ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล (อย่างใดอย่างหนึ่ง) :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล โรงเรียน ประเภท พิมพ์
5939 นางสาวพรญาณี โพ๊ะสูงเนิน โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้ผ้านการอบรม
5940 นางสาวชลธี คะวงค์ดอน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ผ้านการอบรม
5941 นางสาวบุษยมาส แก้วมุกดา โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5942 นางสาวนิสาชล แก้วมูล โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5943 นางนิตยา สมบุญ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5944 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ขาวอ่อน โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5945 นางสาวกมลวรรณ วงค์หาร โรงเรียนเเม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ้านการอบรม
5946 นายทัตเทพ องอาจ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5947 นางสาวสุทธาสินี ไชยรังษี โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5948 นางสาวรุ้งทิพย์ สุนันตา โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5949 นางสาวเพชรกะรัต สัตย์ต่อชาติ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ผ้านการอบรม
5950 นายรณยุทธิ์ งามเจริญ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5951 นางสาวสุภัทราภา ป๋าเมืองมูล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ้านการอบรม
5952 นางสาวธนภรณ์ เตจ๊ะ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5953 นางสาวปานรดา กองบุญเรือง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ้านการอบรม
5954 เด็กหญิงณิชานันทน์ วงศ์ยา โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5955 นางสาวเงินแสง ยิ่งเจริญ โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5956 นางสาวเยาวลักษณ์ แจ้ห่มเครือ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5957 เด็กหญิงรุ่งรวี จะมัง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5958 นางสาวกัญญาณัฐ จันแปงเงิน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5959 นางสาวพัชรมัย ยิ้มพิมพ์ใจ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ้านการอบรม
5960 นางสาวณัฏฐณิชา ถาน้อย โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5961 นางสาวขวัญพัฒน์ ถาอินจักร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ผู้ผ้านการอบรม
5962 เด็กหญิงสิริยา ชัยวัง โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5963 นางสาวนารากรณ์ สาดหาพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ้านการอบรม
5964 นางสาวรัตรนาวารี เนตรกาล โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ้านการอบรม
5965 นางสาวสุพัตรา คล้ายทอง โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5966 นางสาวอุบลรัตน์ สุภายอง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5967 นางทิพย์รัตน์ คำทิพย์ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5968 นางสาวส่วยอิ่ง ลุงป่าง โรงเรียนไหล่หินวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5969 เด็กหญิงภัทรปภา สำนองคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ้านการอบรม
5970 นายทวีรวัฒน์ ชาวนา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5971 เด็กหญิงพิชชาภรณ์​ เข่งปลา โรงเรียน​เมืองปาน​พัฒนวิทย์ ผู้ผ้านการอบรม
5972 นางณัฐสุดา ท้าวเขื่อน โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5973 นางสาวอนุธิดา ธรรมสอน โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5974 นางสาวจิรพร ธีระบุตร โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5975 นางสาวพลอยประกาย อุตมา โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5976 ด.ช.นัภสกร ยะมา โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5977 นางสาวเปรมยุดา อินจันตา โรงเรียนสบจางวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5978 นางสาวชลธิชา หาลี โรงเรียนประชาราชวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5979 น.ส.อ้อมขวัญ ลินดวง โรงเรียนเมืองมายวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5980 นายนริศพล อินถาวัน โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5981 นายจักรพงษ์ บานงาม โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ผู้ผ้านการอบรม
5982 นางสาวสุธาสินี ประพฤติ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5983 นางสาวฐิตาพร เครือต๊ะมา โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ้านการอบรม
5984 เด็กหญิงสาริกา สุตาปิ๋ว โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี ผู้ผ้านการอบรม
5985 นางสาวสุทธิ​ดา​ ปัญญา​ดิบ​วงศ์​ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5986 นางสาวสุภาพร หลักคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ผู้ผ้านการอบรม
5987 นายศุภกร ใจวัง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5988 นางสาวศิริธิดา พุทธวงค์ โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ้านการอบรม
5989 ว่าที่ร้อยตรีจักราพัฒน์ มะโนเรือน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ผู้ผ้านการอบรม
5990 นายธนภพ นพคุณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5991 เด็กหญิงขวัญข้าว การร้อน โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
5992 ด.ชชญานิน เเก้วหาญ โรงเรียนแม่สันวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5993 นางทิวาพร วัฒนานุกร โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5994 นางสาวพิมพ์อักษิพร วงศ์ใหญ่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5995 นางสาวทิพธัญญา มะโน โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5996 นางสาวธัญญารัตน์ สมกองแก้ว โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
5997 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ จันทร์ใส โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้ผ้านการอบรม
5998 เด็กชายศิครินทร์ วงค์ษากัน โรงเรียนลำปางกัลยาณี ผู้ผ้านการอบรม
5999 นางสาวจริยาภรณ์ ณ วังอ่าง โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
6000 นางสาวปณิดา เรืองศักดิ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
6001 นางสาวศุภิสรา สานเมทา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ผู้ผ้านการอบรม
6002 นางสาวบัณฑิตา เรือนมา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
6003 นางสาววินัฎฐา นันตะสุข โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
6004 นางสาวชนันธร มิ่งเชื้อ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
6005 เด็กหญิงเขมจิรา ฝั้นธรรมครั้ง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
6209 นางสาวกนกพร นิลแพทย์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากร
6210 นางสาวพรศรี เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากร
6211 นางสาวกฤติยา หอมเพียร โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากร
6212 นางสาวนารีรัตน์ จัดสวย โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากร
6213 นางสาวปนัดดา ยะติน โรงเรียนลำปางกัลยาณี วิทยากร
7242 นางสาวอ้อมฟ้า เป็งปราบคำ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
7243 เด็กหญิงกัญชลิกา​ สุ​รัตนะ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
7244 นางสาวนลินรัตน์ อิมิวัฒน์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
7245 เด็กหญิงพิชชาภรณ์ เข่งปลา โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
7246 นางสาวณัฐสุดา​ ยอดแก้ว โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
7247 นางสาวนิชานันท์​ กาวิโล โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ผู้ผ้านการอบรม
8278 เด็กชายรัฐศาสตร์ สืบสมปาน โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
8279 นางสาวกุลธิดา โพธา โรงเรียนเถินวิทยา ผู้ผ้านการอบรม
<< 1 >>