ค้นหา โปรดระบุชื่อ หรือ นามสกุล :

มีปัญหาการพิมพ์เกียรติบัตรโปรดแจ้ง e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง พิมพ์
101 นายพิชัย บุญมาหนองคู รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
102 นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1
103 นายกฤติน พันธุ์เสนา รอง ผอ.สพป.ลำพูนเขต 1
104 นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์ รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1
105 นายจักราวุธ วิจบ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5
106 นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1
107 นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2
108 นายประชา ไชยศรี รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
109 นางสุริยา เครือรัตน์ รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
110 นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รอง ผอ.สพม.เพชรบูรณ์
111 นายเทอดนคร ห้องแซง รอง ผอ.สพม.นครปฐม
112 นายชยพล ศรีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป ลำปาง เขต 2
113 นายชาญณรงค์ ปานเลิศ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
114 นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
115 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 2
116 นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1
117 นางสาวอ้อนจันทร์ คำเพราะ รอง ผอ.สพป. พะเยา เขต 2
118 นายภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2
119 นางกชพร มั่งประเสริฐ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
120 นางอภิญญา เกษมพร รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
121 นางสาวกานดา ดาราพันธ์ รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 1
122 นางสาวกุลธิดา อ่อนมี รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
123 นายสาคร เสียงเย็น รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4
124 นางศรีสุดา ทิพสิงห์ รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2
125 นางชญากาญจธ์ กันทา รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
126 นางสาวทศพร ทักษิมา รอง ผอ.สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
127 นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน
128 นายพิทักษ์ ทวีแสง รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร
129 นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รอง ผอ.สพม.มหาสารคาม
130 นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1
131 นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร
132 นางนพมาศ วรผาบ รอง ผอ.สพป.พระเยา เขต 2
133 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1
134 นายวสันต์ กิวัฒนา รอง ผอ.สพม.ฉะเชิงเทรา
135 นายอนุพงษ์ ชุมแวงวาปี รอง ผอ.สพม.ฉะเชิงเทรา
136 นางณัชทลิดา ตันมา รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1
137 นายเสถียร พะโยธร รอง ผอ.สพม.ราชบุรี
138 นายธวัชชัย ถิตย์รัศมี รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1
139 พันจ่าตรีพิสิฐ รักพรม รอง ผอ.สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
140 นายกฤษณะ ทองยิ่ง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3
141 นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
142 นายพิทักษ์ กาวีวน รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1
143 นายชัยชนะ สระทองทา รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต3
144 นายเอกกร สีดามาตย์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
145 นายอภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
146 นายนุกูล ทรงมงคลรัตน์ รอง ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3
147 นายธิติวัฒน์ พิไลวงศ์ รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์
148 นายสุวิทย์ เพียรชนะ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
149 นางสาววัชราภรณ์ ปัฏนา รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5
150 นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รอง ผอ.สพม.ปัตตานี
151 นางสาวสุชดา โชติพงษ์สิริ รอง ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2
152 นายดนตรี มีเบ้า รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 5
153 นายสุเนตร์ ทองโพธิ์ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2
154 นายสุกิจ กลางสุข รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
155 นายภาณุวัฒน์ คุณเวียน รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2
156 นายรังสรรค์ เกิดศรี รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2
157 นางชุติกาญจน์ จันทร์สุริยา รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2
158 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รอง ผอ.สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
159 นายมหันต์ เวทไธสง รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
160 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1
161 นายสยาม สุ่มงาม รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี
162 นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
163 นายพิพัฒน์ แสนโสม รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2
164 นายสุคันธชาติ ขันศรี รอง ผอ.สพป.ยะลา เขต 2
165 นางมิญช์มนัส วรรณมหินทร์ สลางสิงห์ รอง ผอ.สพป.ตราด
166 นางสาวกุหลาบ เกลี้ยงชุม รอง ผอ.สพป.สงขลา เขต 3
167 นางอรชร ปราจันทร์ รอง ผอ.สพป.ตากเขต 1
168 นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2
169 นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1
170 นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
171 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ รอง ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
172 นางสาวศิรวรรณ ขวัญมุข รอง ผอ.สพม.สุโขทัย
173 นายสุริยันต์ สุวรรณทอง รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
174 นายธนะชน ทัศนะเกตุ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
175 นางสาวจงรักษ์ ศรีทิพย์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2
176 นายวงศกร ประกอบอนันท์ รอง ผอ.สพม.ร้อยเอ็ด
177 นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รอง ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
178 นายคงชนะ ปะมาคะเต รอง ผอ.สพม.สระบุรี
179 นายเทียม วันมหาชัย รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
180 นายสายัญ โพธิ์สุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
181 นายนพพร เดชชิต รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
182 นายวัลลภ โตวรานนท์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
183 นายเอกนรินทร์ โงนมณี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6
184 นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน รอง ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
185 นายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.เลย เขต 1
186 นางอินทิรา บุญวาที รอง ผอ.สพป.ตราด
187 นายอาวุทธ์ ขันสิงห์เพชร รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1
188 นายสุดใจ สุปัญบุตร รอง ผอ.สพม.กาฬสินธุ์
189 นายกิจธิชัย สารรัตน์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
190 นางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1
191 นางสาวดำหริ จันทชูโต รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
192 ดร.สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์ รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
193 นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1
194 นางกรรณิกา ซาหยอง รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
195 นายบัญชา เสนาคูณ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
196 นายวิโรจน์ ค้อไผ่ รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
197 นายนิสิต สายโยค รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4
198 นายเสน่ห์ รัชฎา รอง ผอ.สพป เชียงใหม่ เขต 1
199 นายอำนาจ อัปษร รอง ผอ.สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2
200 นางสาวธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1
<< 1 2 3 >>