การให้บริการ

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


[br]


[br]


[br]


[br]

 

2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


[br]


[br]


[br]


[br]

 

3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   3.1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

   3.2 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563