การขับเคลื่อนจริยธรรม สพม.ลำปาง ลำพูน ปี พ.ศ. 2566

คำสั่ง/แนวปฏิบัติ

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

2.แนวปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ (Do's & Don'ts) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

3.การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้านหน้าที่ของรัฐ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

4.ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องคัดเลือกบุคคลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สพม.ลำปาง ลำพูน

5.ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารางวัลบุคคลดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

รูปภาพการดำเนินงานกิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้านหน้าที่ของรัฐ สพม.ลำปาง ลำพูน