บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

บุคลากร

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

1. ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ ติดตามงาน ดูแล แนะนำ ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในกลุ่มงาน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และปรับให้เหมาะสมเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ รับผิดชอบงานในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน
2.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
3.งานส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. งานส่งเสริมการแนะแนว
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
5. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ

คู่มือการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

นางสาวศิริพรรณ ผิวเรือง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย

2.งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

3. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
5. งานการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา
6. งานการขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกสถานศึกษา

 

คู่มือการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

1.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
2.งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร

3.งานกิจกรรมประชาธิปไตยและสภานักเรียน วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

4.งานส่งเสริมสหกรณ์ และการออมในโรงเรียน

5.งานกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

6.งานกิจการนักเรียน อื่นๆ

7.งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.การคัดเลือกผลงานเด็กและเยาวชนเพื่อรับรางวัล

คู่มือการสมัครสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการออกหนังสือรับรองครูต่างชาติ

นางสาวฐารดี วงศ์ษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย

2.งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3.การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับรางวัล

คู่มือการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นางสาววศินี วนรัตน์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

  • จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • จัดการแข่งขันทางวิชาการ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) (พิการเรียนรวม)

2. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สารเสพติดในสถานศึกษา

  • กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

  • กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  • กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

  • กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด/สารเสพติด ในสถานศึกษา

  • การคัดเลือกผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อประกอบการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่

  • งานระบบสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด Narcotics Information System for Province Agency (NISPA)

  • งานระบบสารสนเทศระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Care And Trace Addiction in School System(CATAS)

คู่มืองานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

คู่มืองานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

นางวิรัทญา ศิริวัง 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

1. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

3.งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
4. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
5. งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษา

นางสาวสุธินี หล้าทา

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

1. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา
2. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง
3. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
4. รับการส่งต่อจากครูแนะแนว
5. ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

คู่มือการให้คำปรึกษา

คู่มือการรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียน