บุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

บุคลากร

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

 

1. ควบคุม กำกับ ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงาน วินิจฉัยสั่งการและแก้ไขปัญหาในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการ

2. ตรวจสอบ กลั่นกรอง และเสนอความคิดเห็นตามความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา ต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

3. ให้คำปรึกษา แนะนำ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

4. ปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7. งานการพิทักษ์สิทธิเด็กเยาวชน

8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

    8.1 

คู่มือการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่

นายลัญจกร ผลวัฒนะ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. งานส่งเสริมการแนะแนว
3. งานวิเทศสัมพันธ์
4. งานโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนระหว่างประเทศ
5. ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค ระดับประเทศ

คู่มือการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1.งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและนันทนาการ
2.งานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์นักศึกษาวิชาทหาร

3.งานกิจกรรมประชาธิปไตยและสภานักเรียน วินัยนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน

4.งานส่งเสริมสหกรณ์ และการออมในโรงเรียน

5.งานกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา

6.งานกิจการนักเรียน อื่นๆ

7.งานส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษและงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

8.การคัดเลือกผลงานเด็กและเยาวชนเพื่อรับรางวัล

คู่มือการสมัครสมาชิกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการออกหนังสือรับรองครูต่างชาติ

นางสาวฐารดี วงศ์ษา

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1.งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย

2.งานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

3.การคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อรับรางวัล

คู่มือการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

นางรุ่งกานต์ หมื่นสุข

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(ช่วยราชการ)

 

 

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

 

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ

  • จัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • จัดการแข่งขันทางวิชาการ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) และวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ (IESO) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

  • งานระบบสารสนเทศด้านการศึกษาพิเศษและการศึกษาสงเคราะห์ (Special Education Technology : SET) (พิการเรียนรวม)

2. งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/สารเสพติดในสถานศึกษา

  • กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา

  • กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

  • กิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

  • กิจกรรมให้ความรู้ การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด/สารเสพติด ในสถานศึกษา

  • การคัดเลือกผลงานของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อประกอบการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ระดับเขตพื้นที่

  • งานระบบสารสนเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด Narcotics Information System for Province Agency (NISPA)

  • งานระบบสารสนเทศระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา Care And Trace Addiction in School System(CATAS)

คู่มืองานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

คู่มืองานส่งเสริมการจัดการศึกษาของเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ

นางสาวศิริพรรณ ผิวเรือง

นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติการ

1. งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย

2.งานประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

3. งานประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4. งานการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
5. งานการสั่งซื้อแบบพิมพ์หลักฐานทางการศึกษา
6. งานการขออนุญาตให้นักเรียนออกนอกสถานศึกษา

 

คู่มือการส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา

นางวิรัทญา ศิริวัง 

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

1. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2. งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

3.งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.)
4. งานสวัสดิการและสงเคราะห์นักเรียน
5. งานสารบรรณ

คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษา

นางสาวสุธินี หล้าทา

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา

1. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา
2. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง
3. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น
4. รับการส่งต่อจากครูแนะแนว
5. ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้าน และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน

คู่มือการให้คำปรึกษา

คู่มือการรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียน