางสาววีณา เจียรพินิจนันท์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2790 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2791 นางรวิสรา บุญทาหอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2792 นายจรัญ ไชยวงค์ษา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2793 นายเสกสรรค์ พิทักษ์ทา ประชาราชวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2794 นางศุภัคภางค์ มุงเมือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2795 นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2796 นายสมรตน วิริจินดา เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2797 นายวิชา สมบุญ ป่าแดงวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2798 นายวรวุฒิ แก้วอ้น บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2799 นางสาวมณีรัตน์ แก้วมงคล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2800 นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2801 นายสามารถ สุยะยอง สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2802 นายไพชยนต์ ออยตะไคร้ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2803 นายสุทิน คงสนุ่น เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2804 นายเศกสรรค์ อิทธิผล ทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2805 นางสมจิตร สายปินตา สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2806 นางสาวนวลสิริ แสงธง วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จ.แพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2807 นางสาวเรณู โนแก้ว สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2808 นางสาววิชนี ศรีโชติ เวียงเชียงรุ่งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
<< 1 2 3 4 >>