ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สถานศึกษา ประเภทผู้รับรางวัล พิมพ์
1575 นายวิโรจน์ ชมภูศรี โรงเรียนวชิรป่าซาง ผู้ผ่านการอบรม
1576 นางสาวเสาวนิต ปงก๋าวงศ์ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1577 นางอัมไพพรรณ ไวทย์เวทย์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ่านการอบรม
1578 นางสาวอัจฉิมา พันธุ์อร่าม โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1579 นางสาวเอื้อมเดือน ปินตาวะนา โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1580 นางมงคลยา พานดง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1581 นายเสนีย์ จินตกสิกรรม โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1582 นางสาวสันธิยา สุธา โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1583 นางสาวศิรินญา แก้วสิทธิวงศ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1584 นางปภาดา รัตนประทีป โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1585 นายชยพล ชัยมงคลกุล โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1586 นางสาวอรพรรณ คำกาศ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ผ่านการอบรม
1587 นายอภิรัตน์ กาชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ผ่านการอบรม
1588 นางสาวจันทนา ชัยชนะ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ผู้ผ่านการอบรม
1589 นางสุพัตรา ผูกพันธ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1590 นางสุธาทิพย์ ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1591 นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1592 นายถิรวุฒ สุตาลังกา โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1593 นายอุเทน ระวังวงศ์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1594 นายประสงค์ เลิศสมบัติพลอย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ผ่านการอบรม
1595 นางดาวรุ่ง อินทนนท์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1596 นางชูศรี วงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1597 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1598 นางสาวกิตติยา แก้วสิงห์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1599 นางสาวชนกขวัญ ศรีคำ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1600 นางทรงลักษณ์ ชาวผ้าขาว โรงเรียนแม่ทะพัฒนาศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
1601 นางสาวธนวดี กระจ่างจิต โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1602 นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1603 นางสาวชนกนันท์​ ขามะวัน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1604 นางศิริญญา หล้าเต็น โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ผู้ผ่านการอบรม
1605 นายโสตถิพงศ์ รัตนา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1606 นายณัฐภรณ์ พันธวงค์ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1607 นายวีระยุทธ มณีวรรณ์ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1608 กิติชัย สุนะเสน โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ่านการอบรม
1609 นางสาวอำพร ประชุมทรัพย์ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1610 นางสาวเขมนิจ คำปิว โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1611 นายอนันต์ เกตุบำรุง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
1612 นางรัตนา คำตาบุตร โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1613 นายทวี เขื่อนแก้ว โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ผ่านการอบรม
1614 นายฐิติ นครสุวรรณ์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1615 นางสาวล้านนา มาปลูก โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1616 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ่านการอบรม
1617 นางรัตนา อู่อรุณ โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1618 นายหัสรินทร์ ดอนดี โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1619 นายอดิเรก สัญญะเขื่อน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ่านการอบรม
1620 นางสาวจิณณ์ณิชา ศักดิ์สิริภาพร โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ่านการอบรม
1621 นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1622 นางสาวกวิลัยพร พันธ์ศิริ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1623 นางสาวนรัฐภรณ์ ประทุมธา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1624 นางสาวกนกวรรณ วงศ์ษายะ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1625 นางสาวอรวรรณ มีแก้ว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ผู้ผ่านการอบรม
1626 นายโยธิน ศิริกาญจนางกูร โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ่านการอบรม
1627 นางสาวอัมพร ฝั้นอุด โรงเรียนเมืองปานวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
1628 ว่าที่ร้อยตรีกมลศิษฐ์ ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1629 นางกัญกมล ศรีจันทร์ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ่านการอบรม
1630 นางรติมา ปฤษฎางคเดชา โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วิทยากร
1631 นางศิรกาญจน์ จงสิริวัฒน์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วิทยากร
2342 นายภัทรพงศ์ จำปาวัน โรงเรียนแม่ทะวิทยา ผู้ผ่านการอบรม
<< 1 >>