การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.กิจกรรม สพม.ลำปาง ลำพูน ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

2.กิจกรรม ปลูกจิตสำนึกและสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นวิถีชีวิตในสำนักงานเขตฯ

3.กิจกรรม พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กร ที่มีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริต และบุคลากรมีทัศนคติและค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต

4.กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร และส่งเสริมบุคลากรให้มีทัศนคติและค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต

5.กิจกรรม สร้างทัศนคติ ค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต และรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี ของ สำนักงานเขตฯ

6.กิจกรรม สร้างวัฒนธรรมาภิบาลในองค์กร ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบ เพื่อการปฏบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และมีความโปร่งใส