ตอบกลับไปยัง: การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น

หน้าแรก ฟอรั่ม สอบถามข้อมูลหรือข้อสงสัย (Q&A) การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น ตอบกลับไปยัง: การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกคองส่วนท้องถิ่น

#12226
นิรนาม
ไม่เปิดใช้

เรียนคุณ pateerat
การขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีขั้นตอน ดังนี้
1.ขั้นตอนการดำเนินงานตามลิงค์ต่อไปนี้ shorturl.at/JLTV6
2.วงเงินงบประมาณสามารถขอได้ตามเป้าหมายที่โรงเรียนขอรับ
3.งบประมาณสบทบโรงเรียนไม่มีการกำหนดยอด แต่ขอให้ดูความเหมาะสมของยอดที่ขอรับการอุดหนุน