ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข โรงเรียน/ชื่อ-นามสกุล ประเภท พิมพ์
6315 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำปาง
6316 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำปาง
6317 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำปาง
6318 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำปาง
6319 โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำปาง
6320 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำพูน
6321 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำพูน
6322 โรงเรียนป่าซาง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จังหวัดลำพูน
6323 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำปาง
6324 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำปาง
6325 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำปาง
6326 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำปาง
6327 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำปาง
6328 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำปาง
6329 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำพูน
6330 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำพูน
6331 โรงเรียนป่าซาง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จังหวัดลำพูน
6332 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดลำปาง
6333 โรงเรียนเถินวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดลำปาง
6334 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดลำปาง
6335 โรงเรียนป่าซาง ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดลำพูน
6336 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดลำพูน
6337 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการจัดการเรียนรู้ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดลำพูน
6338 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง
6339 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง
6340 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง
6341 โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง
6342 โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง
6343 โรงเรียนป่าซาง ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำพูน
6344 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำพูน
6345 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำพูน
6346 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามโครงการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน จังหวัดลำปาง
6347 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำปาง
6348 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำปาง
6349 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำปาง
6350 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำพูน
6351 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำพูน
6352 โรงเรียนป่าซาง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดลำพูน
6353 โรงเรียนเมืองมายวิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำปาง
6354 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำปาง
6355 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำปาง
6356 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำปาง
6357 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำปาง
6358 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำพูน
6359 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำพูน
6360 โรงเรียนป่าซาง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำพูน
6361 โรงเรียนแม่ทาวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการมีงานทำ จังหวัดลำพูน
6362 โรงเรียนเถินวิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ จังหวัดลำปาง
6363 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ จังหวัดลำปาง
6364 โรงเรียนลำปางกัลยาณี รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ จังหวัดลำปาง
6365 โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ จังหวัดลำปาง
6366 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ จังหวัดลำปาง
6367 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน ๒๓ ประการ จังหวัดลำพูน
6368 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จังหวัดลำปาง
6369 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จังหวัดลำปาง
6370 โรงเรียนเถินวิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จังหวัดลำปาง
6371 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จังหวัดลำพูน
6372 โรงเรียนป่าซาง รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จังหวัดลำพูน
6373 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง จังหวัดลำพูน
6374 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดลำปาง
6375 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดลำปาง
6376 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดลำปาง
6377 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดลำพูน
6378 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดลำพูน
6379 โรงเรียนป่าซาง รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดลำพูน
6380 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง
6381 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง
6382 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง
6383 โรงเรียนป่าซาง ชนะเลิศรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง
6384 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รองชนะเลิศ อันดับ ๑ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดลำปาง
6385 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา รองชนะเลิศ อันดับ ๒ (Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จังหวัดลำพูน
6386 นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ปฏิบัติหน้าที่ประธานผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6387 นายมนตรี นันไชย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6388 นางมัณฑนา ลิ้มตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6389 นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6390 นางสาวภัทรมาศ ปินใจ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6391 นางสาวปัทมา ฮูเซน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6392 นางชนัดดา ทิพย์เลิศ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6393 นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6394 นางสาวอริญา วงศ์ชัย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6395 นางสาวกนกวรรณ บุญสูง ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6396 นางสาวฐารดี วงศ์ษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6397 นายลัญจกร ผลวัฒนะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
6398 นางสาวสุธินี หล้าทา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์สู่การบูณราการเพื่อจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
<< 1 >>