บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1. ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในกลุ่มนโยบายและแผน
2. สนับสนุน ดูแล กำกับ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มนโยบายและแผน
3. กลั่นกรองและวิเคราะห์งานเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

คู่มือสำหรับปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน นักเรียนประจำพักนอน

นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

1. วิเคราะห์กรอบงาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และกิจกรรมสำคัญตามกลยุทธ์
2. ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3. ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. จัดทำรายละเอียด เครื่องมือการเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6. จัดทำข้อมูลระบบอิเลคทรอนิกส์การติดตามและประเมินผล (e-MES)

7. งานนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานระบบติดตาม และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

8. ติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9. 

คู่มืองานติดตาม ประเมินผลและรายงาน

1. ประสานการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษา
2. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบลงทุน
3. งานจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบลงทุน
4. เสนอขอ/จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัย
5. งานเสนอขอ/จัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาของโรงเรียนในสังกัด
6. งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (กรณีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการจัดสรร)

 

คู่มืองาน

การจัดสรรงบประมาณ  งบอุดหนุน  เงินอุดหนุนทั่วไปฯ

นางดาววรรณ สินธุบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบุคลากร
2. งานจัดตั้ง/เสนอของบประมาณ/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบุคลากร
3. งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4. กำกับ ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
5. การรายงานข้อมูลผ่านระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (https://e-budget.jobobec.in.th/)

 

คู่มืองานวิเคราะห์งบประมาณ

นายเชาว์ เชื้อบุญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
3. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
6. งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
7. งานจัดทำแผนชั้นเรียน (School Mapping)

คู่มืองานนโยบายและแผน

นางนิธิวดี วีเกต

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

1. การรับ–ส่ง ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office, e-filing และ AMSS++ ของกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมทั้งนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน
2. เสนอขอ/จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัย
3. งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ งบลงทุน
4. ติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
5. งานจัดประชุมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มนโยบายและแผน
6. งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมทรัพยากร
7. งานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
8. งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่ม
9. งานสหวิทยาเขต โดยมีหน้าที่ประสานงานประธานสหวิทยาเขต และรับผิดชอบการจัดประชุมสหวิทยาเขต โดยจัดทำระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุม
10. งานเลขานุการ นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

คู่มืองานธุรการ