บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

 

บุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่

คู่มือปฏิบัติงาน

นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์

 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ปฎิบัติหน้าที่

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

1.ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในกลุ่มนโยบายและแผน
2.สนับสนุน ดูแล กำกับ ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มนโยบายและแผน
3.กลั่นกรองและวิเคราะห์งานเพื่อเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
4.วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
5.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด

6.ประสานการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษา
7. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบลงทุน
8.งานจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบลงทุน
9.ขอ/จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัย
10.งานเสนอขอ/จัดสรรงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปาของโรงเรียนในสังกัด 

คู่มือสำหรับปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน

คู่มือแนวทางการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุน นักเรียนประจำพักนอน

นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

1.ศึกษารายละเอียด วิเคราะห์กรอบงาน แนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และกิจกรรมสำคัญตามกลยุทธ์
2.ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์
3.ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.ประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.พัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7.จัดทำรายละเอียด เครื่องมือการเก็บข้อมูลการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
8.จัดทำข้อมูลระบบอิเลคทรอนิกส์การติดตามและประเมินผล (e-MES)

 

คู่มืองานติดตาม ประเมินผลงบประมาณ

นางดาววรรณ สินธุบุญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

1.งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบุคลากร
2.งานจัดตั้ง/จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายการงบดำเนินงาน งบบุคลากร
3.งานบริหารงบประมาณ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
4.ติดตามและรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

 

คู่มืองานวิเคราะห์งบประมาณ

นายเชาว์ เชื้อบุญยืน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

1.วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
2.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
3.จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
4.ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
5.งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิกและโอนสถานศึกษา
6.งานจัดทำแผนชั้นเรียน (School Mapping)

คู่มืองานนโยบายและแผน

นางนิธิวดี วีเกต

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

1.การรับ–ส่ง ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการตามระบบที่กำหนด โดยจัดทำและพัฒนากำกับดูแลการรับ-ส่งหนังสือด้วยระบบ e-office, e-filing และ my-office ของกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมทั้งนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน
2.ขอ/จัดสรรงบประมาณของโรงเรียนในสังกัดที่ประสบภัย
3.ติดตามและรายงานการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
4.งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน
5.งานจัดประชุมในกลุ่มนโยบายและแผน
6.งานประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อระดมทรัพยากร
7.งานประสาน ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
8.งานจัดหาและดูแลบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ ของกลุ่ม
9.งานสหวิทยาเขต โดยมีหน้าที่ประสานงานประธานสหวิทยาเขต และรับผิดชอบการจัดประชุมสหวิทยาเขต โดยจัดทำระเบียบวาระการประชุม จดบันทึก และรายงานการประชุม

คู่มืองานธุรการ