ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สังกัด/โรงเรียน ประเภท พิมพ์
2809 ว่าที่ ร.ต.ยุทธนา เทพอาวุธ สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2810 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2811 นายคมกริช ทรวงแก้ว วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2812 นางพรวดี ศรีวิชัยแก้ว สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2813 นายคุณากร แก้วเทพ แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2814 นางสาวภัทราวดี ไชยยา แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2815 นายภานุพงศ์ โปร่งคำ วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2816 นายธีรภัทร ศิริวงศ์ทอง เม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2817 นางสาวพิสมัย ชุมภู บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2818 นางสาวนิลวรรณ์ อินจันทร์ สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2819 นางสาวปรียาดา ติ๊บตึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2820 นางสาวกัญญ์วรา มูลยะ สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2821 นางสาวสุรางค์ อุสาหะ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2822 นางสาวณปภัช บรรณาการ เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2823 นางสาวล้านนา มาปลูก ไหล่หินวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2824 นางสาวชุติชมกานต์ บุญทา เมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2825 นางกัญกมล ศรีจันทร์ เกาะคาวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2826 นายฐิติ นครสุวรรณ์ ทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2827 นายเจษฎา คำเป๊ก ห้วยสักวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2828 นางวรนาฎ สิทธิฤทธิ์ เวียงตาลพิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2829 ว่าที่ ร.ต.เทียนชัย สุวรรณ์ สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2830 นางกาญจนา ขอน้อย ทุ่งอุดมวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2831 นายคมขวัญ นันติชัย บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2832 นางสาวประภัสสร แบสิ่ว เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2833 นางนงคราญ ชัยพงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๔ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2834 นางสาวพรพรรณ ณ ลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2835 นายไพฑูรย์ วงษ์งาม ไม้ยาวิทยาตม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2836 นายจำลอง ไชยยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2837 นางรัตติกาล ปิงใจ บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2838 นางนิตยา พุ่มทอง บ้านดอนแก้ว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2839 นายนิคม ไชยศิลป์ บ้านผาเวียง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2840 นายวรุตม์ พรมรังกา บ้านห้วยโก๋น ผู้เข้าร่วมการประชุม
2841 นางกัลยา ณ น่าน บ้านสบกอน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2842 นางสาวเบ็ญจมาศ เจียวก๊ก บ้านนาวงศ์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2843 นางนภาพร เจริญผล บ้านน้ำลักใต้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2844 นางวลัญชนม์. วัฒนะ บ้านยู้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2845 นางสาวณัฐกมล เนตรวีระ ชุมชนบ้านดอนตัน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2846 นางสาวชนม์นิภา ทัศน์ศิริ บ้านดอยติ้ว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2847 นางสาวพิมพ์นารา อนันตประเสริฐ บ้านเกวต ผู้เข้าร่วมการประชุม
2848 นางสาวเบญจพร จันทราช บ้านน้ำดิบ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2849 นางสาวมานิตา ใจตรง บ้านน้ำรีพัฒนา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2850 นายมงคล ตุ่นใจ บ้านไร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2851 นายราชานนท์ ต๊ะวิไชย วรนคร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2852 นางสาววรานันทน์ ขันทะสีมา บ้านนาหนุน ๑ - ปิตุราษฎร์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2853 นายยศศักดิ์ ศศิพงศ์ธาดากุล บ้านปรางค์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2854 นายกิตติกรณ์ แปงเครื่ิง บ้านน๋้าช้างพัฒนา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2855 นางสาวณัฐฐา​พร​ ทองลิ้ม ไตรมิตรวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2856 นายณัฏฐ์กิตติ์ โคนโท บ้านห้วยฟอง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2857 นางสาวจุฑามาศ เตชนันท์ ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2858 นางผ่องศรี ภูคา ชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2859 นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้ว บ้านสองแคว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2860 นางสาววิทิตา วงค์ศิริ บ้านสกาดใต้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2861 นายสิบแสน นาคทั่ง บ้านแพะกลาง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2862 นางสาวอาภรณ์ จิตรานนท์ ป่ากลางมิตรภาพที่ ๑๖๖ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2863 นายชาตรี จันต๊ะวงค์ บ้านเปียงซ้อ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2864 นางสาวนฤมล เทพกอม ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2865 นางศุภลักษณ์ กะมะโน ชุมชนเจดีย์เชียงโคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2866 นางอุไรวรรณ. จุมพลศรี บ้านปง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2867 นายนพดล สมใจ บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2868 ว่าที่ ร.ต สาคร สุวรรณโภค ธาราบรรพต ผู้เข้าร่วมการประชุม
2869 นายนัธทวัฒน์ สมภาร บ้านไร่หลวง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2870 นางสาวกาญจณา กันธะนภี แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม ผู้เข้าร่วมการประชุม
2871 นางพรรณปพร จันรุน สกาดพัฒนา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2872 นายปิยะสันต์ วรรณภพ บ้านผาเวียง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2873 นายสัญชัย อินสองใจ บ้านน้ำคา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2874 นายพิทักสิน วีระวงค์ บ้านท่าค้ำ(ไตรราษฎร์บำรุง) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2875 นางณภัทร นวลจีน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2876 นายประดุจ คันทะสาร บ้านกอก ผู้เข้าร่วมการประชุม
2877 นายทวิน มั่นเหมาะ ตาลชุมมิตรภาพที่ ๑๘๖ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2878 นางสาวสุพัตรา มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2879 นายภูเมธ ช่างเหล็ก บ้านปางแก ผู้เข้าร่วมการประชุม
2880 นางสาวชนัญชิดา กาสิชัย วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2881 นายจุฑากร เคราะห์ดี วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2882 นางสาวปานชีวินท์ แบ่งทิศ วัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2883 นางสมจิตร สายปินตา สบจางวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2884 นางชวนพิศ กอวิเชียร บ้านนาแช่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2885 นายภัทรพล ปัญญาจารนุกูล บ้านนาแช่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2886 นายเอกสิทธิ์ กาญจนจันทร์ บ้านเสี้ยว (ท่าวังผา) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2887 นางสุกัลยา ใจมูลมั่ง บ้านนาฝ่า ผู้เข้าร่วมการประชุม
2888 นางศรีภา สายซอ เมืองแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2889 นายอุเทน วีระคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2890 นางสาวอนัญญา คุณะเวคิน เมืองแพร่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2891 นายเอกรัฐ ทุ่งอ่วน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2892 นางภณิดา ทองประไพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2893 นางวิมลศิริ ประเทือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2894 นางสาวสุวพิชชา ขัตติจิตร ชุมชนศิลาเพชร ผู้เข้าร่วมการประชุม
2895 นางสาวชุติชมกานต์ บุญทา เมืองมายวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2896 นางสาวเปียทิพย์ บุญชุม บ้านสะเกิน ผู้เข้าร่วมการประชุม
2897 นายประจักษ์ จิตมะโน บ้านดอนมูล(ศิลาเพชร) ผู้เข้าร่วมการประชุม
2898 นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
2899 นายณวัฒน์ มหายศนันท์ บ้านเสี้ยว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2900 นายวีระชาติ โนราช บ้านหนอง ผู้เข้าร่วมการประชุม
2901 นางนลิน ไชยโยง บ้านใหม่ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2902 นางสาวนวธิดา พรมคำ บ้านวังว้า ผู้เข้าร่วมการประชุม
2903 นางสาว เยาวธิดา จันจ๊ะวงค์ บ้านเชียงแลนา ทราย ผู้เข้าร่วมการประชุม
2904 นางนิตยา พุ่มทอง บ้านดอนแก้ว ผู้เข้าร่วมการประชุม
2905 นายจำลอง ไชยยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2906 นางนภาพร เจริญผล บ้านน้ำลักใต้ ผู้เข้าร่วมการประชุม
2907 ว่าที่ ร.ต.สาคร สุวรรณโภค ธาราบรรพต ผู้เข้าร่วมการประชุม
2908 นางสาวสุปราณี คำแปง แม่เมาะวิทยา ผู้เข้าร่วมการประชุม
<< 1 2 3 4 >>