โรงเรียนวชิรป่าซาง จ.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติ “ยกระดับเครือข่ายความร่วมมือ เชื่อมต่อทุกโอกาส สร้างสังคมอนาคตอย่างยั่งยืน”