การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1.กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะและปลุกจิตสำนักสู่การเป็นข้าราชการที่ดีและสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในหน่วยงาน

2.กิจกรรม แสดงเจตนารมณ์สุจริตและปลุกจิตสำนึกบุคลากรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต

3.กิจกรรม งดรับและให้ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อสร้างค่านิยมทัศนคติที่ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และป้องกันการก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

4.กิจกรรม ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่

5.กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อสร้างค่านิยมทัศนคติการปฏิบัติงานที่ซื่อสัตย์สุจติต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

6.กิจกรรม รวมพลังต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีทัศนคติ ค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต